Definiranje investicijskih fondova

Investicijski fondovi su financijske organizacije (institucionalni ulagači) koji prikupljaju sredstva od brojnih ulagača koje plasiraju u kratkoročne i dugoročne investicije, odnosno u različite financijske oblike.

Investicijski fondovi su financijski posrednici koji udružuju financijska sredstva ulagača i usmjeravaju ih u diverzificirana ulaganja (u različite vrijednosne papire).

Upravljanje investicijskim fondom povjereno je društvu za upravljanje, odnosno fond menadžerima.

Fond menadžeri sredstva ulagača ulažu na financijskim tržištima kako bi ostvarili maksimalan mogući prinos, uz prihvaćanje rizika.

Kolektivnim ulaganjem, ulagači mogu ostvariti veće koristi od veće količine kapitala, veću razinu diverzifikacije ulaganja, ali i bolju raspodjelu rizika.

Kako investicijski fondovi posluju?

Vrste investicijskih fondova

Prenosti i nedostaci ulaganja u investicijske fondove

Prednosti

 • Idealan izbor investicije za sve tipove ulagača- početnike ili iskusne, bez obzira jesu li uložena sredstva malih ili velikih iznosa.
 • Ulaganje prema vlastitim mogućnostima i preferencijama.
 • Odgovorno i profesionalno upravljanje investicijskih fondova vašim novcem.
 • Najveće prednosti se ostvaruju ulaganjem na dugi rok - pruža se mogućnost ostvarivanja većih i stabilnijih prinosa.
 • Uloženim novcem u fond može se raspolagati u svakom trenutku.
 • Mogućnosti korištenja usluga fond menadžera koji imaju stručna znanja i iskustvo u investiranju – oni analiziraju vrijednosne papire i tržišta na koja fond investira.
 • Investicijski fondovi ulažu u velik broj različitih vrijednosnih papira čime se smanjuje rizik ulaganja (disperzija rizika), povećava se sigurnost i likvidnost.
 • Investicijski fondovi omogućuju jednostavnije investiranje – npr. udjel u fondu moguće je kupovati preko usluge e-bankarstva, putem trajnog naloga i sl.

Rizici ulaganja u investicijske fondove

 • rizik tržišta kapitala odnosno rizik mogućeg nastanka gubitka do kojeg dolazi uslijed promjene cijene financijskog instrumenta,
 • rizik promjene cijena financijskih instrumenata / rizik volatilnosti prema kojemu vrijednosti financijskih instrumenata koji su povezani s tržištem kapitala mogu fluktuirati i dovesti do pada cijene udjela fonda,
 • rizik likvidnosti / nelikvidnosti predstavlja poteškoće pri pronalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz fonda,
 • rizik dužničkih financijskih instrumenata proizlazi iz činjenice da su dužnički instrumenti osjetljivi kako na promjene kamatnih stopa tako i na druge faktore koji utječu na vrijednost dužničkih instrumenata,
 • kamatni rizik rizik je smanjenja vrijednosti udjela u fondu koji proizlazi iz promjena tržišnih kamatnih stopa
 • valutni rizik do kojeg dolazi uslijed promjena tečaja,
 • rizik tržišta u razvoju omogućuje manji volumen transakcija u odnosu na razvijena tržišta budući da je tek u razvoju,
 • rizik zemlje odnosno politički rizik rizik je mogućeg nastanka gubitka do kojeg dolazi uslijed pogoršanja ekonomske ili političke situacije određene zemlje,
 • rizik sektorske koncentracije predstavlja mogućnost financijskog gubitka uslijed značajne izloženosti fonda prema pojedinim gospodarskim sektorima,
 • rizik zemljopisne koncentracije rizik je promjene ekonomskih, političkih i regulatornih uvjeta u državi ili geografskim regijama u kojima je fond izložen,
 • rizik inflacije prema kojemu, ukoliko stopa inflacije raste, može se negativno odraziti na vrijednost investicije u fondu
 • rizici specifični fondu obuhvaća rizike koji variraju ovisno o financijskim instrumentima u koje fond ulaže,
 • rizik aktivnog upravljanja predstavlja rizik učestalog trgovanja ili strategije tržišnog tempiranja,
 • rizik korištenja financijske poluge prema kojemu se, uz relativno manji iznos ulaganja, može ostvariti značajno veći iznos prinosa, ali postoji rizik obrnute situacije
 • kreditni rizik predstavlja potencijalni gubitak tržišne vrijednosti,
 • rizik namire vjerojatnost je da se pri prijenosu vlasništva nad novčanim sredstvima ili financijskim instrumentima namira ne dogodi u predviđenom roku,
 • rizik transparentnosti i korektnosti podataka odnosi se na mogućnost da izdavatelji u čije vrijednosne papire fond ulaže nedovoljno ili netočno izvješćuju o svom financijskom stanju, poslovanju i slično
 • rizik promjene zakonskih propisa posebno je važan ukoliko fond ulaže u strane investicijske fondove čiji zakonski, a posebno porezni tretman može biti bitno drugačiji od onoga kod domaćih investicijskih fondova,
 • operativni rizik / rizik sukoba interesa predstavlja rizik gubitka zbog pogrešnih ili neprimjerenih unutarnjih procesa, ljudi, sustava ili pak raznih vanjskih događaja,
 • strateški rizik predstavlja rizik mogućeg nastanka gubitka do kojeg dolazi zbog pogrešnih poslovnih odluka, neadekvatnog provođenja poslovnih odluka, neadekvatne alokacije resursa ili neprilagodljivosti promjenama u ekonomskom okruženju,
 • reputacijski rizik odnosno rizik ugleda odnosi se na rizik gubitka ugleda te povećanja negativne javne percepcije društva za upravljanje,
 • rizik valuacije odnosi se na smanjenu likvidnost tržišta uzrokovanu ekonomskom krizom, gubitkom povjerenja investitora ili sličnim poremećajima

Kako se računa cijena udjela (NAV)?

Vrijednost udjela i fonda kalkulira se na dnevnoj bazi kao NAV vrijednost odnosno neto vrijednost fonda. NAV vrijednost je ukupna vrijednost svih vrijednosnih papira u fondu umnoženih s njihovom dnevnom tržišnom cijenom, uvećan za vrijednost ostale imovine i umanjena za obveze fonda. NAV udjela dobije se podjelom ukupne neto vrijednosti fonda s brojem udjela.

Kako započeti ulagati u investicijske fondove?