Investicijsko životno osiguranje

Vezane objave

Investicijsko životno osiguranje je poseban oblik životnog osiguranja koji uključuje štednju u investicijskim fondovima. Ugovaratelj upravlja svojim novčanim sredstvima i samostalno odabire investicijske fondove, te odlučuje o raspodjeli sredstava među tim fondovima. Ugovaratelj ujedno preuzima i rizik ulaganja u investicijske fondove, čime utječe na visinu osiguranog iznosa za doživljenje.

Što je važno znati i zašto ulagati?

U investicijsko životno osiguranje mogu ulagati svi tipovi ulagača, uključujući početnike, ali i one iskusne. Nije bitno jesu li sredstva koja se ulažu manja ili veća jer je moguće disperzirati svoj rizik ulaganjem u više različitih fondova i financijskih proizvoda na domaćim ili stranim tržištima novca i kapitala. Diverzifikacijom portfelja smanjuje se mogućnost gubitka (rizika) jer svaki fond može imati različite reakcije na događaje na tržištu. Ključno je da diverzifikacija ovisi o našoj toleranciji na rizik i ciljevima ulaganja. Vodeći računa o tome, bitno je informirati se kroz Prospekt odabranog fonda kako bi se upoznali sa ključnom strategijom ulaganja, mogućim rizicima i naknadama.


Glavna prednost je ulaganje u vlastitu budućnost i sigurnost obitelji. Ovo osiguranje pogodno je za sve tipove ulagača te ugovaratelj osiguranja sam bira fondove, odnosno strategiju ulaganja, s obzirom na rizik koji je u mogućnosti preuzeti. U odnosu na tradicionalno životno osiguranje kod ovog osiguranja ugovaratelj može ostvariti veći prinos. Posebnost ovog oblika osiguranja je u fleksibilnosti ugovaratelja koji mogu prilagoditi preferencije fondova tijekom trajanja osiguranja. Ovakvo ulaganje prilagođava se ugovaratelju prema njegovim ulagačkim sklonostima i spremnosti na prihvaćanje rizika, a o ovim stavkama ovisi i ostvareni prinos.

Glavni nedostatak ovog osiguranja je preuzimanje rizika od strane ugovaratelja, odnosno ne postoji garancija da će odabrani fond kroz vrijeme dugoročno ostvarivati velike prinose. Nedostatak može biti i nedovoljna informiranost o karakteristikama i vrstama ulaganja te nedovoljno poznavanje fondova u koje se ulaže. Također, ugovaratelj mora biti upoznat sa rizicima kod ugovaranja osiguranje te izbora fondova i u skladu s njima odabrati strategiju. Rizike je moguće disperzirati ulaganjem u više različitih fondova, a prinos ugovaratelja ovisi o uspješnosti fondova.

Potencijalna pitanja ulagača

Ovakav oblik osiguranja namijenjen je osobama koje žele imati životno osiguranje, omogućiti financijsku sigurnost svoje obitelji u slučaju smrti uz istovremeno ulaganje u investicijske fondove kao oblika štednje. Primjeren je onima koji žele ostvariti veće prinose po isteku osiguranja, a imaju dovoljno znanja ili su dobro informirani od strane osiguratelja. Postoji i opcija prepuštanja sredstava financijskim stručnjacima. Nužno je da ugovaratelj osiguranja (ulagač) ima na umu da kroz ovakvo osiguranje mora biti spreman snositi rizik ulaganja i da postoji mogućnost gubitaka/dobitaka uloženih sredstava. Ugovaratelj može ulagati u više različitih fondova i na taj način disperzirati (raspršiti) svoj rizik, a fondovi u koje ulaže mogu biti obveznički, dionički, novčani i mješoviti. 

Osiguratelji prikupljaju uloženi novac od svih investitora (ugovaratelja osiguranja) u “bazen” sredstava. Dio uloženih sredstava (premije) ulažu u razne fondove, ovisno o preferencijama ulagača (komponenta ulaganja u investicijske fondove), a ostatak se prikuplja kako bi se namirili troškovi osiguranja (komponenta životnog osiguranja). Ukupni iznos uloženog novca se dijeli na jedinice, pri čemu svaka od njih ima određenu vrijednost. Nakon toga, svakom ulagaču se dodjeljuju jedinice prema iznosu uloženog novca. Vrijednost svake jedinice se naziva “Neto vrijednost imovine” (NAV). Prinosi ulaganja ovise o poslovanju odabranog fonda. Po dospijeću police osiguranja, dobivate ukupnu vrijednost police u svim odabranim fondovima, no u slučaju smrti, akumulirani iznos dobiva odabrani korisnik vašeg osiguranja.

Postoje 3 oblika troškova koji imaju učinak na prinos od ulaganja: jednokratni, kontinuirani (ponavljajući) i povremeni. Jednokratni troškovi se odnose na ulazne i izlazne troškove. Ulazni troškovi su oni koji se plaćaju prilikom ugovaranja osiguranja, a izlazni prilikom izlaska iz osiguranja (najveći su prilikom izlaska tijekom prvih godina osiguranja i smanjuju se tijekom vremena). Kontinuirani ili ponavljajući troškovi su troškovi portfeljnih transakcija (troškovi kupnje i prodaje temeljnih ulaganja proizvoda), ostali kontinuirani troškovi (troškovi upravljanja ulaganjima/osiguranjem) i troškovi osiguranja (trošak riziko premije). Kod nekih investicijskih životnih osiguranja koja nude određena Društva za osiguranje postoje i povremeni troškovi, a to su naknade za uspješnost (kada proizvod ostvari bolje rezultate od referentne vrijednosti) i udjeli u dobiti (ako ulaganje ostvari bolje rezultate od x%). Struktura navedenih troškova i njihov godišnji učinak na prinos prikazan je u Dokumentu sa ključnim informacijama (KID) koje svako osiguravajuće društvo mora dati na raspolaganje na svojim službenim stranicama, ali naravno i direktno svom ulagaču.

Društvo za osiguranje mora isplatiti osigurninu za najviše 14 dana od kada se dogodio osigurani slučaj (od dana kada je osiguravajuće društvo dobilo obavijest). Iznimno, ako je potrebno određeno vrijeme za utvrđivanje postojanja obveze društva za osiguranje ili njezina iznosa, tada se isplata osigurnine mora obaviti u roku od 30 dana ili u tom roku dostaviti obavijest da zahtjev nije osnovan (tzv. otklon odštetnog zahtjeva). U slučaju da iznos obveze društva za osiguranje nije utvrđen u tim rokovima, ono je dužno bez odgađanja isplatiti onaj dio štete koji nije sporan na ime predujma. Vrlo je bitno da Društvo za osiguranje poštuje svoje rokove, a ako ne ispuni svoje obveze na vrijeme, dužno je osiguraniku isplatiti i zatezne kamate i naknadu štete koja mu je uslijed toga nastala. Ako dođe do likvidacije ili stečaja Društva za osiguranje, raspuštanja fonda, spajanja fonda s nekim drugim fondom i sličnih događaja koji mogu utjecati na rad fondova ili Društava za osiguranje, osiguravajuće društvo će ponuditi pisanim putem prijenos obračunskih jedinica fonda u drugi fond ili isključiti/zamijeniti pojedini fond u ugovorenoj košarici fondova.

Normalno je da se vrijednost investicijskog životnog osiguranja mijenja kroz vrijeme, jer ona uvelike ovisi o uspješnosti poslovanja odabranih fondova, ali i općenito o stanju na tržištu (pogotovo u vrijeme kriza, naglih promjena). Investiranjem u ovakav oblik životnog osiguranja, ulagač mora biti spreman nositi se s promjenama vrijednosti jedinica udjela investicijskih fondova dok traje osiguranje, pa tako i samim time i padom vrijednosti. Tijekom trajanja investicijskog životnog osiguranja, postoji mogućnost mijenjanja iznosa premije i udjela u investicijskim fondovima, ako se ulagač odluči da je potrebno promijeniti strategiju ulaganja sukladno vlastitim preferencijama i spremnosti preuzimanja rizika pada vrijednosti osiguranja.

Postoji mogućnost podizanja novca prije isteka osiguranja, no ono se ne preporuča. Svako investicijsko osiguranje ima preporučeno razdoblje držanja osiguranja i ono nije namijenjeno prijevremenom otkupljivanju. U slučaju otkupa osiguranja, obračunava se izlazna naknada na način da se za visinu izlazne naknade umanji tržišna vrijednost police u trenutku otkupa. Izlazna naknada je veća što je razdoblje držanja osiguranja kraće, odnosno ona se tijekom vremena smanjuje, a nakon isteka određenog razdoblja, više se ne naplaćuje. Postoji velika vjerojatnost da će otkupni iznos osiguranja imati puno niže vrijednosti od uplaćene premije. Prijevremena isplata je najčešće moguća nakon isteka dvije do tri godine trajanja osiguranja. Podaci o otkupu osiguranja i o preporučenom vremenu držanja su dostupni u Dokumentu s ključnim informacijama (KID) koje svako investicijsko životno osiguranje mora imati.

U slučaju nemogućnosti plaćanja osiguranja, odnosno ako više nemate potrebna financijska sredstva kako bi uplaćivali premije, postoji više mogućnosti koje osiguravajuće društvo nudi. Neke od mogućnosti su: smanjenje premije osiguranja, odnosno promjena iznosa (kako bi i dalje mogli uplaćivati premiju i zadržati osiguranje), zamrzavanje plaćanja premije (mirovanje), kapitalizacija premije, isplata otkupne vrijednosti police ili podizanje zajma koja se obavlja uz posebnu suglasnost osiguratelja.