Što su osiguravajuća društva?

Društvo za osiguranje pravna je osoba koja može pružati usluge osiguranja te s kojom dogovarate sve detalje svog osiguranja.
Ugovorom o osiguranju obvezujete se platiti premiju osiguranja, a društvo za osiguranje zauzvrat se obvezuje isplatiti osigurninu ako se dogodi slučaj od čijeg ste se nastanka osigurali.

Ugovor o osiguranju sklapate sa željom za dodatnom sigurnosti kako bi vam, u situaciji da kojim nesretnim slučajem dođe do štete od koje ste osigurani, vaše društvo za osiguranje isplatilo osigurninu. Osigurnina, odnosno naknada iz osiguranja, ovisno o riziku od kojeg se osiguravate, može biti „pokrivanje“ štete kod osiguranja imovine ili pak materijalna novčana naknada u obliku određenog iznosa, tzv. osigurane svote, kod osiguranja osoba.

Poslove osiguranja u Hrvatskoj mogu obavljati:

• društva za osiguranje sa sjedištem u Hrvatskoj

• društva za osiguranje iz druge države članice (države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora) koja imaju pravo obavljati poslove osiguranja na području Hrvatske neposredno ili preko podružnice osnovane u Hrvatskoj

• podružnice stranih društava za osiguranje osnovane u Hrvatskoj koje su dobile dozvolu Hanfe za obavljanje poslova osiguranja.

Sudionici na tržištu osiguranja

Društvo za osiguranje

Prima uplate vaših premija osiguranja, a kada nastane osigurani slučaj odnosno određena šteta, ima obvezu isplate osigurnine, tj. naknade. Društvo za osiguranje kod kojeg ste se osigurali oblikuje pričuve od sredstava prikupljenih putem uplaćenih premija osiguranja te ih investira u različite oblike financijske imovine. Te aktivnosti omogućavaju mu osiguranje raspoloživih sredstava za izvršavanje stavaka ugovora o osiguranju.

Ugovaratelj osiguranja

Pravna je ili fizička osoba koja s društvom za osiguranje sklapa ugovor o osiguranju. Sklapanjem ugovora o osiguranju ugovaratelj osiguranja stječe određene obveze (npr. plaćanje premije), ali i prava po ugovoru do nastupa osiguranog slučaja. Ugovaratelj osiguranja može odrediti drugu osobu kao osiguranika i korisnika osiguranja.

Osiguranik

Osoba čija je odgovornost, odnosno čiji je imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju. Uglavnom se uloga ugovaratelja osiguranja i osiguranika poklapa, ali je moguće i osiguranje za tuđi račun. Kod osiguranja imovine, ugovaratelj osiguranja najčešće je ujedno i osiguranik, no moguće je i osiguranje kod kojeg je osiguranik i jedna ili više trećih osoba.

Korisnik osiguranja

Pravna je ili fizička osoba koja ima pravo na naknadu temeljem ugovora o osiguranju ako nastupi osigurani slučaj. Primjerice, kod osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, u slučaju smrti osiguranika korisniku osiguranja (obično je to član obitelji) isplaćuje se osigurnina za slučaj smrti.

Društvo za reosiguranje

Društva za osiguranje moraju se zaštititi od katastrofalnih štete. U slučaju da dođe do takvog događaja, društva za reosiguranje nadoknađuju dio štete društvu za osiguranje. Jednostavnije rečeno, reosiguranje je osiguranje osiguranja.

Vrste osiguranja

U vrstu neživotnih osiguranja spada ukupno 18 vrsta osiguranja, a neka najčešća i najznačajnija su: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, obvezna osiguranja u prometu, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila - kasko, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti i druga osiguranja.

Ugovaranjem police automobilske odgovornosti osiguravamo svoju odgovornost za naknadu štete prema trećim osobama. Društvo za osiguranje preuzima rizik, a osiguranik se štiti od financijske odgovornosti odnosno naknade štete prema trećima, prouzročene uporabom vozila u zemlji i inozemstvu. Treće osobe su pješaci i osobe u drugom vozilu, ali i suputnici u automobilu osiguranika.

Što ako ne osiguram vozilo?

U slučaju prometne nesreće koju je skrivilo neosigurano vozilo Hrvatski ured za osiguranje isplaćuje oštećenoj osobi cjelokupnu nastalu štetu, međutim, Hrvatski ured za osiguranje ima zakonsko pravo potraživati naknadu cjelokupno isplaćenog iznosa štete uvećanog za troškove i kamate od vlasnika i vozača neosiguranog vozila koji odgovara cijelom svojom imovinom.

Treba li mi i kasko osiguranje?

Uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, poželjno je i korisno ugovoriti i kasko osiguranje. Kasko osiguranje dobrovoljno je osiguranje kojim se osigurava djelomična ili potpuna šteta na vozilima, zrakoplovima, jahtama i sl. Kasko omogućuje naknadu štete i u slučajevima kada se u trenutku nepažnje izazove prometna nesreće ili u slučaju krađe i oštećenje vozila.

Svrha osiguranja imovine je naknada štete na imovini zbog nastanka osiguranog slučaja, bilo da se radi o prirodnim nepogodama, ljudskom propustu ili namjerno nanesenoj šteti. Osim isplate naknade u slučaju štete, bitna odlika imovinskih osiguranja je također i povećanje ekonomske stabilnosti kako pojedinca, tako i društva u cjelini.

Imovinsko osiguranje može se ugovoriti za rizike kao što su: požar, poplava, potres, lom stakla, krađa, osiguranje usjeva i nasada, osiguranje životinja itd.

Putno osiguranje (još se naziva pomoć ili asistencija) je osiguranje koje pokriva pomoć pruženu osobama koje zapadnu u teškoće za vrijeme puta, izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta. Takvo osiguranje pokriva troškove nužnog liječenja u inozemstvu u slučaju pojave akutne bolesti ili tjelesne povrede koje su posljedica nezgode, spašavanje i medicinski nužan prijevoz osiguranika do najbliže bolnice ili ambulante te troškove prijevoza do bolnice i natrag do mjesta prebivališta.

Dodatna putna osiguranja

Često se, uz putno osiguranje, dodatno ugovara i:

  • Osiguranje od nezgode koje pokrivaju nezgode koje se dogode na putovanju, a za posljedicu imaju smrt ili invalidnost osiguranika
  • Osiguranje prtljage koje pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage
  • Osiguranje otkaza putovanja koje se odnosi na naknadu troškova otkaza/prekida putovanja koje morate platiti pružatelju turističke usluge ako je do otkaza došlo zbog nekih iznenadnih događaja poput iznenadnog teškog oboljenja.

Dvije su najvažnije podjele zdravstvenog osiguranje; obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Obvezno osiguranje ne možete odabrati, ali dobrovoljno možete i ono obuhvaća dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje.

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Kod ove vrste osiguranja osiguranik ima pravo na pokriće dijelova troškova do pune cijene usluga, odnosno proizvoda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (tzv. participacije).

Dodatno zdravstveno osiguranje

Namijenjeno je osobama koje imaju obvezno zdravstveno osiguranje, ali žele viši standard zdravstvenih usluga (npr. odlazak na pregled u privatne zdravstvene ustanove).

Privatno zdravstveno osiguranje

Namijenjeno je stranim fizičkim osobama koje borave u Hrvatskoj, a koje nisu obveznici osiguranja prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ili Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stranaca.

Ulaganjem kroz životno osiguranje štitimo sebe, svoje najdraže, a istovremeno štedimo i planiramo svoju budućnost. Osiguranje života pruža nam zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica nepredviđenih događaja vezanih uz život svake osobe. Životno osiguranje namijenjeno je svakome kome je cilj osigurati sredstva za pristojan standard u mirovini, štedjeti da bi mogao raspolagati značajnim sredstvima za kasniju potrošnju, akumulirati sredstva za školovanje ili financijski olakšati djeci početak samostalnog života, osigurati otplatu kredita u slučaju najgoreg ili zaštititi poslovanje svoje tvrtke.

Ova vrsta životnog osiguranja naziva se i mješovito osiguranje te ima dvije komponente: osigurana svota isplaćuje se korisniku osiguranja u slučaju smrti osiguranika ili se isplaćuje na kraju ugovorenog trajanja osiguranja, tj. po doživljenju osiguranika, pa se često kaže da to osiguranje predstavlja i štednju.

Kod ove vrste životnog osiguranja, ugovorena svota isplaćuje se samo u slučaju smrti osiguranika. U slučaju da osiguranik doživi rok na koji je ugovorena polica, osigurani iznos se ne isplaćuje.

U slučaju ugovaranja ove vrste osiguranja, osigurana se svota isplaćuje samo u slučaju da osiguranik doživi istek ugovorenog roka. Ukoliko osiguranik umre za trajanja ugovora o osiguranju korisnik, odnosno korisnici police osiguranja nemaju pravo na isplatu ugovorene svote.