Adekvatnost kapitala

Adekvatnost kapitala definirana Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društva za osiguranje određena je na način da je društvo za osiguranje dužno održavati razinu kapitala adekvatnu opsegu i vrstama poslova osiguranja koje obavlja, s obzirom na rizike kojima je izloženo. Adekvatnost kapitala kontrolira nadzorno tijelo kako solventnost, odnosno likvidnost društva za osiguranje ne bi bila ugrožena.

 

Agregatna potražnja

Ukupna potražnja u nekom gospodarstvu, odnosno količina dobara i usluga koju uz danu opću razinu dohodaka i cijena žele kupiti kućanstva, poduzeća i vlada. Agregatna potražnja ovisi o općoj razini cijena i veća je ako je niža opća razina cijena. Veća razina cijena dovodi do povećanja potražnje za novcem i kreditom, a to ima za posljedicu rast kamatnih stopa. Visoke kamatne stope dovode do smanjenja agregatne potražnje.

 

Agregatni limit

Gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine (npr. kod osiguranja od opće odgovornosti).

 

Akreditiv

Instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni obveze prema nalogodavcu akreditiva.

 

Aktivno osiguranje

Osiguranje za zaštitu interesa na određenoj imovini ili pravima. Osiguranje ne postoji na određenoj stvari već je osiguran imovinski interes spram stvari ili prava, što je izraženo osiguranom svotom.

 

Aktuar

Osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerojatnosti nekog događaja koja svoja znanja upotrebljava u financijskim i poslovnim problemima, posebno onima koji uključuju neizvjesne buduće događaje.

 

Akvizicija

Formalno ili neformalno spajanje dviju ili više poslovnih jedinica u jednu, ukoliko jedno od poduzeća ne želi biti kupljeno, riječ je o neprijateljskom preuzimanju.

 

All risks osiguranje

Osiguranje od svih rizika, osim navedenih isključenja.

 

Alternativne financijske institucije (AFI)

Najčešće su nekomercijalne i neprofitne institucije koje pružaju financijske usluge osobama isključenim iz financijskog sustava, a njihove usluge su dopuna uslugama tradicionalnih financijskih institucija. Alternativne financijske institucije omogućavaju brzi pristup novcu/kreditu bez puno provjera i administriranja, ali im zato kamate i naknade koje naplaćuju znaju biti i nekoliko puta više nego u bankama.

 

Alternativni financijski sustav (AFS)

Čine ga alternativne financijske institucija, poluformalne i neformalne, neprofitne, ali i izrazito profitno orijentirane financijske institucije.

 

Alternativni investicijski fondovi (AIF)

Namijenjeni su ulagateljima koji su spremni preuzeti veću razinu rizika za mogući veći prinos koji fond postiže ulaganjem u dodatne vrste imovine u koje UCITS fondu nije dozvoljeno ulagati (npr. robe). AIF može prikupljati sredstva javnom ili privatnom ponudom. Neovisno o tome je li AIF s javnom ili privatnom ponudom, on može biti otvoren (nema pravnu osobnost) ili zatvoren (osnovan kao d.d. ili d.o.o.).

 

Alteranativni nalog

Predstavlja kombinaciju naloga kojima se brokeru daje instrukcija da izvrši bilo koji od pojedinačnih naloga iz kombinacije, ali nakon izvršenja jednoga naloga svi ostali nalozi automatski poništavaju.

 

Alokacija imovine

Raspodjela sredstava među različitim vrstama imovine (dionice, obveznice, depoziti, nekretnine...).

 

Alokativna efikasnost

Situacija u kojoj nikakva reorganizacija niti trgovine ne mogu povećati korisnost ili zadovoljstvo jednog pojedinca osim ako se smanji korisnost ili zadovoljstvo nekog drugog pojedinca. Pod određenim ograničenim uvjetima savršena konkurencija vodi u alokativnu efikasnost. Alokativna efikasnost se još zove i Paretova efikasnost (ili optimalnost).

 

AIF-ovi s privatnom ponudom

Nude se samo kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima koji imaju dovoljno znanja i investicijskog iskustva te shvaćaju koji rizik preuzimaju pri ulaganju u takve fondove.

 

AIF s javnom ponudom

Po obvezama objave dokumenata, promidžbe, profilu ulagatelja i učestalosti izračuna vrijednosti udjela sličan je UCITS fondu, no za razliku od UCITS fonda, ovakav AIF može ulagati u određene vrste imovine u koje UCITS fond ne smije ulagati te mu je dopušteno preuzimanje nešto većih rizika.

 

Američke opcije (eng. American options)

Opcije koje se mogu izvršiti u bilo koje vrijeme do isticanja njihova važenja, tj. do njihova dospijeća.

 

Amortizacija

Postupak otpisivanja vrijednosti nematerijalne imovine tijekom njezina uporabnog vijeka. Neke vrste nematerijalne imovine, tj. one neodređenoga uporabnog vijeka (goodwill), mogu biti neotpisive. Nematerijalna imovina kao što su patenti , zaštitni znakovi i autorska prava mogu ipak biti otpisiva. Smanjenje vrijednosti materijalne imovine računa se za amortizacijski odbitak i u slučaju prirodnih izvora odobrava se olakšica na temelju iscrpljenja.

 

Antidampinške mjere (Antidupming)

Mjere koje donosi vlada kako bi zaštitila domaću industriju od plasiranja proizvoda na inozemnim tržištima po cijenama koje ne pokrivaju ni troškove proizvodnje.

 

Antiselekcija

Fenomen učestalijeg nuđenja loših, nego dobrih rizika (za osiguratelja).

 

Anuitet

Slijed jednakih uplata/isplata, a sastoji se od kamate i glavnice pri čemu se povećanjem broja otplaćenih anuiteta udio glavnice povećava, a udio kamate smanjuje.

 

Aprecijacija

Porast vrijednosti novca, aprecijacija jedne valute odražava se kao deprecijacija druge.

 

Arbitraža

Vrsta trgovanja u kojoj arbitražer trguje na više različitih burzi istovremeno, kupuje na jednom, a prodaje na drugom tržištu zbog razlika u cijeni te tako bezrizično ostvaruje profit.

 

Asimetričnost informacija

Situacija u kojoj jedna strana u ekonomskoj transakciji ima bolje informacije o proizvodu ili usluzi nego druga.

 

Ask

Cijena kojom se izražavaju ponude na prodaju vrijednosnica.

 

Avans

Predujam, novčana svota koju pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorna strana daje drugoj, ne predstavlja konačno ispunjenje ugovorne obveze već se daje u svrhu ispunjenja ugovora.

 

Averzija prema riziku

Odbojnost prema riziku koju ima većina investitora, može se procijeniti utvrđivanjem rastuće krivulje averzije prema riziku u odnosu na veličinu rizika.

Backwardation

Normalni backwardation označava situaciju kada je očekivana buduća promptna cijena na dan dospijeća veća od trenutne terminske cijene.

 

Banka

Financijska institucija kojoj je glavna djelatnost posredovanje u novčanim i kreditnim poslovima; banka prima novčana sredstva u polog (depozit) i plasira ih u kredite i tzv. novčane investicije, baveći se uz to i financijskim uslugama. Depozitni i kreditni poslovi najvažnije su obilježje banke, a ona ih obavlja istodobno i kontinuirano kao svoje temeljne aktivnosti.

 

Banka skrbnik

Banka kojoj je na temelju ugovora mirovinsko društvo povjerilo na čuvanje imovinu fonda.

 

Bankarstvo u sjeni (engl. Shadow banking)

Pojam koji obuhvaća kreditnu intermedijaciju pomoćnih financijskih usluga (zaklade, zalagaonice...) te se odnosi na sve aktivnosti koje se odvijaju izvan reguliranog bankovnog sustava, a vezane su uz kreditno poslovanje.

 

Bankocentrični ili bankovno utemeljeni sustav

Sustav u kojem dominiraju banke, a najvažniji ulagački instrument su bankovni depoziti dok poduzeća i stanovništvo ovise o bankovnim kreditima. Kao prednosti ovog sustava se navode stabilnost izvora financiranja i sigurnost povrata kao i čvrsta veza između banke i klijenta, što smanjuje troškove prikupljanja informacija. Primjer ovakvog sustava je Japan, Hrvatska i Europa općenito.

 

Bankoosiguranje

Distribucija proizvoda osiguranja putem banaka.

 

Baza

Definira se kao razlika između lokalne promptne cijene određene robe i terminske cijene susjednoga terminskog ugovora.

 

Benchmark

Skup podataka (usporediva veličina - mjerilo) koji se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks.

 

Beveridgeanov sustav socijalne sigurnosti

Osigurava mirovine iz prvog stupa u visini egzistencijalnog minimuma, dok se osiguranici za viši standard moraju sami pobrinuti. (npr. mirovinski sustav SAD-a i Velike Britanije).

 

Bid

Cijena kojom se izražavaju ponude na kupnju vrijednosnica.

 

Bik

Investitor koji smatra da će tržište nastaviti rasti te da će samim time rasti i prihodi poduzeća i građana, kupuje dionice povoljnije te ih kasnije prodaje skuplje.

 

Bikova špekulacija

Bikovi očekuju porast cijena i inicijalno sklapaju dugu (kupovnu) poziciju na terminskome tržištu.

 

Biometrički rizici

Rizici povezani sa smrću, invalidnošću ili dugim životnim vijekom.

 

Bitcoin

Digitalni novac, razlikuje se od klasičnih valuta po tome što je decentraliziran, odnosno nema središnju instituciju ili banku koja garantira za njega.

 

Blagajnički zapisi

Kratkoročni utrživi vrijednosni papir s rokom dospijeća do jedne godine (91, 182, 364 dana), smatraju se nerizičnim instrumentom, a emitira ih HNB.

 

Blue chip dionice

Naziv za dionice kompanija koje imaju prestižan ugled i dojmljivu tržišnu poziciju. Takve dionice slove kao kvalitetne, povjerljive i stabilne čak i u doba velikih kolebanja cijena vrijednosnica na burzama.

 

Bollinger bands

Tehnički indikator koji daje signale za kupnju (kada je roba podcijenjena) i prodaju (kada je roba precijenjena).

 

Bonitet

Označava kvalitetu, pouzdanost, poslovnu i posebno kreditnu sposobnost pravnih i fizičkih osoba. Ocjena boniteta poslovnih partnera i njihove kreditne sposobnosti važni su čimbenici za donošenje odluka u poslovnom svijetu.

 

Bonus

Poseban popust ugrađen u cjenik, a koji se daje osiguraniku koji tijekom određenog osigurateljnog razdoblja nije imao štete ili je omjer između uplaćene premije i isplaćenih mu šteta povoljan za osiguratelja.

 

Bordero

Popis ili iskaz reosiguranih rizika, odnosno šteta. Za popis reosiguranih rizika uobičajen je i naziv bordero premija.

 

Broker

Licencirana osoba koja djeluje kao posrednik u transakcijama s imovinom između kupaca i prodavača. U izvornom značenju riječi, broker ne trguje vrijednosnim papirima za svoj račun već samo za račun svojih komitenata.

 

Bruto nacionalna štednja

Zbroj osobne štednje stanovništva, poduzetničke štednje i štednje države.

 

Bruto premija

Naziv za cijenu osiguranja. Sastoji se od funkcionalne premije i dijela premije za obavljanje djelatnosti osiguranja (režijskog dodatka).

 

Budućnosnice (Futures)

Ugovori prema kojima se temeljna imovina mora isporučiti unaprijed utvrđenog datuma u budućnosti.

 

Burza (Stock Exchange)

Strogo formalizirana tržišta na kojima se trguje različitim kategorijama imovine po unaprijed definiranim i strogo utvrđenim pravilima koja poduzeća moraju zadovoljiti kako bi mogla kotirati svoje vrijednosne papire, trguju samo ovlašteni trgovci, a dijeli se na novčane, robne te burze vrijednosnih papira.

 

Burze usluga

Trguje se uslugama prijevoza, osiguranja i kooperacije.

 

Burza vrijednosnica

Organizirano i centralizirano fizičko mjesto trgovanja dionicama i obveznicama na kojem članovi burze trguju prema specifičnom skupu pravila i regulacije i to kao posrednici (brokeri) ili za vlastiti račun (dealeri, traderi). Na burzi se trguje malim brojem najkvalitetnijih vrijednosnica uhodanih i poznatih domaćih, ali i stranih tvrtki. Nadzire ju HANFA.

 

Burzovni indeksi i prosjeci

Pokazatelji su stanja na burzovnim tržištima. Koncipirani su tako da mjere i izvješćuju o promjenama vrijednosti izabranih grupa vrijednosnica koje su reprezentativne za cijelo tržište ili za neki njegov dio. Prosjek iskazuje aritmetičku sredinu grupe cijena, a indeks je prosjek u odnosu na ranije utvrđenu baznu tržišnu vrijednost.

Call opcija (eng. call option)

Jedna je od dvije temeljne vrste opcije. Call opcija daje njenom vlasniku pravo, ali ne i obvezu, kupnje od sastavljača opcije ugovorenih vrijednosnih papira ili neke druge vezane imovine po izvršnoj cijeni u opciji na određeni dan ili tijekom određenog razdoblja.

 

Capital appreciation funds

Fond koji doprinosi svojim dioničarima vrijednost preko investiranja u kompanije za koji oni vjeruju da će imati aprecirajuće dionice. Često se se agresivno klade na dionice u ushitu dok rizik portfolija balansiraju ulaganjem u vrlo sigurne i stabilne dionice.

 

Cash – flow

Pokazatelj procjene financijskog položaja jednog poduzeća, najčešće se koristi kod procjene vrijednosti dionica.

 

CCI (commodity channel index)

Oscilator na bazi momentuma koji se koristi da bi se vidjelo je li vrijednosni papir previše kupovan ili prodavan te tako izrađuje trend cijena i njegovu jačinu.

 

Cedent

Direktni osiguravatelj tj. ugovorna stranka ugovora o reosiguranju koja dio svog rizika prenosi reosiguravatelju radi izravnavanja rizika.

 

Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje

Omogućuje provođenje postupka mirenja u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju, odnosno temeljem Zakona i to o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje.

 

Cesija

Ustupanje potraživanja pri čemu stari vjerovnik (cedent) ustupa potraživanje od svog dužnika (cesusa) novom vjerovniku (cesionaru), kako bi na taj način posredno izmirio svoju obvezu prema novom vjerovniku.

 

Cilmerizacija

U temeljnim životnim osiguranjima dozvoljeno je smanjenje matematičke pričuve za neamortizirane stvarne troškove pribave osiguranja (cilmerizacija), pri čemu stopa cilmerizacije ne može biti viša od 3,5% od ugovorene svote odnosno od godišnjeg iznosa rente (u oba slučaja ne uključujući dobit).

 

Contango

Označava situaciju kada je očekivana buduća promptna cijena na dan dospijeća manja od trenutne terminske cijene.

 

Crna burza

Nezakonita robna i valutna tržišta (krijumčarenje robe, valuta i vrijednosnih papira) na kojima se obavlja ilegalna trgovina po cijenama koje se bitno razlikuju od onih na legalnom tržištu.

 

CROBEX

Službeni indeks Zagrebačke burze. Cjenovni indeks, dividende se ne uključuju u izračun. Računa se kao omjer free float tržišne kapitalizacije i free float tržišne kapitalizacije na bazni datum.

 

Cvrčak

Ulagatelj (investitor) kojemu su jedina tema njegovi ulagateljski potezi, ili se žali ili hvali, a ljudima u svojoj okolini je naporan.

Čimbenici stabilnosti financijskog sustava

Važni čimbenici stabilnosti odnosno nestabilnosti financijskog sustava su preferencije ulagača, psihologija ulaganja i povjerenje potrošača.

 

Čisti rizici

Rizici s obzirom na konačan ishod; posljedica su slučajnosti na koje čovjek ne može svjesno utjecati.

 

Član obveznog mirovinskog fonda

Osiguranik koji je prijavljen u obveznom mirovinskom fondu.

 

Član dobrovoljnog mirovinskog fonda

Osoba koja je pristupila fondu na temelju zaključenog ugovora o članstvu s mirovinskim društvom i upisana je u registar članova fonda, slijedom čega ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu, u skladu s odredbama mirovinskoga programa i zakona.

 

Član mirovinskog društva

Dioničar ili imatelj poslovnog udjela mirovinskog društva.

Dan dospjelosti

Izraz kojim se označava rok dospjelosti premije ili dospjelosti obveze osiguravatelja za isplatu štete.

 

Datum početka pokrića

Datum i vrijeme od kojeg počinju obveze po ugovoru o osiguranju.

 

Deficitarne jedinice (neto uzajmljivači)

Imaju negativnu štednju zbog čega se zadužuju na financijskom tržištu. Ovakva jedinica ili sektor se na financijskom tržištu pojavljuje na strani potražnje, preuzimajući obveze tj. investicije su joj veće od štednje.

 

Definirani doprinosi

Unaprijed određeni doprinosi koji se trebaju uplaćivati. Visina mirovine nije unaprijed određena. Ovisi o visini uplaćenih doprinosa, te o prinosu od ulaganja doprinosa.

 

Deflacija

Predstavlja višak ponude nad potražnjom, razina cijena pada, vrijednost novca raste te raste nezaposlenost.

 

Denominacijska intermedijacija

Financijsko posredovanje omogućava kreiranje financijskih potraživanja raznolikijih denominacija nego je to slučaj s izravnim financiranjem. (Denominacija je iznos na koji financijsko potraživanje glasi.) Tako je primjerice moguće odobriti veliki poslovni kredit iz brojnih malih bankovnih štednih uloga ili kupovati jumbo obveznice iz štednje tisuće članova mirovinskih fondova.

 

Deponent

Osoba koja predaje na čuvanje neku pokretninu depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). Odnos između deponenta i depozitara regulira se posebnim ugovorom o ostavi, deponiranju. Za čuvanje stvari deponent plaća posebnu proviziju, odnosno zakup sefa.

 

Depozit

Novčana sredstva fizičkih i pravnih osoba položena na računu banke ili koje druge depozitne ustanove.

 

Depoziti po viđenju (depoziti a vista)

Financijska sredstva koja su uvijek raspoloživa njihovim vlasnicima. Prikupljajući depozite a vista banke preuzimaju obvezu da će ih isplatiti vlasniku (deponentu) na njegov prvi poziv.

 

Depozitne financijske institucije

Institucije koje najveći dio sredstava prikupljaju primanjem novčanih depozita i tako prikupljene izvore plasiraju u obliku kredita, međutim mogu imati i nekreditne plasmane. U izvorima sredstava daleko su im najvažnije obveze po primljenim depozitima, a u aktivi potraživanja po odobrenim kreditima, stoga im je zato drugi naziv depozitno-kreditne institucije. Sudjeluju u procesu multiplikacije novca kreacijom novih depozita. U svojoj pasivi mogu imati obveze koje su dio ukupne količine novca u optjecaju i na osnovi njih kreirati sekundarne depozite.

 

Deprecijacija

Smanjenje intervalutarne vrijednosti novca.

 

Devalvacija

Iznenadan pad vrijednosti jedne valute u odnosu na druge valute.

 

Devize

Novčana potraživanja od inozemstva, a strana gotovina (novčanice i kovanice) su potraživanja od inozemne središnje banke ili od strane države, ako ih je ona izdala. Devize obuhvaćaju sva potraživanja prema inozemstvu koja glase na stranu valutu, kao i sve vrste efektivnog (gotovog) stranog novca, osim kovanog zlatnog novca.

 

Devizni tečaj

Cijena strane valute izražena u domaćem novcu.

 

Devizno tržište

Dio ukupnog financijskog tržišta na kojem se prema utvrđenim uvjetima i pravilima trguje stranim valutama odnosno razmjenjuju se devize. Temeljni zadatak deviznog tržišta je opskrbiti sudionike stranim sredstvima plaćanja za plaćanje uvoza, kreditnih i drugih obveza prema inozemstvu. Ovo tržište ne postoji kao organizirano središnje mjesto trgovanja već ga čini svjetska mreža sudionika međusobno povezanih suvremenim komunikacijskim sredstvima. Na ovom tržištu se uglavnom trguje konvertibilnim devizama te je to tržište potpune konkurencije jer na njemu sudjeluje mnoštvo sudionika, a opseg transakcija je toliko velik da ni jedan sudionik ne može veličinom svojih transakcija sam bitnije utjecati na cijenu (svi sudionicu su “price takers”).

 

Dezinvestiranje

Povlačenje sredstava iz nekih financijskih investicija zbog izbjegavanja gubitaka ili zbog korištenja boljih prilika na tržištu.

 

Dinamika plaćanja

Način plaćanja ugovorenog iznosa premije. Dinamiku odabire ugovaratelj, a može biti jednokratna ili višekratna (mjesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja).

 

Diler (dealer)

Trgovac vrijednosnim papirima koji kupuje i prodaje vrijednosnice u svoje ime, tj. u ime tvrtke u kojoj radi i za njezin račun. On zarađuje na razlici u cijeni po kojoj kupuje i po kojoj prodaje pojedine vrijednosnice. Osim trgovanja vrijednosnim papirima, dileri trguju na domaćem tržištu novca, tržištu deviza, tržištu banknota i plemenitih kovina. Osnovni posao dilera sastoji se u tome da prate i izvještavaju o ponudama na raznim tržištima, obavljaju kupnju i prodaju vrijednosnica ili drugih roba, predlažu ugovaranje i ugovaraju kupnju i prodaju, sudjeluju u postupku kotacije vrijednosnog papira, kalkuliraju troškove kupnje i prodaje, plasiraju i pribavljaju sredstva na tržištu, prate kretanja kamatnih stopa na tržištu.

 

Dionica

Vlasnički vrijednosni papir kojim uplatitelj dokazuje svoj ulog u temeljni kapital dioničkog društva.

 

Dionički fondovi

Fondovi specijalizirani za ulaganje u samo jedan investicijski razred tj. dionice.

 

Disintermedijacija

Premještanje novčanih sredstava s posredovanog (indirektnog medijacijskog) tržišta na neposredovano (direktno) financijsko tržište čime se zaobilazi posrednička uloga financijskih institucija, a krajnji zajmodavci i zajmoprimci posluju izravno.

 

Diskont

Iznos za koji nominalna vrijednost dužničke obveze premašuje cijenu pri emisiji ili prodajnu cijenu.

 

Disperzija rizika

Ulaganje kapitala ili odobravanje kredita većem broju različitih korisnika radi umanjivanja rizika gubitka ulagača, odnosno kreditora u slučaju da se pojedini korisnik nađe u poslovnim poteškoćama.

 

Divergence

Strategija trgovanja financijskim instrumentima koja nam prikazuje kada se cijena vrijednosnice kreće u suprotnom smjeru od nekog tehničkog indikatora te ukazuje na moguću promjenu u trendu cijene.

 

Diverzifikacija

Strategija ulaganja kojom se ulaže u više različitih vrsta vrijednosnih papira kako bi se smanjio ukupni rizik.

 

Diverzifikacijski učinci

U smislu Zakona o osiguranju, znače smanjenje izloženosti riziku društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje i grupa koje je povezano s diverzifikacijom njihova poslovanja, a proizlazi iz činjenice da se nepovoljni rezultat jednog rizika može poništiti povoljnijim rezultatom drugog rizika, pri čemu ti rizici nisu u potpunosti ovisni.

 

Dividende

Društvene raspodjele tekućih ili akumuliranih prihoda dioničarima, zasnovane na broju i vrsti dionica koje su u vlasništvu dioničara. lako su dividende obično u obliku dividendi u gotovini (cash dividend), one mogu biti i u obliku dionica (stock dividend) ili u obliku imovine trgovačkog društva. Za potrebe oporezivanja, obuhvat pojma dividende može biti znatno širi od navedenoga, kako bi se spriječilo da dioničari izvlače dobit (profits) trgovačkog društva bez plaćanja poreza.

 

Djelomična šteta

Djelomični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta.

 

Dnevni nalog

Vrsta naloga koja vrijedi samo na dan kada je izdana, ako se nalog ne izvrši tijekom dana, poništava se na kraju radnoga vremena burze, ako se u nalogu ne specificira vremensko ograničenje, nalog se smatra dnevnim nalogom

Dnevni špekulanti - špekulanti koji drže svoje pozicije otvoreno tokom cijelog dana te na osnovi pomaka cijena zarađuju ili gube.

 

Dobrovoljni mirovinski fond

U smislu Zakona o MOD-ovima, zasebna imovina bez pravne osobnosti koju na temelju odobrenja HANFA-e osniva i kojom upravlja mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima, u svoje ime i za zajednički račun članova fonda, a čija su prava i obveze uređena mirovinskim programom mirovinskog društva.

 

Dobrovoljno mirovinsko društvo

U smislu Zakona o MOD-ovima, mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova.

 

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

U smislu Zakona o MOD-ovima, dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo.

 

Dobrovoljno osiguranje

Osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguratelja i osiguranika, ne postoji zakonska obveza niti prisila njegova sklapanja.

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Uz obvezno osiguranje, drugi oblik zdravstvenog osiguranja; provode ga društva za osiguranje, a može biti: dopunsko, dodatno i privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

 

Domaći kargo

Osiguranje robe koja se prevozi unutar granica Republike Hrvatske.

 

Doplatak za ispodgodišnje plaćanje premije

Doplatak na premiju koji može zaračunati osiguravatelj kod ispodgodišnjeg plaćanja premije (mjesečno, kvartalno, polugodišnje) jer se pojavljuju dodatni troškovi naplate premije i gubitak na kamati, ako je predviđena godišnja premijska stopa.

 

Doplatak za uvećani rizik

Dodatna premija koju osiguratelj zaračunava na standardnu premiju osiguranja za osiguranje uvećanog rizika. Iznos doplatka za uvećani rizik ovisi o prirodi uvećanog rizika i tipu ugovora o osiguranju.

 

Dopunska mirovina

Starosna mirovina predviđena pravilima sustava dopunskih mirovina.

 

Dopunski rizici

Prošireno pokriće od određenih rizika kod standardnih osiguranja imovine; anormalni ili povećani rizici kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja; povećani rizici u osiguranju robe u prijevozu koji nisu pokriveni osnovnim osiguranjem institutskih klauzula.

 

Dopunsko osiguranje

Dodatno osiguranje na osnovi osiguranja zbog dopunskih rizika. Za dopunsko osiguranje obično postoje posebne klauzule ili dopunski uvjeti.

 

Dospjela premija

Dio ukupne premije osiguranja koji pokriva rizik osiguranja, a dospijeva na naplatu do određenog obračunskog razdoblja ili dana.

 

Doznaka

U smislu Zakona o MOD-ovima, uplata iznosa s osobnog računa člana mirovinskog fonda na račun mirovinskoga osiguravajućeg društva.

 

Doživotna renta

Osobna renta koja se isplaćuje do smrti osigurane osobe.

 

Doživotno životno osiguranje

Doživotna polica životnog osiguranja, gdje korisnici police nakon smrti osiguranika dobivaju osigurani iznos.

 

Dow-Jones Industrial Average indeks (DJIA, Dow 30)

Mjeri svakodnevna kretanja na burzi 30 američkih tvrtki kojima se javno trguje na listi NASDAQ ili New York Stock Exchange (NYSE). Tih 30 dioničkih poduzeća smatraju se liderima u američkoj ekonomiji. DJIA je jedan od indeksa dionica koji je stvorio osnivač tvrtke Dow & Jones i urednik Wall Street Journal Charles Dow.

 

DownREIT

Podrazumijeva partnerstvo između brokera nekretnina i REITa koji pomaže brokeru. DownREIT proizašao je iz UPREITa, ali se manje koristi zbog svoje kompliciranosti. Za razliku od UPREITa koji ne podrazumijeva vlasništvo nekretnine, DownREIT to zahtjeva.

 

Druge financijske institucije

Sastoje se od investicijskih fondova osim novčanih fondova, drugih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija (uključujući i institucije kao što su SKDD, HANFA i FINA) i tzv. vlastitih financijskih institucija i zajmodavaca.

 

Drugi mirovinski stup

Prema kombiniranom modelu mirovinskog sustava (modelu Svjetske banke) kojeg čine tri mirovinska stupa, drugi stup je sustav obveznog mirovinskog osiguranja na načelu kapitalizirane štednje.

 

Društvo za osiguranje

Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove životnog ili neživotnog osiguranja te koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

 

Društvo za osiguranje iz druge države članice

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja ima odobrenje nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.

 

Društvo za osiguranje iz treće države

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili druge države članice koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja na području Republike Hrvatske putem poslovnog nastana (podružnice).

 

Društvo za osiguranje iz Švicarske Konfederacije

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem u Švicarskoj Konfederaciji koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja na području Republike Hrvatske putem poslovnog nastana (podružnice).

 

Društvo za posredovanje u osiguranju

Pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju (brokeri).

 

Društvo za reosiguranje

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova reosiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

 

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima

Predstavljaju društva kapitala koja osnivaju i upravljaju investicijskim fondovima. Obavljanje te specifične gospodarske djelatnosti uvjetuje posebnosti u pravnom uređenju položaja društava za upravljanje. Značajnu ulogu u nadzoru nad radom društava za upravljanje imaju nacionalna regulatorna tijela. U Republici Hrvatskoj je Zakonom o investicijskim fondovima uređen pravni položaj društava za upravljanje.

 

Društvo za uzajamno osiguranje

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

 

Društvo za zastupanje u osiguranju

Pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju (agencije za zastupanje).

 

Država članica

Država koja je članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

 

Država članica domaćin

U smislu Zakona o osiguranju, država članica koja nije matična država članica, a u kojoj društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ima podružnicu ili u kojoj pruža usluge.

 

Državni dug

Državni ili javni dug je akumulirani iznos koji je država posuđivala kako bi financirala prošle deficite.

 

Duga pozicija (long position)

Burzovna strategija koja podrazumijeva da je investitor kupio dionice te da je njihov vlasnik. Klasičan trgovac dionica, kada vjeruje u porast cijene, kupi dionice i čeka da njihova cijena poraste kako bi ih naknadno prodao i na taj način zaradio.

 

Dugi hedging

Vrsta hedgiranja kojemu je svrha osiguranje kupovne cijene, tj. zaštita od porasta cijene u budućnosti

Dužnički instrumenti - alati koji osiguravaju sredstva entitetu uz obećanje samog entiteta da će sredstva isplatiti nazad (zajmodavcu ili investitoru) u skladu s uvjetima ugovora.

 

Dugoročno osiguranje

Osiguranje s neodređenim rokom trajanja; nastavlja se iz godine u godinu ukoliko ga niti jedna od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku (3 mjeseca prije isteka osigurateljne godine – skadence).

 

Dvostruko osiguranje

Pojavljuje se kada zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost osigurane stvari, a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno, sva ta osiguranja pravovaljana su, i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdoblje osiguranja u tijeku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakog pojedinog osiguratelja naknadu prema ugovoru sklopljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete. (ZOO, Čl. 958.)

EBA

Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

 

EFAMA - European Fund and Asset Management Association

Razvila je paneuropsku metodologiju klasifikacije investicijskih fondova. Investicijski fondovi su prema EFAMA metodologiji podijeljeni na šest osnovnih vrsta investicijskih fondova.

 

Efektivna kamatna stopa

Kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita uključujući naknade, osiguranja, depozit kao i ostale izravno povezane troškove kredita, HNB određuje metodu izračuna efektivne kamatne stope koju su zatim banke nužne primjenjivati.

 

Efikasnost tržišta

Tržište je efikasno ako cijene točno odražavaju sve dostupne informacije, tj. analiza informacija je beskorisna.

 

EIOPA

Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

ELTIF - European Long-Term Invesment Funds

Europski dugoročni investicijski fondovi su fondovi koji ulažu u alternativne i dugoročne oblike ulaganja.

 

Elementi police osiguranja

Prema ZOO Čl. 926., polica mora sadržavati: ugovorne strane, osiguranu osobu, odnosno osiguranu stvar ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premiju ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpise ugovornih strana.

 

Emisija novca

Obuhvaća proces kreiranja i poništavanja novca. Emisija novca može biti primarna i sekundarna. Primarnu emisiju novca provodi središnja bnaka, a sekundarnu emisiju novca provode poslovne banke.

 

Emisija vrijednosnica

Stavljanje u promet nove vrijednosnice.

 

Emitent

Izdavatelj vrijednosnih i drugih legitimacijskih papira.

 

ESA

Zajednički izraz za europska nadzorna tijela - EIOPA-u, EBA-u i ESMA-u.

 

ESA 2010 (European system of accounts)

Statistički standardi Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa. Odnosi se na harmoniziranu metodologiju koja se obavezno koristi u proizvodnji podataka o nacionalnim računima u Europskoj uniji.

 

ESFS

Europski sustav financijskih agencija (EIOPA, ESMA i EBA) kojemu pripada i ESRB.

 

ESMA

Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

 

ESRB

Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

 

ETF (Exchange-traded funds)

Fondovi kojima se trguje na burzi su fondovi koji pokušavaju što točnije replicirati kretanja i strukturu vrijednosnica određenog indeksa. Specifičnost ETF fondova je u tome što se u isto vrijeme trguje njihovim udjelima ili dionicama na sekundarnom tržištu, a istovremeno kao otvoreni investicijski fondovi vrše prodaju i otkup svojih udjela, uzrokujući time arbitražne procese kod formiranja cijena dionica ili udjela ETF-ova te NAV vrijednosti. Cijena ETF na burzi nije uvijek jednaka vrijednosti obračunske jedinice. Udjel u ETF-u se može kupiti i direktno od društva za upravljanje u pravilu za velike iznose za institucionalne ulagače i bogate pojedince.

 

Euribor

Referentna kamatna stopa koja se utvrđuje dnevno na europskom međubankarskom tržištu, hrvatske banke ju kod kreditiranja koriste kao fiksnu osnovicu cijene novca na koju dodaju profitnu maržu.

 

EuroNKS

Platni sustav koji obrađuje međubankovne platne transakcije SEPA kreditnih transfera u eurima. Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA.

 

Europsko društvo

Poznato i kao SE (Societas Europea na latinskom), vrsta je dioničkog društva koja poduzećima omogućuju poslovanje u različitim europskim zemljama u skladu s jedinstvenim skupom pravila.

 

Europske opcije (eng. European options)

Opcije koje se mogu izvršiti samo na određeni dan, odnosno samo u vrijeme isticanja njihova važenja (dospijeća).

 

Europsko udruženje osiguratelja i reosiguratelja (Insurance Europe)

Analizira utjecaj društava za osiguranje na financijsku stabilnost. Ovo udruženje ukazuje na različitu ulogu banaka i osiguravatelja u financijskom sektoru te drugačiji utjecaj financijske krize na svaku od institucija. Europsko udruženje osiguratelja i reosiguratelja ističe kako osigurateljni sektor nije bio ishodište financijske krize niti ključan primatelj financijske potpore.

 

EuSEF fondovi (European Social Enterpreneurship Funds)

Europski fondovi socijalnog poduzetništva su investicijski fondovi koji su orijentirani na poduzeća koja ispunjavaju društveni utjecaj.

 

EuVECA fondovi (European Venture Capital Funds)

Europski venture capital fondovi su podkategorija alternativnih investicijskih fondova koji ulaze u vlasničku strukturu poduzetnika u ranoj fazi razvoja tj. orijentirani su na start-upove i kompanije u razvoju.

 

Equity REITs

Ulažu direktno u nekretnine te posjeduju, upravljaju i održavaju nekretnine. Najčešći su tip nekretninskih investicijskih fondova.

Fakturirana premija

Novčani iznos koji je dospio na naplatu i koji je fakturiran u određenom obračunskom razdoblju ako je ugovoreno obročno plaćanje premije.

 

Fibonacci retracement levels

Horizontalne linije koje indiciraju gdje bi se leveli potpore i otpore mogli pojaviti prilikom trgovanja vrijednosnim papirima te su to 23.6%, 38.2%, 61.8% i 78.6%.

 

Fiducijarije (engl. fiduciary, trust institutions)

Financijske ustanove koje obično u svoje ime, a za račun investitora plasiraju novčana sredstva. Obvezne su na način dobrog gospodara brinuti o tuđim sredstvima. Ne posluju za vlastiti račun i ne teže maksimizirati dobit već poslovati razumno, izbjegavajući rizike i štiteći realnu vrijednost imovine.

 

FIFO metoda (engl. first in first out)

Metoda obračuna utroška zaliha prema kojoj se zalihe koje su prve kupljene ili proizvedene prve razdužuju sa zaliha prilikom utroška u proizvodnji ili prodaje kupcu.

 

Fiksna premija

Premija koja se utvrđuje u apsolutnom novčanom iznosu, a ne u postotku (promilima) od osigurane svote. Koristi se u slučajevima kad rizik nije u strogoj vezi s vrijednošću osiguranih stvari.

 

Financijska agencija (FINA)

Vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga.

 

Financijska edukacija stanovništva

Proces u kojem ulagači u financijske proizvode povećavaju svoje razumijevanje financijskih proizvoda, njihove izloženosti riziku i samog koncepta rizika. Financijska edukacija bi trebala pospješiti ulagače kako bi kroz prikupljene informacije, pomoć ili savjetovanje razvili vještine i vlastito pouzdanje u izloženost financijskim rizicima kao i mogućim koristima od ulaganja te time osigurali ulaganja u cilju budućeg blagostanja. U ovom procesu bi ulagači trebali spoznati kako doći do potrebnih informacija te kome se obratiti za savjet. Financijska edukacija stanovništva shvaća se kao nužan preduvjet održivog mirovinskog sustava, razvoja tržišta kapitala i financijskih institucija te time ostvarivanja preduvjeta ukupnog ekonomskog rasta.

 

Financijska imovina

Potraživanje na nečiji novac u budućnosti. Stjecanje financijske imovine predstavlja zamjenu sadašnjeg dohotka budućim dohotkom. Financijska imovina uvijek predstavlja nečiju financijsku obvezu, a istovremeno je i nečije financijsko potraživanje. Drži se u tri oblika: novac, kreditni instrumenti i vlasnički instrumenti.

 

Financijska isključenost (ekskluzija)

Pojava isključivanja sa službenog financijskog tržišta cijelih skupina građana, najčešće socijalno ugroženih, ali i malih poduzetnika zbog čega oni nemaju pristup osnovnim financijskim uslugama. U razvijenim zemljama isključenost je rezultat svjesne politike financijskih institucija, posebno banaka, koje nekim kategorijama stanovništva ne žele odobravati kredite, onemogućavaju im otvaranje računa ili korištenje financijskih usluga.

 

Financijska nestabilnost

Stanje u kojem razborito vođena domaćinstva i poduzeća bilježe iznenadne financijske poteškoće te nedostupnost sredstava plaćanja, a time i smanjenje agregatne potrošnje što je za njih dokaz postojanja financijske krize.

 

Financijska piramida

Piramidalni prikaz strukture imovine neke osobe uređen prema odrednicama sigurnosti, likvidnosti i prinosa. Portfelj imovine uređuje se tako da su pri osnovici piramide najsigurniji instrumenti manjeg prinosa kako bi se osigurala široka i stabilna osnova imovine (piramide). To je obično gotovina koja ne nosi nikakav prinos, sigurni državni vrijednosni papiri, osigurane obveznice, ulaganja u mirovinske fondove, u štednju kroz osiguranje života i sl. Prema vrhu piramide sve manji iznosi ulažu se u oblike imovine sve većeg rizika i sve većeg mogućeg prinosa: neosigurane obveznice, preferencijalne pa obične dionice, špekulativne obligacije. Na samom vrhu piramide ulaganja mali su iznosi uloženi u instrumente visokog rizika.

 

Financijska poluga

Financijska poluga omogućava da se uplatom manjega dijela ulaganja kontrolira cjelokupna vrijednost ulaganja. Smanjenje rentabilnosti ukupnog ulaganja ispod stope troškova korištenja tuđeg kapitala vodi negativnom djelovanju poluge, tj. porastom zaduživanja pada stopa rentabilnosti vlastitog kapitala. U tom slučaju govori se o riziku poluge. Posljedica je rasta kamata na tuđi kapital ili smanjenja rentabilnosti ukupnog ulaganja. Odnos tuđeg i vlastitog kapitala naziva se faktorom financijske poluge.

 

Financijska stabilnost

Odnosi se na nesmetano funkcioniranje svih aspekata financijskog sustava te otpornosti sustava na šokove. Jedan od ključnih preduvjeta održivog gospodarskog rasta. Očituje se u nesmetanom funkcioniranju svih segmenata financijskog sustava u procesu alokacije resursa, procjene i upravljanja rizicima te izvršavanja plaćanja, kao i u otpornosti sustava na iznenadne šokove. Financijska stabilnost temelji se na povjerenju sudionika na financijskim tržištima i znatno ovisi o cikličkim kolebanjima u njihovim očekivanjima i ponašanju.

 

Financijske institucije

Ustanove koje prikupljaju novčane fondove i usmjeravaju ih u financijske plasmane. Postoje depozitne i nedepozitne financijske institucije. Od depozitnih institucija najpoznatije su banke, kase i štedionice. Od nedepozitnih institucija najpoznatije su mirovinski fondovi i osiguravajuće institucije. Prema geografskom obilježju dijelimo ih na nacionalne, regionalne i međunarodne. Posrednici su na financijskom tržištu.

 

Financijske krize

Označavaju veće smetnje u sustavu financija, koje prati pad vrijednosti imovine te nesolventnost mnogih tvrtki iz financijskog sektora ili drugih privrednih grana i obilježavaju negativni utjecaj na gospodarske aktivnosti u jednoj ili više zemalja. Prema uzroku krize možemo podijeliti na bankovne krize, valutne krize i krize javnog duga tj. fiskalne krize.

 

Financijski instrument

Dokazna isprava o postojanju financijskih potraživanja i obveza koje su u njima utjelovljene, odnosno ugovor koji označava vlasništvo nad imovinom prema osobi i obvezu prema drugoj osobi. Financijski instrumenti su sredstva prenošenja kupovne moći, alokacije novčanog kapitala i disperzije rizika na financijskom tržištu. Skup financijskih instrumenata (portfelj) čini financijsku imovinu. Na burzi se ne može trgovati svim financijskim instrumentima.

 

Financijski posrednici

Nabavljaju sredstva za svoje potrebe te ih zatim plasiraju dalje. Njihova funkcija je kupnja direktnih financijskih potraživanja jednih karakteristika i pretvaranje istih u indirektna potraživanja drugih karakteristika. Financijski posrednici su kreditne institucije (banke) koje su u većini zemalja najvažnije financijske institucije.

 

Financijski rizik

Ukupnost rizika kojima je izložena aktiva osiguravajućih društava.

 

Financijski sustav

Ukupnost nositelja ponude i potražnje novčanih sredstava, financijskih oblika – instrumenata u kojima su utjelovljena novčana potraživanja, raznolikih financijskih institucija i tokova kolanja novčanih sredstava koji, integrirani pravnim normama i regulacijom, omogućuju trgovanje novcem i novčanim viškovima, određujući pri tome cijene financijskim proizvodima – u prvom redu kamatne stope i očekivanja budućnosti. Čine ga valuta i platni sustav, financijska tržišta, financijske institucije te institucije koje reguliraju i nadziru njihov rad. Temeljne zadaće svakog financijskog sustava su mobilizacija slobodnih financijskih sredstava i alokacija slobodnih financijskih sredstava. Okosnica financijskog sustava Republike Hrvatske su kreditne institucije, čiji rad uređuje i nadzire Hrvatska narodna banka.

 

Financijske transakcije

Kreiranje i prenošenje financijskih instrumenata između suficitarnih i deficitarnih subjekata. Financijske transakcije dovode do promjene stanja financijske imovine jer se njima odvija prijenos novčanih sredstava između subjekata unutar pojedinih sektora i međusektorski financijski tokovi.

 

Financijsko tržište

Mjesto susretanja ponude i potražnje financijskih sredstava te mjesto na kojem se odvija promet vrijednosnih papira te odvija procesa financiranja poslovanja i razvoja poduzeća na lokalnoj ili globalnoj razini. Financijska tržišta čine osobe, financijski instrumenti, tokovi i tehnike koji na posebnim mjestima ili u uređenim sustavima trgovanja omogućavaju razmjenu novčanih viškova i manjkova, to jest novce, kapitala i deviza i određuju cijene po kojima se ta razmjena obavlja. Financijska tržišta su kreditna tržišta i tržišta vlasničkih udjela (equity), a najčešća podjela je na novčano tržište, tržište kapitala i devizno tržište.

 

Financijsko posredovanje (indirektno financiranje, financijska intermedijacija)

Način prijenosa novčanih sredstava od krajnjih pozajmljivača krajnjim uzajmljivačima preko financijskih posrednika ili intermedijara. Financijsko posredovanje je proces preobrazbe (transformacije) potraživanja iz jednih u druge oblike.

 

FLEXA

Pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom).

 

FLEXA + EC

Pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika + proširena pokrića. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom) + Extended cover (oluja, grad, tuča, udar vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja ili nepoznatog motornog vozila, manifestacije i demonstracije).

 

Fluktuirajući tečaj

Plutajući tečaj, suprotan od fiksnog tečaja jer se na njega može utjecati ekonomskim politikama.

 

Fond menadžer

Financijski stručnjak, specijalist za upravljanje imovinom fondova zaposlen u društvu za upravljanje fondovima.

 

Franšiza

Sudjelovanje osiguranika u šteti. Ako se odluči za nju, iznos premije osiguranja, odnosno novca koji mora platiti društvu za osiguranje, bit će niži u odnosu na istovrsno osiguranje bez ugovorene franšize. Ugovara se u postotku (%) ili u apsolutnom iznosu (valuti) kao udio u svoti osiguranja. Može se ugovoriti kao kvalitativna (osiguratelj se oslobađa u cijelosti za pokriće određenih vrsta rizika) i kao kvantitativna (ograničava se pravo osiguranika na dio naknade).

 

Fundamentalna analiza

Način utvrđivanja vrijednosti dionica kompanije ili drugih vrijednosnih papira pregledom podataka trgovačkog društva, tj. pokušava utvrditi stvarnu vrijednost imovine na dugi rok.

 

Funkcija unutar sustava upravljanja

U smislu Zakona o osiguranju, znači unutarnju sposobnost obavljanja praktičnih zadataka, sustav upravljanja uključuje funkciju upravljanja rizicima, funkciju praćenja usklađenosti, funkciju unutarnje revizije i aktuarsku funkciju.

 

Funkcionalna premija

Dio bruto premije koji sadrži tehničku premiju i dio za preventivu (ako je uračunat u premiju).

Garancijski fond

Predstavlja imovinu Hrvatskog ureda za osiguranje namijenjenu izvršenju obveza po osnovi šteta nastalih na teritoriju ili izvan teritorija Republike Hrvatske od nepoznatih odnosno neosiguranih vozila ili vozila koja su osigurana kod društava za osiguranje u stečaju, šteta od vozila inozemnih registarskih oznaka nastalih na teritoriju Republike Hrvatske i sl. Doprinos za Garancijski fond dužna su uplaćivati društva za osiguranje koja obavljaju poslove obveznog osiguranja u prometu razmjerno ostvarenoj premiji u određenoj vrsti obveznog osiguranja.

 

General Depository Receipt (GDR)

Certifikat izdan od strane depozitne banke koji predstavlja strane dionice unutar njenog portfelja.

 

Generalna polica

Poseban oblik općeg ugovora za osiguranje robe u domaćem prijevozu; ovom policom pokrivene su sve pošiljke koje se prevoze na rizik osiguranika bilo kojom prijevoznom granom u određenom razdoblju, npr. za godinu dana.

 

Glavnica

Nominalna vrijednost financijske imovine (npr. zajam, obveznica..), razlikuje se od iznosa kamata te se iznos glavnice mora isplatiti pri dospijeću imovine.

 

Godišnja premija

Premija koja se plaća za osigurateljnu godinu.

 

Granično osiguranje

U međunarodnom cestovnom prometu motorna vozila moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju. Vozači vozila stranih registarskih oznaka koji nemaju dokaz o valjanom osigurateljnom pokriću (zelena karta, registarske pločice ili drugi dokaz) dužni su pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske zaključiti s tuzemnim društvom za osiguranje granično osiguranje, kojim se osigurava autoodgovornost za štete uzrokovane na području Republike Hrvatske.

 

Growth and income fund

Investicijski fond koji posluje pomoću aprecijacije kapitala kao i prikupljanjem dividenda ili kamata. Ulažu u fizički kapital, obveznice, dionice čak i u nekretninski investicijski fondove. Ima diverzificiran portfolio dionica koje imaju kapitalnu aprecijaciju kao glavni cilj poslovanja. Portfolio im se sastoji primarno od kompanija koje imaju iznadprosječan rast i reinvestiraju svoju zaradu u rast i razvoj kompanije, akvizicije i istraživanje i razvoj. Obično nude višu potencijalnu zaradu ali uz iznadprosječan rizik.

 

Grupno osiguranje života

Osiguranje života za grupu osoba za razliku od pojedinačnog osiguranja. Ovisno o veličini grupe mogući su blaži kriteriji za preuzimanje osiguranika u osiguranje. Osiguranici mogu imati iste ugovorene svote na temelju prosječne pristupne dobi ili različite ugovorene svote na temelju stvarne pristupne dobi osiguranika.

 

Gubitak prava iz osiguranja

Sankcija kojom se osiguranik kažnjava za neizvršavanje svojih obveza iz ugovora o osiguranju.

 

Gustoća osiguranja

Jedan od pokazatelja razvijenosti industrije osiguranja u nekoj zemlji. Izražava se kroz iznos premije osiguranja po stanovniku te pokazuje potrošnju na proizvode osiguranja na godišnjoj razini.

HAGENA

Skraćeni naziv za Agenciju za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja koja, kao što joj i ime kaže, nadzire cijeli mirovinski sustav na temelju kapitalizirane štednje.

 

HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čija su nadležnost i djelokrug propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zakonom o MOD-ovima, a koja je nadležna i odgovorna za provedbu i nadzor primjene Zakona o osiguranju i uredbi Europske unije prenesenih u pravni poredak Republike Hrvatske kroz Zakon o osiguranju.

 

Havarija

Različite štete što ih pretrpi brod ili teret pri plovidbi morem ili unutarnjom plovidbom; može biti: zajednička (generalna) ili pojedinačna (partikularna) havarija.

 

Healthcare REITs

Ulažu u nekretnine povezane sa zdravstvom. Neke od nekretnina u koje ulažu su: bolnice, zdravstvene centre, poliklinine i domove za starije i nemoćne.

 

Hedge fond

Slabije regulirana investicijska društva i investicijski fondovi koji isplaćuju poticajne naknade i ostvaruju prinose koji, u pravilu, nisu snažno korelirani s prinosima dionica ili obveznica. Hedge fond je fond namijenjen ograničenom broju investitora, namijenjen je kvalificiranim investitorima. U odnosu na klasične otvorene investicijske fondove, investira slobodnije odnosno s puno manje limita i ulaže u puno različitih instrumenata te ne objavljuje vrijednost imovine svakodnevno.

 

Hedging (Premošćivanje rizika)

Zaštita protiv rizika promjene valutnog tečaja.

 

HEP (Hrvatski fond za privatizaciju)

Institucija koja je bila osnovana radi provođenja postupka privatizacije imovine privremeno prenesene na Fond na temelju pretvorbe društvenih poduzeća i imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. Fond obavlja stručne upravne poslove u vezi s pretvorbom, privatizacijom, restrukturiranjem, kupnjom, prodajom i osnivanjem poduzeća te upravljanjem državnom imovinom i poduzećima u kojima ima vlasničke udjele.

 

High-Yield Bonds

Obveznice na koje se dobiva veći prinos zbog vrlo niskog kreditnog rejtinga u usporedbi s drugim vrijednosnim papirima. Njihova vrijednost podložna je znatnim oscilacijama na tržištu. Njima se obično financiraju visokorizični poduzetnički pothvati koji ipak imaju šansu za uspjeh, no u koje se tzv. “razumni” i “konzervativni” ulagači ne upuštaju.

 

High-Yield Bond Fund

Investicijski fond koji najviše ili isključivo investira u junk bonds. Pošto su te obveznice one koje obećavaju visok prinos, no istovremeno nose i visok stupanj rizika, ovaj fond nudi veći prinos svojim investitorima. Ovi fondovi najčešće u svojem portfelju sadrže barem dvije trećine junk bond-ova.

 

Horizontalni trend

Niz uzastopnih horizontalnih vrhova i dna.

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Bavi se nadzorom financijskog tržišta i svih subjekata koji se bave pružanjem financijskih usluga. Samostalna pravna osoba s javnim ovlastima u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskog tržišta, nadzora svih pravnih ili fizičkih osoba koje se bave pružanjem financijskih usluga, savjetovanjem na financijskom tržištu, prodajom, posredovanjem ili upravljanjem imovinom korisnika financijskih usluga te nadzor financijskih usluga koje subjekti nadzora pružaju. HANFA je službeno započela s radom 1. siječnja 2006. godine spajanjem Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA), Komisije za vrijednosne papire i Direkcije za nadzor društava za osiguranje. Temeljni ciljevi HANFA-e su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora.

 

Hrvatska narodna banka

Središnja banka Republike Hrvatske. U obavljanju svojih poslova je samostalna i odgovorna Saboru Republike Hrvatske. Samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike i mjere za ostvarivanje utvrđenih zadataka monetarne i devizne politike. Svojim djelovanjem podržava ciljeve ekonomske politike zemlje, pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu što ju u biti čini odgovornom za stabilnost ukupnog financijskog sustava države.

 

Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP)

Međubankovni platni sustav za namiru platnih transakcija u kunama između njegovih sudionika. HSVP funkcionira kao RTGS sustav (engl. Real Time Gross Settlement System) u kojemu se platne transakcije namiruju u realnom vremenu na bruto načelu. Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP) započeo je s radom u travnju 1999. godine, a Hrvatska narodna banka njegov je vlasnik i operativni upravitelj.

 

HUO

Hrvatski ured za osiguranje; krovna institucija društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj. Predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Hrvatskoj.

 

HZMO

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje državna je ustanova osnovana radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznoga mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti.

 

HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; provodi obvezno zdravstveno osiguranje i dopunsko dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Hybrid REITs. Ulažu u nekretnine direktno, ali i odobravaju zajmove te kupuju vrijednosnice kolateralizirane hipotekarnim kreditima. Kombinira načine ulaganja Equity i Morgage REITs. Diverzifikacijom rizika preko više tipova ulaganja dobivaju prednosti obje strane sa istovremeno manje rizika.

IBAN

Međunarodni broj bankovnog računa, razvijen za identifikaciju inozemnog bankovnog računa, koriste ga samo europske zemlje.

 

Identifikacija rizika

Prva faza upravljanja rizikom; utvrđivanje prirode rizika: je li riječ o imovinskom, osobnom ili riziku od odgovornosti; ako je imovinski, utvrđuje se njegov izvor (npr. izljev vode), uzroci izvora te moguća visina štete.

 

Imenovani korisnik

Osoba je koja ima pravo na primanje zajamčenih isplata prema ugovoru o mirovini u slučaju smrti korisnika mirovine u zajamčenom razdoblju.

Income fund

Tip investicijskog fonda ili tip fonda kojima se trguje na burzi (ETF) koji stavlja naglasak na tekući prinos umjesto na aprecijaciju što tipično rade drugi tipovi fondova.

 

Indeks

Statistička veličina koja mjeri promjene na financijskom tržištu, izražava se kao postotna promjena unutar nekog razdoblja.

 

Index fund

Investicijski fond koji slaže svoj portfolio pomoću financijskih i tržišnih indeksa tj. njihovih padova i rasta.

 

Indeks relativne snage

Mjeri brzinu i veličinu cjenovne promjene i oscilira u vrijednosti između 0 i 100, kada cijene robe brzo raste, u jednome trenutku postat će precijenjena a, kada pada, u jednome trenutku postat će podcijenjena.

 

Individualni ulagači

Ključni ulagači u institucionalne investitore su individualni ulagači - sektor stanovništva, a predstavljaju i sektor nositelj izvora sredstava institucionalnih investitora. Odluke o ulaganju sektora stanovništva oblikovane su motivima i ciljevima njihovog ulaganja te vlastitim preferencijama štediše ili ulagača. Financijske potrebe, ciljevi i sklonosti prema određenim kategorijama financijskih instrumenta i proizvoda različite su među pojedinačnim ulagačima ili štedišama. Glavni faktor koji utječe na individualnog štedišu ili ulagača obično proizlazi iz položaja ulagača u životnom ciklusu i mijenja se tijekom životnog ciklusa. Ciljevi i ograničenja njegova ulaganja zajedno određuju odgovarajuću politiku ulaganja.

 

Industrijsko osiguranje života

Osiguravalo je zaposlenike kompanije koji su sami plaćali premiju osiguranja, a zamijenilo ga je grupno životno osiguranje.

 

Inflacija

Stopa po kojoj rastu cijene dobara i usluga, obezvrjeđuje se novac, valuta postaje bezvrijedna.

 

Informacijska intermedijacija

Jedna od prednosti financijskog posredovanja u odnosu na direktno financiranje te opravdanje za postojanje financijskih posrednika. U sustavu posredovanog financiranja suficitni subjekti ne moraju analizirati svaki poslovni subjekt ili bonitet pravne osobe u koju se njihov novac ulaže ili joj se pozajmljuje.

 

Informacijski omjer

Sličan Sharpovom omjeru, ali umjesto bezrizične kamatne stope on uzima kretanje odabranog indeksa ili referentne vrijednosti (benchmarka) s kojim se uspoređuje profitabilnost institucionalnog investitora. Ovaj omjer je mjera rizikom usklađene profitabilnosti koja testira učinkovitost aktivne strategije ulaganja.

 

Informativni prospekt

Izjava mirovinskoga društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, a na temelju koje potencijalni član mirovinskog fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskom fondu.

 

Inicijativna javna ponuda (Inital Public Offering ili IPO)

Prvotna emisija dionica poduzeća koje nije bilo listirano na burzi. Putem inicijalne javne ponude, preduzeće se otvara tj. iz zatvorenog oblika prelazi u javno otvoreno društvo (engl. going public) i može biti listirano/kotirano na burzi. Kroz postupak inicijalne javne ponude dionice se nude najširoj javnosti, odnosno zainteresiranim investitorima koji bi novčanim sredstvima kupovali udjele, a poduzeće na taj način pribavlja neophodan kapital za ssvoj rast i razvoj.

 

Institucionalni investitori

Specijalizirane financijske institucije koje upravljaju štednjom u ime malih investitora, da bi ostvarili pojedine specifične ciljeve u uvjetima prihvatljivog rizika tj. to su mirovinski fondovi, investicijski fondovi, osiguratelji, investicijske banke, financijske kompanije, hedge fondovi, odnosno sve institucije koje investiraju za druge.

 

Institucionalni sektor

Skupovi ekonomskih subjekata sa sličnim motivima ponašanja, funkcijama i reakcijama na vanjske utjecaje. To su: 1. Kućanstva i pojedinci (sektor stanovništva, građani) 2. Poduzeća (nefinancijska poduzeća, poslovna poduzeća) 3. Država. Sektor država se najčešće iskazuje po podsektorima središnje i lokalne države. Uz ove sektore je nužno uključiti i sektor inozemstvo zato što su današnje privrede otvorene i postoje uobičajene nepodudarnosti između veličine novčane štednje i kapitalnih ulaganja.

 

Intermedijacija dospijeća

Jedna od prednosti financijskog posredovanja u odnosu na direktno financiranje te opravdanje za postojanje financijskih posrednika. Financijski posrednici rješavaju problem asimetrije u ročnosti izvora i plasmana novčanih sredstava ročnom transformacijom kratkoročnih izvora u dugoročne plasmane. Zato su financijski posrednici asimetrične institucije s kratkoročnim obvezama i dugoročnom imovinom.

 

Intermedijacija likvidnosti

Jedna od prednosti financijskog posredovanja u odnosu na direktno financiranje te opravdanje za postojanje financijskih posrednika. Financijski posrednici na osnovi primarnih potraživanja kreiraju nove financijske instrumente od kojih je većina visoko likvidna. Niži prinos je cijena visoke likvidnosti, ali investitori su se spremni žrtvovati kako bi zadržali visoku likvidnost. Visoka likvidnost financijskih instrumenata ulagačima omogućava i dezinvestiranje.

 

Intermedijacija rizika

Jedna od prednosti financijskog posredovanja u odnosu na direktno financiranje te opravdanje za postojanje financijskih posrednika. Financijski posrednici provode široku diverzifikaciju portfelja ulaganjem u financijske instrumente različitih stupnjeva rizičnosti. Intermedijari mogu strukturirati portfelj tako da rasprše rizik kombiniranjem rizika, prinosa i likvidnosti.

 

International and global funds

Kao ostali investicijski fondovi ulažu u mnoge vrijednosne papire, ali za razliku od domicilnih poslova oni primarno posluju sa kompanijama i banka diljem svijeta i tako iskorištavaju prilike globalizacija, a tako i globalne ekonomije.

 

Interni zastupnici

Djelatnici zaposlenici društva za osiguranje koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju; kanal vlastite prodajne mreže društava za osiguranje; klasični prodajni kanal.

 

Investicijska banka

Banka kojoj je glavni posao prikupljanje novca za kompanije stavljanjem na tržište bankovne vrijednosnice ili plasiranjem privatnih dugovnih instrumenata kod kreditora.

 

Investicijska društva

Nisu kreditne institucije, već društva, najčešće osnovana od strane banaka koja profesionalno smiju pružati samo sljedeće usluge: primanje i prijenos financijskih instrumenata, izvršavanje naloga u korist klijenata, dilerski poslovi za vlastiti račun, portfeljni management, investicijsko savjetovanje, upis (underwriting) i plasman financijskih instrumenata prema sporazumu s tvrtkama, plasman financijskih instrumenata bez sporazuma s tvrtkama, multilateralni poslovi i brojne pomoćne financijske usluge. Na hrvatskom tržištu kapitala postoji 8 investicijskih društava.

 

Investicijski fondovi

Oblik zajedničkih ulaganja, koji se osnivaju sa svrhom prikupljanja sredstava i njihovim ulaganjem u različite vrste imovine. Zajedničkim ulaganjem omogućuje se smanjenje troškova ulaganja na tržištu kapitala kroz podjelu fiksnih troškova te se umanjenje rizik zbog veće mogućnosti diversifikacije u odnosu na samostalno ulaganje. Fond se sastoji od portfelja odabranih vrijednosnih papira kojima upravljaju fond manageri. Fond je diverzificiran jer može ulagati u brojne zemlje kupovinom državnih obveznica tih zemalja ili kupovinom korporativnih obveznica velikih tvrtki. Neto vrijednost imovine svakog fonda utvrđuje se dnevno. Dijele se na UCITS fondove i na Alternativne investicijske fondove.

 

Investicijsko životno osiguranje

Novija polica životnog osiguranja kod koje osiguranik sam bira strategiju ulaganja i snosi rizik ulaganja, najčešće uključuje (ali i ne mora) element osiguranja života.

 

Isključeni rizici

Rizici koji su općenito isključeni iz osigurateljnog pokrića.

 

Isplata odštete

Obveza osiguratelja za isplatu štete osobi koja to pravo ostvaruje temeljem ugovora o osiguranju.

 

Ispodgodišnje plaćanje premije

Plaćanje premije u više godišnjih rata. Kod ispodgodišnjeg plaćanja premije osiguravatelj može uvećati premiju za doplatak za ispodgodišnje plaćanje.

 

Istek osiguranja

Prestanak važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguratelj više nije u obvezi.

 

Izdavanje police

Postupak kojim se potvrđuje da je zaključen ugovor o osiguranju. Nakon zaključenja ugovora o osiguranju osiguratelj najčešće ispostavlja osiguraniku pisanu ispravu koja se zove polica osiguranja.

 

Izlazna naknada

Naknada koja se izdaje prilikom isplate iz fonda.

 

Izravno financiranje

Izravan financijski odnos između investitora i dužnika posredovanjem vrijednosnih papira financijskog tržišta,odvija se bez posrednika. Funkcionira tako da jedinica sa novčanim suficitom daje novac jedinici sa novčanim deficitom, u zamjenu za financijske zahtjeve, a to je zarada u obliku kamata ili dividende.

 

Izvid štete

Prva faza u postupku rješavanja štete; podrazumijeva odlazak procjenitelja na mjesto nastanka štete ili mjesto sanacije štete, a obuhvaća dva postupka - utvrđivanje uzroka štete i utvrđivanje opsega štete.

Jamstveni kapital

Kapital društava za osiguranje propisan zakonom kojim se jamči uredno ispunjenje obveza društva iz ugovora o osiguranju.

 

Jamstveni polog

Sredstva na posebnom računu otvorenom u depozitaru, a na kojem mirovinsko društvo mora držati milijun kuna za svakih 10.000 članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima to mirovinsko društvo upravlja.

 

Jamstvo

Garancija obveze koju je preuzela druga osoba.

 

Japanski svijećnjak

Grafikon koji prikazuje promjenu cijena financijskog proizvoda, a oblikom izgleda kao svijeća. Uobičajeno pokazuje cijenu otvaranja, cijenu zatvaranja te najvišu i najnižu cijenu vrijednosnog papira tijekom jednoga dana.

 

Jedinstveni rizik

Kriterij za određivanje premije kod osiguranja od požara i nekih drugih rizika; povezanost između zgrada na način koji omogućuje širenje požara s jedne zgrade na drugu jer nisu odvojene vatrootpornim zidom ili međuprostorom.

 

Jednokratna premija

U osiguranju života uplata ukupne premije u cijelosti za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Za istu ugovorenu svotu jednokratna premija je manja od ukupno uplaćene premije koja bi se plaćala u više godina trajanja osiguranja.

 

Jednostrana špekulacija

Podrazumijeva zauzimanje duge ili kratke pozicije u terminskim ugovorima.

 

Jensenova alfa

Mjeri višak očekivanog prinosa koji portfelj ostvari prema bezrizičnom prinosu u odnosu na prinos objašnjen prema CAPM modelu. Jensenova alfa je jedna od mjera profitabilnosti ulaganja koja je prilagođena relativnom riziku.

 

Junk bonds

Najrizičnija ulaganja najvišeg potencijalnog prinosa. Najčešće donose (manje) gubitke, ali ovakva ulaganja imaju važnu ekonomsku funkciju jer u onim rijetkim slučajevima kada takvi visokorizični projekti uspiju, donose enormnu dobit, ali i veliki tehnološki i drugi napredak.

Kamata

Naknada u novcu za posuđena sredstva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili banci za privremeno korištenje ustupljenog novca ili kapitala.

 

Kamatna stopa

Iznos koji zajmodavac naplaćuje za upotrebu imovine izražen u postotku glavnice, najčešće se definira na godišnjoj razini te će uvijek novac koji se vraća biti veći od posuđenog iznosa.

 

Kamatni rizik

Rizik pada vrijednosti portfelja međunarodnih pričuva zbog mogućeg porasta kamatnih stopa, mjeri se prosječnim vremenom vezivanja, a kontrolira primjenom referentnih odnosno benchmark portfelja kao i ulaganjem u portfelj koji se drži do dospijeća. Kada kamatne stope rastu, cijene obveznica padaju. Kamatni rizik kontrolira se primjenom tzv. referentnih portfelja (engl. benchmark portfolios).

 

Kanal

Niz omeđen s dvije usporedne linije trenda koje djeluju kao zona otpora, gornja trend linija povezuje niz visokih razina cijena (vrhove), a donja trend linija povezuje niz niskih razina cijena (dna) te obzirom na smjer kretanja može biti rastući, padajući ili horizontalni.

 

Kapital

Vrijednost koja se ulaže u neku ekonomsku djelatnost s osnovnom svrhom da se uveća, dakle da donese neku dobit. Razlikujemo tri vrste kapitala: fizički kapital (strojevi, oprema, zgrade i druga kapitalna oprema), novčani kapital (različiti oblici novca i/ili surogata novca), ljudski kapital (svojstva ljudi neke društvene zajednice). Razlikujemo vlastiti i tuđi kapital. Novčani kapital posuđuju banke, poduzeća i pojedinci. Na posuđeni kapital plaća se kamata.

 

Kapitalizacija

Vrijednost neke kompanije zasnovana na cijeni njezinih dionica na burzi, odnosno cijeni pojedine dionice pomnoženoj s ukupnim brojem glavnih dionica.

 

Kapitalizacija štednje

Sidrište mirovinskog standarda u budućnosti.

 

Kapitalizirana štednja

Sustav mirovinskog osiguranja u kojem se uplaćeni doprinosi ne troše odmah za tekuće mirovinske izdatke, već se čuvaju, donose prinos, služe za isplatu mirovina vlasnika mirovinske štednje.

 

Kapitalizirana vrijednost

Vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja.

 

Kapitalizirani mirovinski fondovi

Odvojeni su pravni entitet koji prikupljaju, akumuliraju i ulažu sredstva osiguranika pohranjena na njihovim osobnim računima.

 

Karenca

Razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguratelj nije u obvezi ako nastane osigurani slučaj (npr. kod osiguranja od prekida rada uslijed požara).

 

Kargo osiguranje

Osiguranje robe u prijevozu.

 

Kasko osiguranje

Dobrovoljno osiguranje kojim se osigurava djelomična ili potpuna šteta na vozilima, zrakoplovima, jahtama i sl., ovisno o tome što je ugovoreno.

 

Katastrofa

Kobni događaj ili slijed kobnih događaja s posljedicama širokih razmjera.

 

Katastrofalne štete

Štete s velikim ljudskim i materijalnim gubicima nastale na ograničenom utvrđenom području, na osiguranim pojedinačnim objektima i po zaključenim ugovorima o osiguranju uzrokovane ljudskim faktorom.

 

Keogh računi

Mirovinski računi dostupni samozaposlenim osobama. Koncept i karakteristike ovih računa vrlo su slične mirovinskim planovima 401(k) i 403(b) te IRA računima u SAD-u.

 

Kliring

Međusobno prebijanje potraživanja i dugova između stranaka unutar bankarskog ili financijskog sustava do visine preklapanja, dok se saldo namiruje u novcu ili kojem drugom obliku definitivnoga namirenja. Kliring je bilateralan ako u njemu sudjeluju dvije stranke, a multilateralan ako se obavlja između širega kruga vjerovnika i dužnika, pri čemu su mogućnosti prebijanja znatno veće. U međunarodnim financijskim odnosima kliring se ostvaruje sporazumom dviju ili više država o prebijanju međusobnih potraživanja i dugova nastalih na osnovi međunarodne trgovine ili drugih financijskih transakcija bez plaćanja konvertibilnim devizama.

 

Kokoš

Ulagatelj kojemu je strah od gubitka veći od želje za zaradom, jako rijetko ulaže međutim, i pri minimalnoj zaradi hvali se svojim dobrim izborom dionice.

 

Kolektivno osiguranje

Oblik osiguranja prema broju osiguranika.

 

Kombinirani razmjer

Pokazuje rezultat poslovanja kod društava za osiguranje prije uključivanja prihoda od ulaganja.

 

Komercijalna banka

Banka koja kreditira i gospodarstvo i stanovništvo, odobravanjem kredita povećava novčanu masu.

 

Komercijalni zapisi

Kratkoročni dužnički papiri sa rokom dospijeća do godinu dana, izdavatelj prilikom izdavanja kupcu isplaćuje nominalni iznos komercijalnih zapisa po dospijeću čime mu donosi prihod.

 

Kompletiranje štete

Postupak prikupljanja dokumentacije za obradu šteta, koji se razlikuje po skupinama i vrstama osiguranja.

 

Koncentracijski rizik

U smislu Zakona o osiguranju, sve izloženosti riziku kod kojih je potencijalni gubitak tako velik da ugrožava solventnost ili financijski položaj društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

 

Kontrola štete

Pretposljednja faza u rješavanju štete (prije isplate odštete), a koja podrazumijeva kontrolu svih provedenih radnji po fazama rješavanja (izvid, procjena, obračun i likvidacija štete).

 

Konvergencija baze

Tendencija baze da se tijekom vremena sužava kako se približava mjesec dospijeća.

 

Kopneno osiguranje

Oblik osiguranja prema mjestu ostvarenja rizika.

 

Korespondentna banka

Banka u inozemstvu sa kojom domaća banka ima uspostavljene međunarodne poslovne odnose, pruža sve uobičajene bankovne usluge.

 

Korisnik mirovine

Osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu i prima mirovinu; osoba koja prima mirovinu od mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ugovora o mirovini u skladu s mirovinskim osiguravajućim društvom.

 

Korisnik osiguranja

Osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguratelja sukladno sklopljenom ugovoru o osiguranju. Osoba kojoj u osiguranju života i osiguranju od posljedica nesretnog slučaja pripadaju prava iz osiguranja u slučaju smrti osiguranika; korisnika osiguranja prilikom sklapanja ugovora o osiguranju u pravilu određuje osiguranik.

 

Kratka pozicija

Burzovna strategija koja podrazumijeva da trgovac najprije posudi i proda dionice te nakon pada njihove cijene iste otkupljuje i na taj način zarađuje.

 

Kratki hedging

Vrsta hedgiranja kojemu je svrha osiguranje prodajne cijene, tj. zaštita od pada cijene u budućnosti.

 

Kratkoročno osiguranje

Osiguranje čije je trajanje kraće od godinu dana. Premija se računa po principu pro rata temporis, ukoliko cjenikom nije drugačije određeno.

 

Kredit

Novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. Kredit obuhvaća različite namjenske i nenamjenske kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, financijskih kredita, poslovnih aranžmana prodaje robe, usluga i izvođenja radova uz odgođenu naplatu, dužničke vrijednosne papire, standby sporazume, otvorene račune i dr.

 

Kreditna sposobnost

Ocjena pojedine kreditne institucije koja pokazuje može li potencijalni dužnik preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta/rate za konkretan iznos kredita odnosno sposobnost kreditnog dužnika da preuzete obveze isplati u ugovorenim iznosima i rokovima.

 

Kreditna tržišta

Financijska tržišta na kojima se trguje zadužnicama i kreditima.

 

Kreditna (debt) tržišta

Tržišta na kojima se trguje dužničkim instrumentima ( npr. obveznice, kreditne kartice, zajmovi..) te se transakcije uglavnom obavljaju između brokera, velikih institucija ili pojedinačnih investitora.

 

Kreditne institucije

Banke, štedne banke i stambene štedionice tj. one institucije kojima je središnja banka (U Republici Hrvatskoj HNB) izdala odobrenje za rad u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama. Njihova djelatnost je primanje depozita ili drugih novčanih sredstava od javnosti s obvezom vraćanja i odobravanje kredita za vlastiti račun.

 

Kreditni rizik

Rizik nepodmirenja obveza, odnosno mogućnost da se uložena sredstva neće pravodobno i/ili u potpunosti vratiti te da se neće vraćati planiranom dinamikom. U smislu Zakona o osiguranju, rizik gubitka ili nepovoljne promjene u financijskom stanju zbog promjena u kreditnom položaju izdavatelja financijskih instrumenata, drugih ugovornih strana i bilo kojih dužnika kojima su izložena društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, u obliku koncentracija rizika neispunjenja obveza druge ugovorne strane, rizika prinosa ili tržišnog rizika.

 

Kreditno životno osiguranje

Osigurava isplatu kredita u slučaju prijevremene smrti dužnika.

 

Kupovna cijena

Cijena po kojoj burza otkupljuje ugovore, a korisnici tržišta po kupovnoj cijeni prodaju ugovore na burzi.

 

Kupovna moć

Opseg roba i usluga koje se mogu kupiti za određenu količinu novca. Kupovna moć je u recipročnom odnosu s cijenama.

 

Kvota šteta

Pokazuje koliko se od bruto premije troši na štete. Predstavlja omjer šteta i premija mjerodavnih za promatrano razdoblje (mjerodavna šteta = isplaćene štete + promjena pričuve u kalendarskoj godini, mjerodavna tj. zarađena premija = zaračunata premija + promjena prijenosne premije u kalendarskoj godini).

Leptirova rasponska špekulacija

Posebna vrsta rasponskih špekulacija u kojima se istodobno zauzimaju više od dvije suprotne terminske pozicije.

 

Likvidacija štete

Postupak utvrđivanja štete i isplate osigurnine osiguraniku ili korisniku osiguranja nakon nastupa osiguranog slučaja.

 

Likvidnost

U smislu imovine je brzina kojom se ta imovina može pretvoriti u novac, a u smislu poduzeća predstavlja sposobnost plaćanja preuzetih obveza. Svojstvo imovine da ju se može pretvoriti u gotov novac. Imovina je likvidnija ako se brže i uz što manji gubitak na vrijednosti može unovčiti (npr. devize, vrijednosnice s kojima se aktivno trguje na burzi). Imovina kojoj treba puno vremena da se unovči ili se pri unovčavanju gubi veći dio njezine (realne) vrijednosti manje je likvidna ili nelikvidna (npr. nekretnine). Sam proces unovčavanja naziva se likvidacijom.

 

Likvidnosni rizik

Kontrolira se ulaganjem pričuva u lako utržive instrumente. Likvidna sredstva obuhvaćaju svu imovinu koju je moguće unovčiti u roku do tri dana, a bez znatnijeg utjecaja na njezinu fer vrijednost.

 

Limit

Gornja granica obveze osiguratelja kod ugovora o osiguranju, odnosno, reosiguratelja kod ugovora o reosiguranju.

 

Limitirani nalog

Nalog kojim se brokeru daje instrukcija da izvrši određenu transakciju po zadanoj cijeni ili boljoj i povoljnijoj za investitora.

 

Linijski grafikon

Grafikon koji prikazuje cijene na tržištu pomoću linije.

 

Lisica

Ulagatelj koji o svojim gubicima ili bogatstvu nikada javno ne govori, a u skladu s time oblačit će se skromno te nikad neće odgovarati na pitanja već će prikupljati informacije iz svih mogućih izvora.

 

List pokrića

Pisana isprava koja se koristi kao dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju a najčešće se izdaje u slučaju kada ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik hitno treba potvrdu o postojanju osiguranja. List pokrića sadrži samo osnovne podatke o zaključenom osiguranju i može služiti kao privremena zamjena za policu osiguranja.

 

Lombardne kuće (Pownbrokers)

Najvažnije alternativne financijske institucije u SAD-u i brojnim drugim zemljama. Ove institucije odobravaju male, brze kredite uz zalog pokretnih vrijednosti (ručnog zaloga) s rokovima do 90 dana. Lombardne kuće unovčavaju čekove uz proviziju, daju kratkoročne kredite na osnovi čekova ili kartica, odobravaju visokorizične drugorazredne stambene kredite, kredite uz zalog auta, iznajmljuju trajna potrošna dobra uz obvezu otkupa i daju pozajmice na ime budućeg povrata (preplaćenog) poreza.

Macd

Pokazatelj koji se temelji na konvergenciji-divergenciji pokretnih prosjeka (Moving Average Convergence / Divergence).

 

Makrobonitetna politika

Bavi se financijskom stabilnošću i obuhvaća mjere, instrumente i aktivnosti potrebne za očuvanje stabilnosti financijskog sustava u cjelini jačanjem otpornosti financijskog sustava te izbjegavanjem i smanjenjem sistemskih rizika. Osim makrobonitetne politike, na financijsku stabilnost izravno i neizravno utječu i druge politike, poput mikroprudencijalne, monetarne, fiskalne ili politike tržišnog natjecanja. Svaka od njih utječe na financijska i realna kretanja te na financijski sustav u cjelini, pa njihov međuodnos određuje i odabir instrumentarija makrobonitetne politike.

 

Malus

Doplatak na premiju ugrađen u cjenik, a koji osiguratelj obračunava osiguraniku za nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za iduće razdoblje ako su štete tijekom ugovorenog ranijeg razdoblja znatno premašile naplaćenu premiju.

 

Margina

Razlika između kupovne i prodajne cijene određenog vrijednosnog papira ili robe.

 

Matematička pričuva

Dio tehničke pričuve koju je dužno oblikovati društvo za osiguranje koje obavlja životna osiguranja, odnosno osiguranja osoba kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja kao što su osiguranja od nezgode ili zdravstvena osiguranja s višegodišnjim trajanjem, a na koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i na životna osiguranja. Društvo za osiguranje dužno je imovinom za pokriće matematičke pričuve upravljati odvojeno od druge imovine.

 

Matična država članica

Država članica u kojoj je registrirano sjedište mirovinskoga društva ili, ako ono nema registrirano sjedište, država članica u kojoj mirovinsko društvo obavlja svoju osnovnu djelatnost.

 

Medvjed

Investitor koji smatra da se tržište neće oporaviti te da su cijene poduzeća precijenjene, prodaje dionice dok im nije pala vrijednost.

 

Medvjeđa špekulacija

Medvjedi očekuju pad cijena i inicijalno sklapaju kratku (prodajnu) poziciju na terminskome tržištu.

 

Međunarodni kargo

Osiguranje robe koja se prevozi izvan granica naše zemlje.

 

Međurobni rasponski nalog

Nalozi za istovremenu kupnju i prodaju s namjerom ostvarivanja profita na razlici između dviju cijena između različitih roba.

 

Međutržišni rasponski nalog

Nalozi za istovremenu kupnju i prodaju s namjerom ostvarivanja profita na razlici između dviju cijena na različitim tržištima.

 

Metode upravljanja rizikom

Jedna od faza upravljanja rizikom; postoje metode fizičke kontrole (izbjegavanje rizika i smanjenje njegove veličine) i metode financijske kontrole (zadržavanje rizika, transfer rizika i osiguranje).

 

Mikrofinancijske institucije

Financiraju najsiromašnije u nerazvijenim zemljama. Mikrofinancijske institucije su limitirane jer one ne mogu prikupiti velika sredstva kao tradicionalne institucije pa ih u većini zemalja koristi manje od 2% populacije. Zbog lošeg upravljanja i nedostatka kontrole, kvaliteta portfelja kredita im je problematična. Mikrofinancijske institucije generiraju posredne koristi za siromašne jer povećavaju samozapošljavanje, šire lepezu financijskih proizvoda dostupnih siromašnima, povećavaju količinu informacija o pojedincima - kreditnu povijest koja je uvjet za dobivanje kredita od formalnih financijskih institucija.

 

Minimalna premija

Najmanji iznos premije za koju je moguće zaključiti osiguranje; fiksni iznos ili minimalni postotak koji zaračunava osiguravatelj za preuzimanje malih rizika kod kojih režijski dodatak ne bi pokrivao ni približno troškove poslovanja.

 

Mirovina

Periodična isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo ili fond isplaćuje osobi koja je ostvarila pravo na nju nakon ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom. U slučaju obveznih mirovina isplata može biti samo doživotna, a u slučaju dobrovoljnih mirovina može biti doživotna ili privremena.

 

Mirovinski fond

Fond posebne vrste, obvezni ili dobrovoljni. Osniva ga i njime upravlja mirovinsko društvo. Imovina fonda nastaje uplatama doprinosa u mirovinski fond.

 

Mirovinski fond na načelu generacijske solidarnosti

Fondovi koji od doprinosa radno aktivnih osiguranika isplaćuju mirovinu umirovljenicima postojećeg fonda.

 

Mirovinski fondovi bez pravne osobnosti

Fondovi kojima upravlja zasebno društvo za upravljanje, društvo za osiguranje, banka ili druga financijska institucija.

 

Mirovinski fondovi s pravnom osobnosti

Fondovi koji se osnivaju u obliku posebnog pravnog entiteta (trust, zaklada ili drugi pravni oblik).

 

Mirovinski planovi 401(k) i 403(b)

Planovi pod sponzorstvom poslodavca koji nadopunjuju temeljni mirovinski plan ili mirovinski fond, omogućavajući poslodavcu i zaposlenicima izdvajanje dodatnih doprinosa iz plaće. Osiguranici u ovim fondovima imaju porezne olakšice, sredstva u planu su prenosiva na neki drugi oblik mirovinske štednje, a odabir strategije ulaganja i samih oblika ulaganja ili pojedinih financijskih instrumenata prepušten je osiguraniku. Zastupljeni u SAD-u.

 

Mirovinski program

Predstavlja cjelokupnost pravila, propisa, sporazuma, ugovora ili izjava kojima se uređuju međusobna prava i obveze za stjecanje prava na mirovinu u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje; u smislu Zakona o MOD-ovima, program isplate mirovina uključujući ugovor; sporazum, punomoć ili cjelokupnost pravila, propisa ili izjava kojima se reguliraju međusobna prava i obveze između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine u vezi s isplatom mirovine, a koji mora sadržavati postupak za određivanje mirovine, učestalost i trajnost isplata te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o izboru mirovinskog programa.

 

Mirovinski sustav

Skup pravnih normi, financijskih i institucionalnih aranžmana kojima se regulira osiguranje od rizika starosti, invalidnosti i gubitka hranitelja.

 

Mirovinsko društvo

Trgovačko društvo koje upravlja obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondom; pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja posluje odvojeno od pokrovitelja i koja na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga obavlja djelatnost upravljanja mirovinskim fondom.

 

Mirovinsko osiguravajuće društvo

Trgovačko društvo koje isplaćuje mirovine iz obvezna i dobrovoljna mirovinskog osiguranja. Isplaćuje ih na temelju ugovora s članovima mirovinskih fondova te pošto im fondovi doznače sredstva s osobnog osiguranikova računa; u smislu Zakona o MOD-ovima, dioničko društvo koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj i posluje na temelju odobrenja HANFA-e, a nudi mirovinske programe i isplaćuje mirovine.

 

MIT nalog (market-if-touched)

Nalog kojim se brokeru daje instrukcija da ga izvrši kao tržišni ako se postigne određena cijena na tržištu.

 

Mjera rizika

U okviru Zakona o osiguranju znači matematičku funkciju kojom se danoj prognozi distribucije vjerojatnosti određuje novčani iznos i koji se monotono povećava s razinom izloženosti riziku na kojoj se temelji ta prognoza distribucije vjerojatnosti.

 

Mjerodavna premija

Ukupna tehnička premija iz promatranog razdoblja umanjena za prijenosnu premiju aktualnog razdoblja i uvećana za prijenosnu premiju iz prethodnog razdoblja.

 

Mjerodavne štete

Obveze osiguratelja prema ugovorima o osiguranju, nastale u promatranom razdoblju.

 

Mješovito osiguranje života

Polica životnog osiguranja koja uključuje element osiguranja života i štednu komponentu police osiguranja, osigurava isplatu osiguranog iznosa u slučaju smrti osiguranika ili u slučaju doživljenja isplaćuje osigurani iznos uvećan za pripisanu dobit.

 

Mjesto osiguranja

Područje na kojem je smješten predmet osiguranja ili na kojem se kreću npr. transportna sredstva, naznačen na polici osiguranja.

 

MOD

Mirovinsko osiguravajuće društvo.

 

Model štednje u okviru zajednice

Postoji u najmanje razvijenim društvima kao alternativa komercijalnim financijskim institucijama (štedni krugovi rodbinski, plemenski i na drugi način povezanih osoba.

 

Momentum

Mjeri brzinu cjenovnih promjena na način da se cijene za određeno fiksno razdoblje neprekidno oduzimaju.

 

Monetarne financijske institucije (MFI)

Čine središnja banka (Hrvatska narodna banka, HNB) i druge monetarne financijske institucije (DMFI), tj. kreditne institucije i novčani fondovi.

 

Monitoring

Sistematska, stalna i neprekidna procjena napretka projekta tokom određenog vremenskog perioda u odnosu na njegova planirana ulaganja, aktivnosti i ishode. Monitoring podrazumijeva procjenu napretka u odnosu na ishod koji se očekuje od ciljne grupe.

 

Mortage REITS

Indirektno ulažu u nekretnine, pozajmljujući sredstva tvrtkama koje grade ili upravljaju nekretninama ili kupujući vrijednosnice kolateralizirane hipotekarnim kreditima (mortgage-backed securities).

 

Mrav

Ulagatelj koji redovito prati informacije sa tržišta kapitala te stalno kupuje i prodaje dionice, nikad ne riskira velike svote novca, a sa malim iznosima novca igra na sigurno.

 

Multiplikacija profita

Ostvarenom terminskom dobiti moguće je kupiti veću količinu robe na terminskom nego na fizičkom tržištu.

 

Multi-fund

Investicijski je fond koji ulaže u druge investicijske fondove. Reducira investitorov rizik zbog jako dobre diverzifikacije koja se ne bi mogla dobiti od običnog investicijskog fonda.

 

M2 mjera

Pokazuje nam da portfelj i benchmark trebaju imati isti rizik kako bi se uspoređivali u smislu rizikom prilagođenog prinosa. Mjera predlaže vrednovanja prinosa portfelja faktorom poluge i bezrizičnim prinosom.

Nacionalni garancijski fond

U okviru Zakona o osiguranju to je imovina kojom upravlja nacionalni ured za osiguranje, a u Republici Hrvatskoj Garancijski fond kojim upravlja Hrvatski ured za osiguranje (vidi pojam ˝Garancijski fond˝).

 

Nacionalni ured za osiguranje

U okviru Zakona o osiguranju, nacionalni ured osiguratelja, profesionalna organizacija koja je utemeljena u skladu s Preporukom br. 5 koju je 25. siječnja 1949. usvojio Pododbor za cestovni promet Odbora za unutarnji promet Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, a koja okuplja društva za osiguranje koja u jednoj državi imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja motornih vozila od građanskopravne odgovornosti, a u Republici Hrvatskoj Hrvatski ured za osiguranje.

 

Načelo razmjera

Načelo koje se primjenjuje kod klasičnih (svotnih) osiguranja; odšteta se odnosi prema šteti u jednakom odnosu kao i iznos osiguranja prema stvarnoj vrijednosti; ako je iznos osiguranja npr. 70% od stvarne vrijednosti predmeta osiguranja, i odšteta će iznositi 70% od štete.

 

Nadosiguranje

Oblik osiguranja prema stupnju osigurateljnog pokrića po kojem je svota osiguranja iz ugovora o osiguranju veća od stvarne vrijednosti osigurane stvari.

 

Naknada (provizija)

Unaprijed definirana naknada za posrednika kojom se plaća određena usluga. Uglavnom se definira kao postotni iznos vrijednosti poslovanja. Naknada za uslugu je rjeđe fiksan iznos.

 

Naknada depozitnoj banci

Naknada koja se izražava na godišnjoj razini, a obračunava se svakodnevno jednostavnim kamatnim računom na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, a izračunati iznosi terete imovinu Fonda. Naknada depozitnoj banci istaknuta je u Prospektu/Statutu fonda.

 

Naknada za izlaz iz fonda

Naknada koja se naplaćuje za prelazak člana iz jednog fonda u drugi fond.

 

Nalog

Instrukcija klijenta brokeru da za njegov račun kupi ili proda određeni broj ugovora u određenom vremenskom razdoblju.

 

Nalog ispuni ili poništi

Vrsta naloga koja se treba izvršiti odmah ili se poništava, ovu vrstu naloga koristit će oni trgovci koji žele ući ili izaći s tržišta po trenutnoj terminskoj cijeni.

 

Nalog koji vrijedi do opoziva

Vrsta naloga koja čeka izvršenje sve dok se ne provede ili dok ga trgovac ne opozove, tj. poništi. Naziva se još i otvoreni nalog.

 

Nalog pri otvaranju tržišta

Vrsta naloga kojime se brokeru nalaže da ga izvrši u prvim minutama trgovanja nakon otvaranja burze, najčešće je riječ o prvih 15 minuta trgovanja.

 

Nalog pri zatvaranju tržišta

Vrsta naloga kojime se brokeru nalaže da transakciju provede pred sam kraj trgovanja, najčešće je riječ o posljednjoj minuti trgovanja prije zatvaranje burze.

 

Nalog s vremenskim ograničenjem

Vrsta naloga koja zahtijeva izvršenje u točno određeno vrijeme ili u određenome vremenskom razdoblju. Ako se ne izvrše tijekom toga razdoblja, poništavaju se. Vremensko razdoblje može biti definirano u satima ili danima.

 

Named perils

Princip osigurateljnog pokrića po kojemu su osigurani samo navedeni rizici (suprotno od principa all risks).

 

NASDAQ

Kompjuterizirani informacijski sustav koji brokerima širom SAD-a osigurava kotacije cijena za niz vrijednosnica, najvažnije sredstvo trgovanja preko šaltera u SAD-u.

 

Nacionalni klirinški sustav (NKS)

Međubankovni je platni sustav za multilateralni obračun po neto načelu većeg broja platnih transakcija koje glase na relativno male iznose. NKS je platni sustav koji omogućuje obračun platnih transakcija u kunama svih sudionika NKS-a. NKS je započeo s radom 5. veljače 2001.

 

NAV vrijednost (Net-Asset Value)

Neto vrijednost fonda je ukupna vrijednost svih vrijednosnica u fondu umnoženih s njihovom dnevnom tržišnom cijenom, uvećan za vrijednost ostale aktive (novac na računima, depoziti, krediti) i umanjena za obveze fonda. NAV udjela dobije se podjelom ukupne neto vrijednosti fonda s brojem udjela.

 

Nedepozitne financijske institucije

Pribavljaju novčana sredstva od novčano suficitarnih jedinica koje onda plasiraju novčano deficitarnim jedinicama na različite načine, ali ne smiju kreirati obveze primanjem depozita. Nisu pod izravnim monetarnim nadzorom središnje banke već su regulirane od strane depozitnih institucija i posebnih nadzornih institucija.

 

Nesretni slučaj

Svaki iznenadni i o volji osiguranika neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili oštećenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

 

Neto premija

Dio bruto premije potreban za pokriće predvidivih izdataka za štete. U zakonu u osiguranju koristi se naziv funkcionalna premija, koja sadrži tehničku premiju, a eventualno i dio za preventivu. Tehnička premija može odgovarati pojmu neto premije. Neto premija je jednaka očekivanoj šteti.

 

Neto štednja

Financijski viškovi ili manjkovi sektora i pojedinaca, definirani kao razlika između njihove štednje i realnih investicija. Pokazuje stvarnu ponudu i potražnju na financijskom tržištu.

 

Neživotna osiguranja

Osiguranja se prema predmetu osiguranja dijele na životna i neživotna. U neživotna osiguranja ubrajaju se osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, obvezna osiguranja u prometu, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila - kasko, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti i druga osiguranja.

 

NKSInst sustav

Platni sustav za izvršenje platnih transakcija u kunama, između platitelja i primatelja plaćanja, u gotovo realnom vremenu (instant SEPA kreditni transfer). Platni sustav NKSInst započeo je s radom 29. listopada 2020.

 

Noj

Ulagatelj koji povlači potpuno iracionalne poteze kao noj koji je zabio glavu u pijesak, ne priznaje ni najočitije informacije.

 

Nostalgični tužni psić

Ulagatelj koji pri prvom znaku usporavanja rasta cijena prodaje svoje dionice, a zatim pati za propuštenom zaradom koju je mogao ostvariti da dionice nije prodao prerano.

 

Nova vrijednost

Oblik osigurateljnog pokrića imovine; prema posebnim uvjetima građevinski objekti i oprema se mogu osigurati na novu vrijednost samo ako njihova stvarna vrijednost nije manja od 40% od nove vrijednosti u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju.

 

Novčano-devizne burze

Trguje se novcem i devizama (engl. FOREX).

 

Novčani fondovi (engl. Money Market Funds, MMF)

Financijska društva za zajednička ulaganja čiji su udjeli, u smislu likvidnosti, bliske zamjenice za depozite i koja primarno ulažu u instrumente novčanog tržišta, tj. instrumente s dospijećem do godine dana. Nude visok stupanj likvidnosti, diversifikacije i tržišno utemeljenih prinosa. Novčani fond vrsta je uzajamnog fonda. Vrijednost njihovih udjela mijenja se u skladu s cijenom instrumenata duga u koje su uložili. Moraju održati visoku razinu likvidnosti imovine kako bi mogli ispuniti dnevne otkupe svojih ulagatelja.

 

Novčana štednja

Razlika novčanog dohotka i potrošnje u istom vremenskom razdoblju (Š=D-P). To je rezidualna veličina tj. ostatak dohotka nakon potrošnje.

Obično životno osiguranje

Individualno životno osiguranje koje se dijeli na pet vrsta od kojih su prve tri tradicionalni oblici životnog osiguranja, a posljednje dvije novije vrste životnog osiguranja.

 

Objektivni rizici

Rizici sa stajališta o kojem ovisi njihova realizacija; nastaju spletom objektivnih okolnosti i lako su mjerljivi.

 

Obligatorno reosiguranje

Reosiguranje u kojem se unaprijed zaključuje ugovor za određeno vrijeme, u kojem se reosiguratelj obvezuje primiti «na neviđeno» u reosiguranje sve rizike koji su predmet reosigurateljne zaštite.

 

Obnova osiguranja

Postupak kojim se obnavlja osiguranje koje je prestalo zbog njegova isteka, neplaćanja premije ili zbog nekog drugog razloga. Osiguranje se obnavlja u rokovima predviđenim uvjetima osiguranja.

 

Obročno ulaganje

Strategija ulaganja kojom se ulaganje raspodjeljuje na više manjih ulaganja kroz određeni vremenski period kako bi se smanjio utjecaj volatilnosti na cjelokupno ulaganje.

 

Obveze osiguratelja

Obveze osiguratelja u svezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju. Dijele se na obveze pri zaključenju ugovora o osiguranju koje uključuju obavještavanje ugovaratelja osiguranja o uvjetima osiguranja i predaja tih uvjeta, obveze za vrijeme trajanja osiguranja koje uključuju stvaranja pričuva osiguranja, provođenje mjera prevencije, radnje vezane uz policu osiguranja te obveze kad nastupi osigurani slučaj koje uključuju isplatu osigurnine, naknadu troškova prouzročenih pokušajem da se otkloni neposredna opasnost nastupa osiguranog slučaja i ograniče njegove posljedice i naknadu troškova spašavanja.

 

Obveze ugovaratelja osiguranja

Obveze ugovaratelja osiguranja i osiguranika u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju. Dijele se na obveze u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju: davanje točnih podataka važnih za ocjenu rizika, plaćanje premije osiguranja, za vrijeme trajanja osiguranja: plaćanje premije osiguranja, obavještavanje osiguratelja o svakoj promjeni koja može biti važna za ocjenu rizika i obveze kada nastupi osigurani slučaj: provođenje mjera smanjivanja nastale štete odnosno sprječavanje povećanja štete, obavještavanje osiguratelja o nastaloj šteti čim za nju sazna.

 

Obvezna osiguranja

Prema načinu odlučivanja osiguranja se dijele na obvezna i dragovoljna (ugovorna). Zakonima pojedine države neka osiguranja propisana su kao obvezna. Od neživotnih osiguranja obvezna su sljedeća osiguranja u prometu (regulirana su posebnim zakonom): osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje vlasnika/korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, osiguranje zračnog prijevoznika/operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima, osiguranje vlasnika/korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, dok su ostala osiguranja iz skupine neživotnih osiguranja dragovoljna.

 

Obvezni mirovinski fond

Mirovinski fond koji na temelju odobrenja Agencije osniva mirovinsko društvo i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime i za zajednički račun članova mirovinskog fonda u skladu s odredbama Zakona. Obvezni mirovinski fond može biti mirovinski fond kategorije A, B ili C.

 

Obvezni mirovinski fondovi kategorije A, B i C

Kategorije obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja isto mirovinsko društvo. Mirovinski fondovi različitih kategorija imaju različite strategije ulaganja. Preuzeti rizik treba biti najmanji u mirovinskom fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.

 

Obvezni mirovinski fond kategorije A

Svojom investicijskom strategijom te dobnim ograničenjem članstva namijenjen je mlađim osiguranicima 2. stupa. Imovina fonda A, s obzirom na utvrđene investicijske ciljeve i rizičnost, može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Primjerice, najviše 65% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u dionice, u korporativne obveznice i komercijalne zapise najviše 50% neto vrijednosti imovine fonda, dok u državne obveznice i trezorske zapise mora biti uloženo najmanje 30% neto vrijednosti imovine fonda. Nadalje, najmanje 40% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Fondu A dozvoljeno je i korištenje izvedenica, ali samo u svrhu efikasnog upravljanja i zaštite vrijednosti imovine fonda. Osiguranik može odabrati fond kategorije A u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja, ako mu je do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu (referentni dan) prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo deset ili više godina.

 

Obvezni mirovinski fond kategorije B

Prema usvojenoj umjerenoj strategiji ulaganja i umjerenoj razini rizičnosti namijenjen je osiguranicima srednje životne dobi. Fond kategorije B u smislu rizičnosti i ulaganja vrlo je sličan fondu koji je postojao do trenutka donošenja Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Imovina fonda kategorije B može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Tako, primjerice, najmanje 50% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u državne obveznice i trezorske zapise, a najviše 40% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u dionice. U korporativne obveznice i komercijalne zapise dozvoljeno je uložiti najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda. Nadalje, najmanje 60% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Fondu B dozvoljeno je i korištenje izvedenica, ali samo u svrhu efikasnog upravljanja i zaštite vrijednosti imovine fonda. Novi osiguranik može odabrati fond B u roku od mjesec dana od dana uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ako mu je do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (referentni dan) ostalo pet ili više godina.

 

Obvezni mirovinski fond kategorije C

Namijenjen je osiguranicima koji su najbliže stjecanju uvjeta za mirovinu, s primarnim ciljem očuvanja realne vrijednosti ušteđevine. Sukladno zakonskim ograničenjima, konzervativno ulaganje imovine fonda znači prvenstveno nižu razinu rizičnosti. Imovina fonda C može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Tako u državne obveznice i trezorske zapise mora biti uloženo najmanje 70% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. U korporativne obveznice i komercijalne zapise moguće je uložiti najviše 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, dok u dionice nije dozvoljeno ulagati. Najmanje 90% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama, a ulaganje u izvedenice dozvoljeno je isključivo radi postizanja valutne usklađenosti. Svaki osiguranik može birati fond kategorije C ukoliko mu je do referentnog dana ostalo pet ili više godina.

 

Obveznice

Dugoročni dužnički vrijednosni papir kojim se izdavatelj obvezuje vlasniku, odnosno imatelju obveznice u unaprijed definiranom roku povrata isplatiti glavnicu i kamate navedene u prospektu obveznice i to dinamikom naznačenoj u istoj (najčešće polugodišnji i godišnji kuponi). Izdavatelj obveznica može biti država, lokalna samouprava (municipalne obveznice), banke i tvrtke. Investiranjem u obveznice klijent je izložen kreditnom riziku izdavatelja obveznica, promjeni kamatne stope, geopolitičkom riziku, deviznom riziku i riziku reinvestiranja.

 

Obveznički fondovi

Specijalizirani za ulaganje u samo jedan investicijski razred tj. obveznice.

 

Obvezno mirovinsko društvo

U okviru Zakona o MOD-ovima, mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova.

 

Obvezno mirovinsko osiguranje

U okviru Zakona o MOD-ovima, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

 

Odgođena renta

Renta čija se isplata odgađa do nekog ugovorenog roka, a nakon što je ugovaratelj uplatio cjelokupnu premiju.

 

Odšteta

Visina koju osiguratelj priznaje kao naknadu iz uvjeta sklopljenog ugovora o osiguranju.

 

Office REITs

REIT fondovi koji ulažu u poslovne prostore.

 

Omjer ekonomske ovisnosti stanovništva

Najčešći pokazatelj ili indikator starosne strukture stanovništva, a izražava se kao omjer ekonomski uzdržavanog stanovništva (populacija mlađa od 15 i starija od 64 godine) i ekonomski aktivnog stanovništva (populacija od 15 do 64 godine).

 

Opadajuće osiguranje za slučaj smrti

Osiguranje za slučaj smrti u kojem se osigurana svota svake godine ili svakog mjeseca smanjuje za određeni iznos, a na isteku osiguranja ima vrijednost nula. Obično se koristi za pokriće kredita ili hipoteke kod kojeg se dug s vremenom smanjuje.

 

Opcija

Vrijednosni papir koji daje pravo kupnje ili prodaje vezane imovine po izvršnoj cijeni kroz određeno vrijeme.

 

Operacije na otvorenom tržištu

Kupnja ili prodaja određene imovine ( vrijednosni papiri, devize.. ) na financijskom tržištu odnosno odobravanje kredita bankama i prikupljanje depozita od banaka, na taj način središnja banka utječe na likvidnost bankovnog sustava i kretanje kamatnih stopa na novčanom tržištu kontrolirajući cijenu ili količinu ponude primarnog novca.

 

Operativni rizik

Rizik gubitka zbog neadekvatnih unutarnjih postupaka ili propusta, zbog ljudskih pogrešaka i pogrešaka u sustavu te zbog vanjskih događaja. Operativni rizik kontrolira se strogim razdjeljivanjem funkcija i odgovornosti, točno propisanim metodologijama i procedurama te redovitim unutarnjim i vanjskim revizijama.

 

Oportunitetni trošak

Trošak propuštene zarade, odnosno maksimalan iznos profita koji bi se mogao ostvariti da su faktori proizvodnje iskorišteni za druge namjene.

 

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)

Međunarodna organizacija osnovana 1961. radi poticanja ekonomskog razvoja i svjetske trgovine, sa sjedištem u Parizu.

 

Oročeni depoziti

Vrsta depozita koji imaju utvrđeni rok dospijeća do kojeg se deponent odriče prava raspolaganja tim sredstvima. Ugovor o oročenju može se raskinuti samo u okolnostima predviđenima ugovorom.

 

Oscilacija baze

Oscilacije baze tijekom vremena rezultat su usporedne dinamike kretanja promptnih i terminskih cijena, tj. širenje i sužavanje tijekom vremena.

 

Osigurana svota

Maksimalni iznos osigurateljeve obveze prema osiguraniku odnosno korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.

 

Osigurana vrijednost

Vrijednost osiguranog predmeta i osiguranog interesa. U osiguranju imovine kao osigurana vrijednost može biti ugovorena nova vrijednost (cijena ponovne izgradnje, troškovi ponovne nabave novih stvari iste vrste i kvalitete), sadašnja vrijednost ili tržišna vrijednost. U određenim vrstama osiguranja (osiguranje odgovornosti, zdravstveno osiguranje) osigurana vrijednost definirana je visinom osigurane svote.

 

Osigurani interes

Ekonomska vrijednost koju neka osoba želi sačuvati od propasti ili oštećenja pa je stoga osigurava. Ta osoba ima opravdan interes da ne nastupi osigurani slučaj koji eventualno prijeti toj vrijednosti. Pojam interesa polazi od toga da se ne osigurava sama stvar već interes ugovaratelja osiguranja prema toj stvari.

 

Osigurani rizik

To je rizik naveden u ugovoru o osiguranju, čijim ostvarenjem nastaje osigurani slučaj odnosno šteta na osiguranoj imovini odnosno životu ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika.

 

Osigurani slučaj

Događaj prouzročen osiguranim rizikom. Događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguratelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima osiguranja. Osigurani slučaj se mora ostvariti dok traje osiguranje.

 

Osiguranik

Osoba čija je odgovornost, odnosno čiji je imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju. U osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Ako osiguranik i ugovaratelj osiguranja nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pisana suglasnost osiguranika. U imovinskim osiguranjima – vlasnik predmeta osiguranja, osoba čija je imovina, odnosno, imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja.

 

Osiguranje

Djelatnost posredstvom koje se pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Svrha osiguranja je prenošenje rizika s pojedinca na osiguratelja (društvo za osiguranje) zaključivanjem ugovora o osiguranju, pri čemu je osnovna karakteristika tih rizika da su budući, neizvjesni i neovisni o volji osiguranika.

 

Osiguranje bez sudjelovanja u dobiti

Osiguranje života u kojem ugovaratelj osiguranja nema pravo na sudjelovanje u dobiti osiguravatelja.

 

Osiguranje imovine

Osiguranjem imovine osigurava se naknada za štetu koja bi se dogodila u imovini osiguranika zbog nastupa osiguranog slučaja. Iznos osigurnine ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio nastupom osiguranog slučaja.

 

Osiguranje kao djelatnost

Pružanje ekonomske zaštite od određenih opasnosti koje ugrožavaju imovinu i osobe.

 

Osiguranje od odgovornosti

Vrsta osiguranja u kojoj društvo za osiguranje umjesto osiguranika koji je prouzročio štetu trećoj osobi plaća nastalu štetu do ugovorenog limita ili limita propisanog zakonom.

 

Osiguranje za slučaj doživljenja

Kod ugovorene police za slučaj doživljenja osigurana svota isplaćuje se samo u slučaju da osiguranik doživi istek ugovorenog roka. Ako osiguranik umre za trajanja ugovora o osiguranju, korisnik odnosno korisnici police osiguranja nemaju pravo na isplatu ugovorene svote.

 

Osiguratelj (osiguravatelj)

Osiguratelj je pravna osoba koja na tržištu osiguranja pruža uslugu osiguranja odnosno obavlja poslove osiguranja. Poslove u Republici Hrvatskoj mogu obavljati društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnice stranih društava za osiguranje pod uvjetom da imaju dozvolu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 

Osigurateljna godina

Vrijeme od godine dana koje počinje na dan početka osiguranja ili na dan nastavka osiguranja. Za razliku od kalendarske i poslovne godine, svaka polica može imati različitu osigurateljnu godinu.

 

Osigurateljna gustoća

Premija osiguranja po stanovniku.

 

Osigurateljna penetracija

Udjel premije osiguranja u BDP-u.

 

Osigurateljni ciklusi

Odstupanja u cijeni osiguranja i reosiguranja te profitabilnosti cjelokupne industrije i tržišta osiguranja.

 

Osigurateljni rizik

Rizik koje osiguravajuće društvo preuzima prodajom polica osiguranja ili ugovora o osiguranju.

 

Osiguravatelji života i imovine

Prikupljaju sredstva dugoročnim ugovorima i plasiraju ih na tržištu kapitala. Prodajom polica osiguranja i uplatama premija štite pojedince i poduzeća od ekonomskog gubitka ili nadoknađuju štete zbog gubitka imovine, zdravlja ili života. Osiguranjem štetne posljedice osiguranih slučajeva oni transferiraju rizik na veliki broj osiguranika koji plaćanjem premija osiguranja formiraju novčane fondove namijenjene isplati naknada onim osiguranicima koji pretrpe štetu.

 

Osiguriv rizik

Rizik koji mora ispunjavati kriterije: mora postojati velik broj jedinica izloženosti riziku; šteta mora biti iznenadna i nenamjerna; šteta mora biti mjerljiva; šteta ne smije biti katastrofalna; vjerojatnost štete mora biti kalkulabilna; premija mora biti ekonomski opravdana.

 

Osigurnina

Novčani iznos kojeg osiguratelj obvezuje isplatiti osiguraniku odnosno korisniku ili korisnicima osiguranja, a temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju. Kod imovinskih osiguranja osigurnina je naknada za štetu, a kod osiguranja osoba ugovorena svota.

 

Osobni račun

Otvara se u mirovinskom fondu, u trenutku prijave osiguranika u fond. Prijava je na šalteru REGOS-a, odnosno ZAP-a. Račun je u vlasništvu člana fonda. Na njemu se kapitalizira njegova mirovinska štednja. Evidenciju o tome vodi REGOS.

 

Osobni račun u dobrovoljnom mirovinskom fondu

Račun otvoren na ime člana dobrovoljnog mirovinskog fonda u odabranome fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćena novčana sredstva i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje. Osobni račun vodi mirovinsko društvo.

 

Osobni račun u obveznom mirovinskom fondu

Račun otvoren na ime člana mirovinskog fonda u odabranom mirovinskom fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana mirovinskog fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje, a koji vodi Središnji registar osiguranika.

 

OTC tržište (engl. over the counter)

Na njemu se elektronički trguje dionicama manjih ili novijih tvrtki koje najčešće nisu, ali mogu biti uvrštene i na burzama. Preko ovog tržišta se plasiraju i nova izdanja dionica. OTC je sustav automatskih kotacija na mreži međusobno spojenih računala - NASDAQ.

 

Otkup

U osiguranju života postupak prekida osiguranja prije isteka ugovorenog trajanja osiguranja. Osiguratelj pri tome isplaćuje obično ugovaratelju osiguranja otkupnu vrijednost police odnosno samo dio prethodno uplaćenih sredstava u skladu s tablicama otkupne vrijednosti. Pravo na otkup police ugovaratelj osiguranja u pravilu ima ako je uplatio najmanje tri godišnje premije.

 

Otkupna vrijednost

U osiguranju života vrijednost police koju osiguratelj isplaćuje, obično ugovaratelju osiguranja kod otkupa osiguranja prije njegovog ugovorenog isteka. Otkupna se vrijednost povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja često nema otkupne vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.

 

Otporna razina

Suprotna je potpornoj, predstavlja razinu cijena pri kojima je prodajni pritisak snažniji od kupovnoga interesa rezultat čega je zaustavljanje rasta cijena i ponovni pad cijene.

 

Otvaranje pozicije

Odnosi se na kupovinu ili prodaju nekog vrijednosnog papira.

 

Otvoreni AIF

Zasebna imovina bez pravne osobnosti koju osniva i upravlja UAIF u svoje ime i za zajednički račun vlasnika udjela u toj imovini. Dopušteno je ulaganje u određene vrste imovine u koje UCITS fondovi ne smiju ulagati te mu je dopušteno preuzimanje nešto većih rizika nego UCITS fondu.

 

Otvoreni fondovi

Vrsta investicijskih fondova koji imaju neograničen broj udjela. Fond prikuplja novčana sredstva prodajom udjela u fondu i tako prikupljena sredstva potom ulaže u različite financijske instrumente. Obveza fonda je da u svakom trenutku bezuvjetno otkupi izdane udjele. Kupnje i prodaje udjela uvijek se obračunavaju po cijeni udjela koja vrijedi na dan podnošenja Zahtjeva.

 

Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti sve fizičke osobe.

 

Otvoreni interes

Broj terminskih ugovora koji su uvedeni na burzu, ali nisu ispunjeni niti poništeni zauzimanjem suprotne pozicije.

 

Ovca

Ulagatelj koji je podložan tuđim sugestijama zbog čega najčešće i gubi, prave informacije saznaje kad je prilika već propuštena.

Pasivno osiguranje

Osiguranje pojedinaca za zaštitu od novih, neplaniranih obveza ili od povećanja postojećih obveza ili troškova kao što su npr. troškovi liječenja, obveza naknade štete prema trećim osobama na temelju osiguranja od odgovornosti. Osigurateljno pokriće se odnosi na imovinu ugovaratelja osiguranja u cjelini. Za razliku od aktivnog osiguranja ne primjenjuje se pojam osigurane vrijednosti ali vrijedi načelo konkretnog troška. Naknada je ograničena visinom osigurane svote i visinom štete.

 

Penetracija osiguranja

Jedan od pokazatelja razvijenosti industrije osiguranja u nekoj zemlji. Predstavlja udio premije osiguranja u BDP-u.

 

Platna bilanca

Sistematski pregled ekonomskih transakcija ( razmjene roba, usluga, financijske transakcije.. ) jedne zemlje s inozemstvom u određenom vremenskom razdoblju, najčešće u jednoj godini. Sadržava sva primanja i izdavanja jedne zemlje s inozemstvom po osnovi razmjene robe, usluga, financijskih transakcija i drugog. Najznačajniji su u platnoj bilanci primici i izdaci na osnovi razmjene proizvoda koji se nazivaju i „robnim" prilivom i odlivom, dok se ostale pozicije platne bilance označavaju „nerobnim" prilivom. Platna bilanca je u cjelini uzevši uravnotežena, što znači da su u njoj ukupni primici računski jednaki ukupnim izdacima. Međutim, ta ravnoteža se uspostavlja kod deficitarne platne bilance dodatnim zaduživanjem u inozemstvu; odnosno u slučaju suficitarne platne bilance financijskim plasmanima inozemstvu.

 

Platni sustav

Sustav za prijenos novčanih sredstava s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija. Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko pet platnih sustava, a to su Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP), Nacionalni klirinški sustav (NKS), sustav NKSInst, sustav TARGET2 i sustav EuroNKS.

 

PML

Engl. probable maximum loss – najveća vjerojatna šteta.

 

Podosiguranje

Kad se utvrdi da je vrijednost osigurane stvari u trenutku ostvarenja osiguranog slučaja veća od svote osiguranja, osigurnina se smanjuje razmjerno vrijednosti osigurane stvari u trenutku osiguranog slučaja. Osiguratelj je dužan isplatiti potpunu osigurninu sve do svote osiguranja, ako je ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i visine osiguranog iznosa nema značenja za određivanje iznosa osigurnine. Suprotno od podosiguranja je nadosiguranje.

 

Podružnica

Sukladno Zakonu o osiguranju, pravno ovisni dio društva za osiguranje ili društva za reosiguranje koja se nalazi na području države članice koja nije matična država članica.

 

“Podzemne banke”

Neregulirane i nenadzirane alternativne financijske institucije u Kini kojima se okreću brojne tvrtke koje ne mogu dobiti bankovni kredit. Ove alternativne financijske institucije brzo rastu jer višim kamatnjacima privlače banke. Glavni su kanal ilegalnog ulaska kapitala brojne dijaspore u Kini.

 

Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem

Mirovina koja se isplaćuje korisniku imovine, s tim da se u slučaju smrti korisnika imovine prije isteka zajamčenog razdoblja isplata nastavi imenovanom korisniku do isteka zajamčenog razdoblja.

 

Pojedinačni mirovinski računi (IRA)

Vlastiti dodatni mirovinski računi zaposlenih ili samozaposlenih osoba. Doprinose u IRA račun uplaćuju isključivo zaposlenici, koji i samostalno oblikuju plan štednje ili ulaganja, a IRA računi imaju porezne poticaje i olakšice uz ograničenja najviših iznosa ulaganja koja imaju poreznu olakšicu. Sredstva na ovim računima mogu se uložiti u investicijske fondove, upravljane račune, vrijednosne papire, depozite ili u police životnog osiguranja. Usluge vođenja i oblikovanja IRA računa nude i banke, društva za osiguranje, brokerska i investicijska društva. U SAD-u popularizirani.

 

Pokazatelji financijske stabilnosti (Financial Soundness Indicators – FSIs)

FSIs su statistički pokazatelji koji služe u nadziranju sigurnosti i zdravlja financijskog sustava te poduzeća i stanovništva kao njegovih drugih strana. FSIs čini 40 pokazatelja podijeljenih na temeljne pokazatelje koje bi sve zemlje trebale i mogle izračunati te poticajne dopunske pokazatelje koji bi se izračunavali ovisno o specifičnom okruženju pojedine zemlje. Konačan okvir ovih pokazatelja objavljen je 2006. godine, a izračunava ga MMF za 49 zemalja. Razvio ih je Međunarodni monetarni fond (MMF) u suradnji s Svjetskom bankom, Bankom za međunarodna poravnanja, OECD-om, Europskom središnjom bankom i ostalim zemljama članicama MMF-a.

 

Pokazatelji institucionalnih investitora

Pokazuju važnost institucionalnih investitora. Imovina institucionalnih investitora može se analizirati u usporedbi s BDP-om kao pokazateljem gospodarske važnosti institucionalnih investitora. Prema tom pokazatelju institucionalni investitori predstavljaju ključne i strateške segmente cjelokupnog gospodarstva i financijskog sustava. Visina ovog pokazatelja je usko povezana sa razvijenošću mirovinskih fondova.

 

Pokazatelji likvidnosti

Odražava odnose između dijelova ili cjeline kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Oni su indikator sposobnosti poduzeća u pravodobnom podmirenju nastalih obveza. Uobičajeno se razlikuju tri stupnja likvidnosti: novčani odnos, brzi odnos i tekući odnos.

 

Pokrovitelj

Pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge samostalnih djelatnosti, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i uplatama u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond u ime i za račun članova fonda.

 

Polica osiguranja

Pisana isprava o zaključenom osiguranju i sastavni je dio ugovora o osiguranju. Osnovni elementi police osiguranja su ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, osigurani rizik, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, iznos premije, datum izdavanja police te potpisi ugovornih strana.

 

Policirana premija

Novčani iznos koji je ugovoren pri sklapanju osiguranja u tekućem obračunskom razdoblju za pokriće rizika.

 

Politički rizik/rizik zemlje

Rizik ukupnog stanja u ekonomiji, državnih poticaja i regulacije u osiguranju.

 

Pomični prosjeci

Prosječna cijena određene robe tijekom određenoga razdoblja te je njihova svrha identificirati postojeći trend i signalizirati početak novoga ili obrat staroga trenda, ucrtavanjem pomičnih prosjeka na grafikon, cjenovna kretanja se izglađuju i tako pomični prosjeci pomažu u identificiranju cjenovnih trendova i kreiranju signala za kupnju odnosno prodaju.

 

Ponuda osiguranja

Ponuda ugovaratelja osiguranja osiguratelju za zaključenje ugovora o osiguranju, koja je najčešće napisana na tiskanici osiguratelja. Pisana ponuda obvezuje ponudioca za 8 dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju. Ponuda osiguranja može biti u pisanom i usmenom obliku ovisno o vrsti osiguranja za koju se podnosi. Smatra se da je ugovor o osiguranju sklopljen ako osiguratelj u roku od 8 dana (osim ako nije odredio kraći rok), odnosno 30 dana kod osiguranja života koje zahtijeva liječnički pregled, ne odbije ponudu osiguranja, a ona pritom ne odstupa od uvjeta po kojima se zaključuje predloženo osiguranje.

 

Portfelj

Skup financijskih sredstava koje pojedinac ili poduzeće posjeduje u obliku novca ili vrijednosnih papira. Ukupno stanje svih ugovora o osiguranju ili reosiguranju u visini preuzetih obveza i/ili premija; broj osiguranja s ukupnim iznosom premije osiguranja.

 

Posebni uvjeti osiguranja

Uvjeti koji se primjenjuju na grupu ugovora o osiguranju ili sadrže odredbe koje nisu sadržane u općim uvjetima osiguranja. Posebnim uvjetima može se proširiti ili suziti osigurateljna zaštita utvrđena općim i posebnim uvjetima.

 

Poslovne banke

Najvažnija skupina monetarnih financijskih institucija (MFI). Predstavljaju važan element transmisijskog mehanizma središnje banke jer preko njih mjere novčane politike utječu na ostatak financijskog sektora i na cijelu ekonomiju.

 

Posrednik

Svaki pojedinac ili institucija koji posreduje između štediša (novčano suficitarnih jedinica) i uzajmljivača (novčano deficitarnih jedinica). Lanac od prvobitnog izvora do konačne upotrebe može biti vrlo dug, s brojnim posrednicima kao karikama. Financijski intermedijari provode denominacijsku transformaciju, diverzificiraju rizik, transformiraju dospijeća, osiguravaju likvidnost, a uz to smanjuju i troškove financijskog tržišta. Najpoznatiji financijski posrednik je banka, a uz nju značajne su štedne depozitne ustanove, osiguravateljska poduzeća, mirovinski fondovi, fondovi tržišta novca, investicijski fondovi zajedničkih ulaganja itd. Postoje posrednici koji ne preuzimaju vlasništvo nad robom, nego vlasnicima robe pružaju usluge (brokeri, agenti), posrednici koji dopremaju robu (špediteri), posrednici koji preuzimaju vlasništvo nad robom (dileri) te posrednici u procesu komuniciranja (marketinške agencije, sajmovi).

 

Potporna razina

Najniže vrijednosti pri kojima cijene kreću u suprotnome smjeru.

 

Potraživanja

Potraživanja od kupaca su tražbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe financijskih izvještaja potraživanja se grupiraju kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tijekom tekućeg poslovnog ciklusa, ovisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna.

 

Pozicijski špekulanti

Špekulanti koji drže svoje pozicije otvorene preko noći, nekoliko dana, mjeseci ili duže te ne ulaze u pozicije u kojima im je potrebna dnevna ažurnost.

 

Praščić

Inteligentan ulagatelj koji nikad ne smatra da je dovoljno zaradio, zbog svoje pohlepe nepromišljeno ulaže i u dionice koje donose gubitak.

 

Prateći indikatori

Slijede postojeću cijenu i mogu se označiti kao indikatori sljedbenici trenda te su najkorisniji pri praćenju jakih trendova.

 

Pravni rizik

Rizik promjene pravne regulative, funkcioniranja i učinkovitosti pravnog sustava.

 

Pravo na mirovinu

U okviru Zakona o MOD-ovima, pravo na isplatu mirovine na temelju propisa kojima se uređuje obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje, odnosno ovoga Zakona.

 

Predmet osiguranja (osigurana stvar, objekt osiguranja)

Može biti materijalni predmet ili imovinski interes. Predmet osiguranja mora biti definiran na način da nema dvojbe o njegovim karakteristikama i identifikaciji pri ugovaranju osiguranja i kada nastane osigurani slučaj.

 

Preduvjeti ili čimbenici učinkovitosti financijskog sustava

Mogu se analizirati na tri razine. Prvu razinu čine temeljni elementi financijskog sustava koji se ne mijenjaju često, a čine ih zakonska i regulatorna struktura, monetarne institucije, financijska struktura i tržišna infrastruktura. Ove temeljne odrednice financijskog sustava pod utjecajem financijske integracije i suvremenih promjena trebaju rezultirati učinkovitim i stabilnim financijskim sustavom na drugoj razini. Treću razinu čini poveznica učinkovitosti financijskog sustava i gospodarske učinkovitosti i stabilnosti koja se očituje u ekonomskom rastu i stabilnosti cijena.

 

Premija osiguranja

Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju.

 

Premijska stopa

Cijena po jedinici osiguranja. Najčešće se iskazuje u promilima tj. u obliku premije za 1000 jedinica iznosa osiguranja ili osnovice za obračun premije.

 

Preuzeti rizik osiguranja

U okviru Zakona o osiguranju, rizik gubitka ili nepovoljne promjene vrijednosti obveza iz osiguranja zbog neodgovarajućih pretpostavki kod oblikovanja premija i pričuva.

 

Pričuve šteta

Oblikuju se u visini procijenjenih obveza koje je društvo za osiguranje dužno isplatiti na temelju onih ugovora o osiguranju kod kojih je osigurani slučaj nastupio prije kraja obračunskog razdoblja uključujući sve troškove koji na temelju tih ugovora terete društvo. Moraju pored procijenjenih obveza za nastale, ali još neriješene štete obuhvaćati i procijenjene obveze za već nastale, ali još neprijavljene štete.

 

Prijenosna premija

Dio premije koji se prenosi u sljedeće poslovno razdoblje, a obračunava se prema načelu pro rata temporis.

 

Prijenos računa

Prijenos sredstava s osobnog računa člana iz jednog mirovinskog fonda u drugi mirovinski fond.

 

Primarno financijsko tržište

„Emisijsko tržište“, tržište za prodaju novih vrijednosnica, pribavlja sredstva za kupnju dugotrajne financijske imovine i financiranje potreba radnog kapitala čime povećava imovinu privrede. Tržište na kojem se prodaju financijski instrumenti odmah nakon što su emitirani, odnosno tržište na kojem zarada od prodaje vrijednosnica ide izravno izdavatelju vrijednosnica. Vrijednosnice se na primarnom tržištu prodaju samo jednom, a sve ostale prodaje i kupovine odvijat će se na sekundarnom tržištu. Posebno značenje na primarnom tržištu imaju informacije o bonitetu emitenta i samog izdanja vrijednosnica.

 

Prinos

Predstavlja dobit, povrat ulaganja, zaradu tj. prihod.

 

Private Equity funds

Fondovi rizičnog kapitala kojima upravlja društvo za upravljanje, a u fond ulažu kvalificirani veliki ulagači. Sredstva ulažu u udjele posebno odabranih poduzeća i nakon nekoliko godina taj udjel prodaju. Oni su širi pojam od Venture capital fondova i podrazumijevaju ulaganje u vlasničku glavnicu poduzeća bez obzira na stupanj razvijenosti tog poduzeća.

 

Privatizacija

Prijenos vlasništva (provođen od strane države) iz javnog/državnog u privatni sektor, najčešće je riječ o poduzećima što ih je od privatnog sektora kupila prethodna Vlada.

 

Privatni mirovinski planovi

Osobni mirovinski planovi i upravljani mirovinski računi osiguranika koji su najčešće uloženi u investicijske fondove ili u vrijednosne papire, često imaju garanciju minimalnog prinosa ili osiguranja glavnice.

 

Pro rata temporis

Princip izračuna premije ili naknade štete za razdoblje kraće od godine dana. Ukupan iznos / 365 = dnevni iznos. Dnevni iznos * broj dana trajanja osiguranja ili štete = naknada ili premija.

 

Prodajna cijena

Cijena po kojoj burza prodaje ugovore. Korisnici tržišta po prodajnoj cijeni kupuju ugovore na burzi.

 

Promptna cijena

Cijena robe na sam dan trgovine.

 

Promptni (spot ) poslovi

Kupoprodajni poslovi kod kojih se predmet trgovanja isporučuje odmah ili uz minimalni vremenski odmak (2 dana do 3 tjedna).

 

Promptno devizno tržište

Naziva se i spot tržište te ono zadovoljava funkciju devizne likvidnosti transaktora, a predstavlja devizne aranžmane s dnevnom cijenom i izvršenjem zaključne transakcije u roku dva radna dana.

 

Proporcionalno reosiguranje

Oblik reosiguranja kod kojeg reosiguratelj prema udjelu u riziku sudjeluje i u premiji i u šteti.

 

Prospekt

Dokument o poslovanju fonda odobren od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a čiji je sadržaj propisan Zakonom.

 

Protection gap

Neosigurani dio ukupnih šteta nastalih kao posljedica nekog događaja (kao što je potres ili poplava), odnosno razlika između ukupne ekonomske štete i osigurane štete.

 

Prvi mirovinski stup

Prema kombiniranom modelu mirovinskog sustava (modelu Svjetske banke) kojeg čine tri mirovinska stupa i koji primjenjuje RH, prvi mirovinski stup čini sustav međugeneracijske solidarnosti.

 

Prvi rizik

Princip osiguranja s iznosom manjim od vrijednosti predmeta osiguranja. Iznos predstavlja gornju granicu osigurateljeve obveze po štetnom događaju, ali ne i kroz osigurateljnu godinu.

 

Put opcija (eng. put option)

Jedna je od dvije temeljne vrste opcije. Put opcija daje njenom vlasniku pravo, ali ne i obavezu, prodaje sastavljaču opcije ugovorenih vrijednosnih papira ili neke druge vezane imovine po izvršnoj cijeni u opciji na određeni dan ili tijekom određenog razdoblja.

Rang

Službena ocjena kojom agencije izražavaju svoje mišljenje o kreditnoj sposobnosti dužnika.

 

Rasponske špekulacije

Strategija trgovanja koja se sastoji od istodobne kupnje i prodaje dva različita, ali međusobno povezana robna terminska ugovora.

 

Rasponski nalozi

Nalozi za istovremenu kupnju i prodaju s namjerom ostvarivanja profita na razlici između dviju cijena (rasponu cijena).

 

Razlike u poslovanju banaka i osiguravatelja

Ključne razlike su razlike u opsegu djelatnosti i dopuštenih poslova, izvorima sredstava, strukturi bilance, riziku likvidnosti, preuzimanju rizika i transparentnosti, sektorskoj međupovezanosti i međuovisnosti, volatilnosti poslovanja, upravljanju aktivom i pasivom te upravljanju ulaganjima.

 

Razmjer šteta

Računa se kao odnos zbroja iznosa likvidiranih šteta, promjena pričuva za štete i promjena ostalih tehničkih pričuva i zarađene premije osiguranja.

 

Razmjer troškova

Računa se kao odnos zbroja poslovnih rashoda, ostalih tehničkih troškova, prihoda od provizija i naknada za zaračunate bruto premije, tako da su vrijednosti uzete u izračun umanjene za dio koji je predan u reosiguranje (pomnoženo sa 100).

 

Razred rizika (opasnosti)

Značajka osiguranog predmeta vezana uz stupanje njegove izloženosti pojedinom riziku.

 

Rebalansiranje ulaganja

Odnosi se na prodaju ili kupnju vrijednosnih papira u vlastitome portfelju s ciljem očuvanja žaljene vrijednosti portfelja te se rebalansiranjem može smanjiti rizik, a nekad i povećati prinos.

 

Reeskont

Banka je eskontirala mjenice iz svog portfelja kod neke druge banke (najčešće središnje banke) i na taj način povećala vlastitu likvidnost.

 

Referentni dan

Dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

 

Referentni portfelj

"Imaginarni" portfelj, sastavljen od instrumenata u koje se mogu ulagati sredstva međunarodnih pričuva. Instrumenti benchmark portfelja izabrani su na način da cjelokupni benchmark portfelj zadovoljava traženi odnos rizika i dobiti, tj. odražava dugoročnu strategiju ulaganja samih pričuva HNB-a.

 

REGOS

Skraćeni naziv za Središnji registar osiguranika. To je ustanova koja prikuplja doprinose, vodi podatke o osobnim računima, izvješćuje članove fondova i društava te vodi ostale evidencije.

 

Regres

Označava pravo osiguratelja, na kojega prelaze sva osiguranikova prava, da od osobe koja je uzrokovala štetu naplati iznos osigurnine koji je isplatio osiguraniku.

 

Regulacija

Usklađivanje sa propisima, standardima ili zahtjevima.

 

REIT (Real Estate Investment Trust)

Nekretninski investicijski fond je vrsta investicijskog fonda koji primarno ulažu u nekretnine ili poduzeća koja njima upravljaju s ciljem ostvarivanja kapitalne dobiti na nekretnine ili prihoda od rente. Ulažu u različite vrste nekretnina: trgovačke centre, stambene objekte, skladišne prostore, uredske prostore, hotele itd. Neki se fondovi specijaliziraju za ulaganja u samo jednu vrstu nekretnina.

 

Rejting agencije

Poduzeća specijalizirana za ocjenjivanje boniteta i kreditne sposobnosti sudionika financijskog tržišta. Uz to, ove agencije prikupljaju, obrađuju i distribuiraju i druge informacije važne za donošenje financijskih odluka. Tržišni uspjeh im ovisi o objektivnosti i pouzdanosti ocjena. Kreiraju i prodaju objektivne i neovisne ocjene relativne kreditne kvalitete kompanije, dužničkog instrumenta ili države, odnosno procjenjuju sposobnost dužnika da vrati kredit.

 

Renta

Iznos koji se periodički podiže iz banke na osnovi prethodno izvršenog pologa. Serija periodičnih isplata koje mogu rasti ili se smanjivati, a prestaju nastupom određenog događaja. Događaj je najčešće kraj određenog razdoblja ili smrt osobe koja prima rentu.

 

Rentno osiguranje

Predstavlja isplatni financijski proizvod kojim se osiguraniku isplaćuju mjesečni iznosi rente na temelju uplaćenih sredstava ili police životnog osiguranja.

 

Reosiguranje

Osiguranje osiguravajućih društava koje se odvija interno između osiguratelja i reosiguratelja. U reosiguranju osiguratelj (cedent) prenosi višak rizika na reosiguratelja (cesionar) koji mu za rizik zaračunava premiju ovisno o tipu ugovora o reosiguranju. Reosiguratelj može dio rizika preuzetih od osiguratelja dalje prenijeti na drugog reosiguratelja (retrocesija).

 

Residential REITs

Ovi tipovi REITa ulažu u rezidentne objekte tj. u objekte namijenjene za stanovanje ljudi.

 

Retail REITs

Ulažu u nekretnine povezane sa prodajom kao što su naprimjer šoping centri. Najčešći su u Americi.

 

Retrocesija

Prijenos rizika kod kojeg reosiguratelj može sukladno načelu reosiguranja dio preuzetog rizika koji prelazi njegov kapacitet prenijeti u pokriće drugom reosiguratelju.

 

Return on assets (ROA)

Pokazatelj je profitabilnosti poduzeća u odnosu na njegovu ukupnu imovinu, izražava se u postotku.

 

Return on investment (ROI)

Mjera je uspješnosti koja se koristi za procjenu učinkovitosti ulaganja ili usporedbu učinkovitosti niza različitih ulaganja, kako bi se izračunao povrat ulaganja dijeli se sa troškom ulaganja, rezultat se izražava u postotku.

 

Rezerva (pričuva) šteta

Sredstva namijenjena isplati već nastalih, a neisplaćenih šteta.

 

Rezultat ulaganja

Računa se kao odnos prihoda od ulaganja umanjenih za troškove ulaganja i stanje ulaganja (pomnoženo sa 100).

 

Režijski dodatak

Dio premije namijenjen za obavljanje djelatnosti osiguranja; pokriva troškove poslovanja, a određuje ga svaki osiguratelj zasebno.

 

Rizična vrijednost (Value-at-Risk - VaR)

Omogućava izražavanje rizičnosti portfelja/fonda diverzificiranih ulaganja u jednoj vrijednosti/broju. VaR nam prikazuje rizik portfelja kao najviši mogući gubitak koji portfelj može ostvariti pri zadanoj razini pouzdanosti. VaR se time može koristiti kao dio izračuna riziku prilagođenog prinosa portfelja. VaR se dijeli sa početnom vrijednosti portfelja kako bi se gubitak u postotku ukupnog portfelja, a dalje se računa uključujući u jednadžbu za Sharpov omjer.

 

Rizik

U okviru osiguranja, neizvjesnost nastanka štete, a mora biti: budući, neizvjestan i nezavisan od volje ugovaratelja i/ili osiguranika.

 

Rizik dostatnosti tehničkih premija (neživotno osiguranje)

Nedovoljna visina tehničke pričuve i rezervi, a može rezultirati pogrešnim odlukama managementa.

 

Rizik dostatnosti tehničkih premija (životno osiguranje)

Nedovoljna visina matematičke pričuve osiguranja života i ostalih pričuva i rezervacija.

 

Rizik likvidnosti

Rizik nemogućnosti transformacije pojedinih oblika imovine u novac ili rizik nemogućnosti uravnoteženja kratkoročnih platežnih mogućnosti s jedne strane i kratkoročnih obveza s druge strane.

 

Rizik nepodudaranja aktive i pasive

Rizik pokrića tehničkih pričuva.

 

Rizik otkazivanja ugovora o osiguranju (neživotno osiguranje)

Rizik otkazivanja police osiguranja.

 

Rizik otkazivanja ugovora o osiguranju (životno osiguranje)

Rizik otkupa ili otkazivanja police prije isteka, dospijeća.

 

Rizik premije

Uključuje rizik pogrešne kalkulacije premije osiguranja, podcijenjenost premije, nekonkurentnost premije, rizik promjene premijskog prihoda te rizik visokih troškova provizija i naknada prodajnoj mreži.

 

Rizik promjene kamatnih stopa

Promjene kamatnih stopa utječu na aktivu osiguratelja time što utječu na tečajeve vrijednosnih papira s fiksnim prinosom, kamatne stope, na reinvestiranje kamate te na kreditni portfelj osiguratelja.

 

Rizik reinvestiranja

Rizik da će budući novčani primici od pojedinog financijskog instrumenta biti reinvestirani po nižim potencijalnim kamatnim stopama, te tako ostvariti prinos manji od očekivanog. Rizik reinvestiranja obično se povezuje s obveznicama, a osobito je izražen tijekom razdoblja pada kamatnih stopa, gdje se kuponi reinvestiraju po manjoj stopi od stope prinosa do dospijeća koja je bila u trenutku kupnje takvog financijskog instrumenta.

 

Rizik reosigurateljnog pokrića (neživotno osiguranje)

Pogrešna politika reosiguranja te nedostatna i neadekvatna reosigurateljna zaštita; opasnost kumuliranja šteta.

 

Rizik reosigurateljnog pokrića (životno osiguranje)

Nedostatna reosigurateljna zaštita; ovaj je rizik izraženiji kod neživotnog osiguranja.

 

Riziko premija

Utvrđuje se u visini kojom se osigurava podmirenje prispjelih tekućih obveza osiguratelja – svih naknada iz osiguranja uključujući neophodne troškove za sudskog vještaka, sudske postupke, odvjetničke usluge i druge naknade kada nastupi osigurani slučaj. Riziko-premija u osiguranju života služi za pokriće razlike ugovorene svote i matematičke pričuve u slučaju smrti osiguranika u tekućoj godini. U osiguranju imovine riziko-premija je dio premije potreban za pokriće šteta.

 

ROAA

Povrat na prosječnu imovinu.

 

Robne burze

Trguje se standardiziranom realnom robom; opće i specijalizirane.

 

Ročnice

Ugovori o kupnji određenog vrijednosnog papira ili robe po cijeni dogovorenoj u sadašnjosti.

 

ROAE

Povrat na prosječni kapital.

 

RTGS sistem

Platni sistem u kome se izvršavaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu – Real Time Gross Settlement. RTGS sistem je sistemski značajan platni sistem, a njegove osnovne karakteristike procesuiranja platnih transakcija su: a) plaćanja se procesuiraju pojedinačno, u realnom vremenu, na bruto osnovi i prema FIFO (sa prioritetima) principu b) nakon što je poravnato, plaćanje je konačno i neopozivo c) postoji mogućnost reprioretizacije plaćanja u redu čekanja od strane vlasnika računa d) sva plaćanja u redu čekanja se poništavaju na kraju radnog dana, itd.

Samopridržaj

Udio osiguranika u šteti. Ugovara se u apsolutnom iznosu (valuti) ili u postotku od iznosa štete (%).

 

Segmentacija osigurateljnog tržišta

Podjela tržišta na homogene skupine korisnika osigurateljnih usluga gdje svaka skupina može biti izabrana kao tržišna meta na koju se utječe određenim marketinškim programom.

 

Sektor financijskih institucija

Obuhvaća monetarne financijske institucije, druge financijske institucije, osiguravajuća društva i mirovinske fondove.

 

Sekundarno financijsko tržište

Predstavlja trgovanje sa već emitiranim dugoročnim vrijednosnim papirima sa primarnog tržišta, ne utječe na povećanje kapitala u privredi. Tržište je na kojemu se kupuju i prodaju već izdane vrijednosnice koje su u ruke ulagača došle njihovom prethodnom rasprodajom na primarnom tržištu. Na njemu izvorni izdavač vrijednosnica ne pribavlja novčana sredstva jer je to već postigao na primarnom tržištu, nego se mijenjaju vlasnici prije emitiranih vrijednosnica, tj. vrijednosnice se preprodaju prije njihova dospijeća. Stoga se ovo tržište zove i transakcijsko tržište ili tržište "druge ruke".

 

Sekuritizacija

Porast financiranja primjenom vrijednosnica kao financijskih instrumenata.

 

Sekuritizacija obveza

Pribavljanje novčanog kapitala emisijama zadužnica kao kreditnih instrumenata umjesto posredovanog, bankovnog kreditnog financiranja.

 

Sekuritizacija potraživanja

Tehnika zaduživanja izdavanjem zadužnica, čije je servisiranje osigurano točno specificiranim potraživanjima izdvojenim u posebni skup imovine.

 

Sekuritizacija u osiguranju

Transfer osigurateljnog rizika na tržište kapitala kroz kreaciju financijskih instrumenata kao što su insurance-linked securities (ILS), obveznice na katastrofalne rizike, futuresi, opcije i drugi financijski instrumenti koji u sebi drže osigurateljni rizik.

 

SEPA (engl. Single Euro Payments Area)

Omogućuje stvaranje jedinstvenog tržišta za platne usluge u kojemu je građanima, poslovnim subjektima i javnim tijelima moguće izvršavati bezgotovinske platne transakcije u eurima primjenom jedinstvenih modela i postupaka koji se jednako primjenjuju na cijelom SEPA području. SEPA područje obuhvaća 28 država članica Europske unije te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako, San Marino, Andoru te Svetu Stolicu (Država Vatikanskog Grada). SEPA-u čine: jedna valuta – euro, jedan set platnih instrumenata (kreditni transfer, izravno terećenje i platna kartica), zajednička pravna osnova, zajednički tehnički standardi, infrastruktura za obradu platnih transakcija i zajednička poslovna pravila.

 

Sharpov omjer

Pripada mjerama profitabilnosti ulaganja prilagođenima apsolutnom riziku. Sharpov omjer mjeri profitabilnost portfelja kao višak profitabilnosti/prinosa iznad prinosa na bezrizičnu imovinu u odnosu na ukupni preuzeti rizik portfelja.

 

Silazni ili padajući trend

Trend sa uzastopno nižim razinama vrhova i dna.

 

Sistemski rizici

Podrazumijevaju rizike poremećaja u financijskom sustavu koji bi mogao imati ozbiljne negativne posljedice za financijski sustav i realno gospodarstvo. Identificirati sistemski rizik znači odrediti njegovu prirodu (strukturna ili ciklička), lokaciju (segment sustava u kojemu se razvija) i izvor (primjerice, odražava li više poremećaje na strani ponude ili potražnje).

 

Skadenca

Dospijeće obnove police ili datum isteka tekuće osigurateljne godine. Skadenca se ne mora podudarati s kalendarskom godinom.

 

Skalpeli

Špekulanti koji kupuju velike količine vrijednosnih papira te se nadaju maloj promjeni u cijeni prilikom koje zatvaraju poziciju na tržištu te tako zarađuju.

 

Slon

Ulagatelj koji male ulagače smatra nevažnima, često ih i potjera sa tržišta te na njih ne gleda kao na konkurenciju, jedinu konkurenciju predstavljaju mu ostalih slonovi, svojim ulaganjem golemih svota novca utječe na stabilnost dionica.

 

Solventnost

Sposobnost redovitoga, pravodobnog i urednog podmirenja dospjelih obveza raspoloživim novčanim sredstvima.

 

Solventnost II

Novi zakonodavni i regulatorni risk-based okvir poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Europskoj uniji.

 

Sortinov omjer

Riziku prilagođena mjera profitabilnosti portfelja/fonda koja se od Sharpovog omjera razlikuje na dva načina. Prvo, Sortinov omjer se računa kao prosječni prinos portfelja/fonda kao razlika od odabranog minimalnog prihvatljivog prinosa koji je obično bezrizična kamatna stopa. Drugo, Sortinov omjer izražava rizik pada prinosa (eng. downside risk) portfelja/fonda.

 

Specialty Fund

Investicijski fond koji se specijalizira ulaganjem u mali broj ii u samo jednu industrijsku granu. Oni ovise o rastu i razvoju industrija u koje ulažu zbog manjka diverzifikacije portfelja.

 

Sporazum o reotkupu ( REPO)

Instrument novčanog tržišta koji podrazumijeva prodaju vrijednosnog papira (najčešće trezorski ili blagajnički zapisi) uz istovremenu obvezu o ponovnom otkupu na određeni dan za točno određeni iznos, koji uključuje kamatu.

 

Sporedni posrednici u osiguranju

Fizičke ili pravne osobe koje poslove distribucije osiguranja obavljaju kao sporednu djelatnost, i to samo za određene vrste proizvoda osiguranja koje dopunjuju njihovu robu ili usluge.

 

Središnja banka

Najvažnija je monetarna institucija i vrhovna novčana vlast svake suvremene države. Od ostalih banaka se razlikuju po privilegiji izdavanja novca.

 

Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD)

Registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira gdje se u obliku elektroničkih zapisa vode podaci o izdavateljima i vlasnicima tih vrijednosnih papira, nadzire ju HANFA.

 

Stabilnost cijena

Ona razina cijena koja je dovoljno stabilna da očekivanja promjena cijena neće postati važan čimbenik u ekonomskim odlukama. Najvažniji cilj HNB.

 

Standardizacija

Predstavlja uvođenje propisanih uvjeta koje mora zadovoljiti predmet kojim se trguje na financijskom tržištu.

 

Standard & Poor's 500

Kompozitni je indeks istoimene kuće te se temelji na cijenama 500 vodećih trgovačkih društava (400 industrijskih, 40 financijskih, 20 prijevozničkih i 40 kompanija komunalne opskrbe) i obuhvaća otprilike 80 % obuhvata raspoložive tržišne kapitalizacije, pri čemu su tri najveća trgovačka društva Apple, Microsoft i Exxon.

 

Statut

Temeljni akt mirovinskoga fonda kojim se određuju osnovni pravni odnosi fonda.

 

“Stock” koncept

Utvrđivanje stanja financijske imovine na kraju nekog razdoblja.

 

Stohastički oscilator

Uspoređuje trenutnu cijenu zatvaranja sa rasponom cijene za određeni vremenski period.

 

Stopa šteta

Odnos šteta i svote osiguranja u nekom portfelju. Stopa šteta (u promilima) = (ukupna odšteta/ukupna osnovica za izračun premije)X 1000.

 

Stopa zamjene

Eng. replacement rate, jedna je od mjera održivosti i primjerenosti mirovinskih primanja, a izražava se kao odnos prosječne mirovine i prosječnih primanja ostvarenih u određenom vremenskom periodu bilo pojedinca ili grupe.

 

Stopirajuće

Limitirani nalog - kombinacija stopirajućeg i limitiranog naloga, sigurnija alternativa u odnosu na stopirajući nalog, pretvara se u limitirani nalog kada se postigne određena cijena na tržištu dok se stopirajući nalog pretvara u tržišni.

 

Stopirajući nalog

Uobičajeno je nalog za zatvaranje pozicija, a svrha mu je ograničavanje gubitaka po otvorenim pozicijama.

 

Stupčasti grafikon

Prikazuje cijene otvaranja i zatvaranja te najvišu i najnižu cijenu u određenom vremenskom razdoblju koje može biti npr. 5 min, 30 min, 1 dan.

 

Stvarna vrijednost

Princip osiguranja na stvarnu vrijednost. Nova vrijednost umanjena za procijenjenu istrošenost (amortizaciju).

 

Subrogacija

Prijelaz osiguranikovih prava na osiguratelja do visine isplaćene naknade prema osobi koja je odgovorna za štetu.

 

Suficitarne jedinice

Štednja im je veća od investicija. Jedinice koje ostvaruju pozitivnu štednju koju nude na financijskom tržištu te imaju financijska ulaganja (financijske investicije) i stječu financijska potraživanja.

 

Suosiguranje

Vid osiguranja kod kojeg osiguranik jedan rizik dijeli između dva ili više osiguratelja.

 

Sustav dopunskih mirovina

U okviru Zakona o MOD-ovima, sustav dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u zatvorenim mirovinskim fondovima.

 

Sustavi utvrđenih primanja

Buduća mirovina utvrđena je zadanom formulom i sponzor, organizator fonda preuzima financijski rizik i rizik dugovječnosti.

 

Sustavni rizik

Opasnost da određeni događaj može izazvati financijske i druge ekonomske poteškoće u realnom i financijskom sektoru kao i gubitak povjerenja u značajan dio financijskog sustava. Sustavni rizik i probleme mogu izazvati događaji koji su iznenadni ili neočekivani, a njihovo nastupanje je uzrokovano dužim kumuliranjem loših ekonomskih odluka i politika, neodgovarajućom regulacijom i slično. Sustavni rizik prema ECB je definiran kao rizik širenja financijske nestabilnosti i narušavanja funkcioniranja financijskog sustava do te mjere da su ekonomski rast i razvoj te blagostanje društva ozbiljno ugroženi.

 

Svijećnjak grafikon (svjećice)

Prikazuje cijene otvaranja i zatvaranja i najnižu i najvišu cijenu određenog financijskog instrumenta u određenom vremenskom razdoblju te ima oblik svijeće.

 

Svota osiguranja

Iznos na koji je neka stvar, imovinski interes ili osoba osigurana. Svota osiguranja je maksimalna obveza osiguratelja.

 

Svota pokrića

Svota na koju je osiguran materijalni interes, posebno za štete na osobama a posebno za štete na stvarima. Pojam se koristi u obveznom osiguranju i odgovara pojmu svote osiguranja u osiguranju imovine.

 

Svotno osiguranje

U slučaju nastupa osiguranog slučaja osiguratelj je u obvezi isplatiti ugovorenu osiguranu svotu koja - za razliku od aktivnog i pasivnog osiguranja - nije gornja granica isplate već čvrsto utvrđena obveza osiguratelja. Obuhvaća primjerice sve vidove osiguranja života, osiguranja rente i osiguranje bolničkih dana.

Šomažno osiguranje

Pruža pokriće od posrednih gubitaka koji mogu nastati zbog prekida rada zbog ostvarenja nekog rizika (požar, lom stroja) na osiguranim stvarima i za koje je osiguratelj u obvezi naknaditi direktnu štetu. Ovo osiguranje moguće je zaključiti samo ako je zaključeno osiguranje od požara i drugih opasnosti.

 

Špediter

Pravna ili fizička osoba koja se za tuđi račun i u svom vlastitom imenu bavi organizacijom otpreme, dopreme i provoza robe svojih nalogodavatelja pomoću prijevoznika, te drugim poslovima koji su u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.

 

Špekulant

Sudionik financijskog tržišta koji nastoji zaraditi na pomacima u cijeni vrijednosnih papira te su važni za likvidnost tržišta.

 

Špekulativni rizici

Rizici u koje se ulazi svjesno.

 

Šteta

Stvarni iznos gubitka koji je nastao ostvarenjem osiguranog rizika.

 

Štedna premija

Dio neto premije u osiguranju života koji služi za pokriće budućih obveza osiguratelja. U mješovitom osiguranju štedna premija je dio neto premije koji je namijenjen izravnanju rizika u slučaju doživljenja ugovorenog roka trajanja osiguranja (dio premije se skuplja iz godine u godinu kako bi na kraju ugovorenog roka ukupni iznos tih uplata dostigao iznos ugovorenog kapitala).

Tablica invaliditeta

Tablica u kojoj je utvrđen postotak invaliditeta za potpuni gubitak ili potpunu trajnu nemogućnost upotrebe uda ili dijela tijela. Sastavni je dio općih i posebnih uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

 

Tablice smrtnosti

Sadrže teoretski broj živih ljudi određene starosti, teoretski broj umrlih u određenoj starosti, vjerojatnosti smrti i vjerojatnosti doživljenja za sve godine starosti stanovništva (obično od 0 do 100 godina starosti). Temeljem pokazatelja statističke vjerojatnosti smrti izračunate su ostale biometrijske funkcije: vjerojatnost doživljenja, očekivano trajanje života i dr. na temelju promatranja velikih skupina osoba. Na temelju tablica smrtnosti izrađuju se aktuarske tablice na kojima se temelje izračuni životnih osiguranja. Službene tablice smrtnosti izrađuje Državni zavod za statistiku.

 

TARGET2 sustav

Platni je sustav za namiru platnih transakcija u eurima u realnom vremenu na bruto načelu. TARGET2-HR nacionalna komponenta započela je s radom 1. veljače 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA (engl. Single Euro Payments Area), jedinstveno područje plaćanja u eurima.

 

Tax-free fund

Fond koji isplaćuje dividende na koje se ne mora plaćati porez.

 

Tečaj

Odnos između jedinice jedne valute i iznosa druge valute u koju se ta valuta može promijeniti u dano vrijeme.

 

Tehnička analiza

Proučava tržišna kretanja, primarno korištenjem grafikona, u svrhu predviđanja budućih cjenovnih trendova.

 

Tehnička premija

Dio premije namijenjen ispunjavanju obveza iz osiguranja (naknada šteta i ugovorenih iznosa osiguranja te ostalih obveza).

 

Tehnička pričuva

Izvori sredstava osiguratelja u pasivi, a formiraju se iz funkcionalnog dijela premije osiguranja (tehnička premija). Tehničke pričuve koje društvo za osiguranje mora oblikovati namijenjene su pokriću svih obveza iz ugovora o osiguranju kao i eventualnih gubitaka zbog rizika iz poslova osiguranja.

 

Tehnički indikatori

Kalkulacije temeljene na cijeni i obujmu trgovanja koje mjere i predstavljaju kretanje volatilnosti, momentuma itd.

 

Teorija vjerojatnosti

Matematička disciplina koja se bavi formiranjem i poroučavanjem matematičkog modela slučajnog pokusa; na teoriji vjerojatnosti zasniva se račun vjerojatnosti kao jedan od čimbenika tehničke organizacije osiguranja.

 

Terminska cijena

Prognoza buduće cijene, tj. očekivanja buduće cijene na dan isporuke.

 

Terminski (ročni) poslovi

Kupoprodajni poslovi kod kojih se izvršenje posla ili isporuka predmeta kupoprodaje dogovara za neki točno određeni dan u budućnosti.

 

Terminski ugovor

Vrsta posla u kojem se kupac i prodavatelj dogovaraju o kupnji odnosno prodaji dogovorenog vrijednosnog papira ili robe u budućnosti ali po sadašnjoj tj. trenutnoj cijeni.

 

Terminsko (forward) devizno tržište

Obuhvaća transakcije s isporukom deviza preko dva dana, s realizacijom u standardnim ugovornim rokovima od 30, 90 ili 180 dana. Nova devizna tržišta povezana su s pokrivanjem, zaštitom i eliminiranjem deviznih rizika.

 

Terminsko ili riziko životno osiguranje

Čisto životno osiguranje, osiguranje od rizika smrtnosti bez elementa štednje.

 

Tontine osiguranje

Spada u skupinu životnih osiguranja; zasniva se na uplatama više investitora u investicijski fond – tontine; naziv nosi po talijanskom bankaru Lorenzu de Tontiniju iz 17. stoljeća.

 

Totalna šteta

Kada je osigurana stvar nestala (otuđena, ukradena) ili je oštećenje potpuno uništilo osiguranu stvar ili je oštećenje osigurane stvari takvo da troškovi popravka (dovođenja u stanje koje je bilo prije nastupa osiguranog slučaja) prelaze (stvarnu) vrijednost osigurane stvari, dakle nisu ekonomski opravdani.

 

Transakcijski troškovi

Trošak koji se stvara prilikom trgovanja sa vrijednosnim papirima.

 

Treća država

Država koja nije Republika Hrvatska, odnosno druga država članica.

 

Treća osoba

Pojam koji u osiguranju od odgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete.

 

Treći mirovinski stup

Prema kombiniranom modelu mirovinskog sustava (modelu Svjetske banke) kojeg čine tri mirovinska stupa i koji primjenjuje RH, treći stup je dobrovoljno mirovinsko osiguranje na načelu kapitalizirane štednje.

 

Trend cijena

Predstavlja smjer kretanja cijena na tržištu u određenome vremenskom razdoblju.

 

Trezorski zapisi

Kratkoročni utrživi vrijednosni papir s rokom dospijeća do jedne godine (91, 182, 364 dana), smatraju se nerizičnim instrumentom, prodaju se na dražbi uz diskont pa im je prodajna cijena niža od nominalne, prilikom dospijeća isplaćuje se nominalna cijena.

 

Treynorov omjer

Predstavlja odnos očekivanog prinosa portfelja, iznad bezrizične kamatne stope, i sistematskog rizika. Treynorov omjer je izveden iz CAPM modela i zahtjeva izračun bete portfelja/fonda. Ovaj omjer vrlo je prikladan za dobro diverzificirane portfelje.

 

Tržišni nalog

Vrsta naloga bez ikakvih ograničenja kojime se brokeru nalaže da transakciju obavi što prije po cijeni koja će u to vrijeme vrijediti na tržištu.

 

Tržišni rizik

U smislu Zakona o osiguranju, rizik gubitka ili nepovoljne promjene u financijskom stanju koji izravno ili neizravno proizlazi iz kretanja i volatilnosti tržišnih cijena sredstava, obveza i financijskih instrumenata.

 

Tržišnocentrični (tržišno orijentiran) financijski sustav

Sustav u kojem je razvijeno tržište kapitala glavni eksterni izvor financiranja te veliki dio imovine ukupnog financijskog sustava koju čine vrijednosnice posjeduju nebankovni posrednici. Zasniva se na izravnom financiranju i razvijenom tržištu vrijednosnica. Glavni izvor financiranja je tržište kapitala, a razvijeni ne bankovni posrednici drže velik dio imovine financijskog sektora. Prednosti ovakvog sustava su brži transfer kapitala prema novim i brzorastućim kompanijama, financiranje rizičnih projekata, veća mogućnost zarade prema preuzetom riziku, brži transfer vlasništva, lakše restrukturiranje portfelja i mogućnost bijega iz ulaganja. Slabosti su promjenjivost i nesigurnost tržišta, rizik povrata ulaganja i slabija kontrola menadžmenta. Nalazimo ga u Sjedinjenim Američkim državama, Kanadi i djelomice u Ujedinjenom Kraljevstvu.

 

Tržišta vlasničkih udjela (equity)

Tržišta na kojima se kupuju i prodaju dionice kompanija putem ili burze ili tržišta preko šaltera, dajući kompanijama pristup kapitalu za rast njihova poslovanja odnosno investitorima dio vlasništva u kompaniji sa mogućnošću ostvarivanja dobitka na temelju budućih performansi same kompanije.

 

Tržište kapitala

Tržište na kojem se za razliku od novčanog tržišta kupuju i prodaju dugoročni vrijednosni papiri, tj. oni čiji je rok dospijeća duži od godinu dana. Dio je šireg, financijskog tržišta i sastoji se od trgovanja financijskim instrumentima na uređenom tržištu (popularno nazivanom burza) i izvan njega. Sudionici tržišta kapitala u Hrvatskoj su: ulagatelji u financijske instrumente (građani, trgovačka društva, investicijski i mirovinski fondovi, društva za osiguranje, kreditne institucije (banke) i dr.), posrednici u trgovini - investicijska društva, kreditne institucije i ostali izdavatelji financijskih instrumenata (kompanije koje nude financijske instrumente radi trgovanja), Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb (SKDD) te Zagrebačka burza d.d. Zagreb.

 

Tržište kratkoročnih vrijednosnica

Naziva se i diskontno tržište i predstavlja drugi segment novčanog tržišta. Na diskontnom tržištu se trguje kratkoročnim dužničkim vrijednosnicama s rokom do jedne godine. Instrumenti diskontnog tržišta su blagajnički ili trezorski zapisi ministarstva financija, kratkoročne zadužnice državnih agencija, središnje banke i banaka, utrživi certifikati o depozitu (CD), komercijalni papiri - zapisi (CP), bankovni akcepti (B/A), sporazumi o reotkupu (REPOs).

 

Tržište novca

Tržište na kojem banke i druge financijske institucije kupuju i prodaju kratkoročne financijske instrumente, poput mjenica i komercijalnih papira , jedna od druge. Nije konkretno mjesto, već uobičajeni apstraktni pojam za sveukupne kratkoročne novčane poslove, kojima financijske institucije dolaze do dodatnih likvidnih sredstava, pozajmljuju svoje viškove rezervi ili trguju kratkoročnim vrijednosnim papirima.

 

Tržište osiguranja

Tržište na kojem osiguravajuća društva nude usluge osiguranja, a rizik preračunavaju u premiju i te zalihe novca ulažu različite vrste financijskih tržišta.

 

Tržište preko šaltera (OTC)

„Tercijarno tržište“, dogovorno tržište koje omogućuje manjim poduzećima (ne mogu priuštiti troškove burzovnog uvrštenja) da preko mreže dilerskih šaltera formiraju cijene za svoje dionice na slobodnom tržištu.

UAIF

Društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili s više AIF-ova. UAIF može poslovati kao vanjski ili unutarnji UAIF.

 

Ubrzana amortizacija

Metoda amortizacije prema kojoj porezni obveznici mogu ostvariti veće odbitke po osnovi amortizacije u prvoj godini ili u prvim godinama iskoristivog vijeka poslovne imovine, najbolja varijanta je jednokratni otpis što znači da smo u prvoj godini umanjili dobit za cijeli iznos imovine i samim time plaćamo jako mali porez, ubrzanom amortizacijom možemo prikazati troškove većima nego što u stvarnosti jesu.

 

UCITS fondovi (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)

Otvoreni su investicijskih fondovi s javnom ponudom čije je poslovanje prilagođeno EU direktivama. UCITS fondovi su strogo su i detaljno regulirani te je njihovo poslovanje ujednačeno na razini cijele Europske Unije. Namijenjeni su širokom krugu ulagača te su strukturirani na način da ulagaču koji nema posebna financijska i investicijska znanja pružaju maksimalnu zaštitu te ga ne izlažu kompleksnim rizicima. U svakom trenutku je moguće kupiti nove udjele jer je broj izdanih udjela fonda je neograničen te se zato nazivaju i otvoreni investicijski fondovi.

 

Udio osiguratelja

Udio u riziku koji snosi osiguratelj.

 

Udio reosiguratelja

Udio u riziku koji snosi reosiguratelj.

 

Udio u dobiti

U osiguranju života dio dobiti osiguravatelja koji se distribuira ugovarateljima osiguranja za osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti. Nastaje kao posljedica ostvarenih rezultata u poslovanju osiguratelja boljih nego je bilo predviđeno.

 

Udjel u fondu

Predstavlja vlasništvo u imovini fonda koje se stječe kupnjom, odnosno investiranjem u fond.

 

Ugovaratelj osiguranja

Pravna ili fizička osoba koja s osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguratelja; za jedan ugovor može postojati više ugovaratelja. U najvećem broju slučajeva ugovaratelj osiguranja i osiguranik su iste osobe, ali mogu biti i različite.

 

Ugovor o mirovini

Ugovor koji sklapa član fonda s mirovinskim osiguravajućim društvom, a u kojemu ugovara oblik mirovine i druge uvjete. U obveznu osiguranju drugog stupa propisane su vrste i oblici mirovina koje se mogu ugovarati. Isplata mirovina prema ugovoru započinje ostvarivanjem mirovine u prvom stupu.

 

Ugovor o osiguranju

Suglasno izjavljena volja između ugovaratelja osiguranja i osiguratelja s njihovim utvrđenim pravima i obvezama. To je ugovor obveznog prava kojima se osiguratelj obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se obvezuje na plaćanje premije osiguranja. Sastavni dio ugovora o osiguranju su uvjeti osiguranja i polica osiguranja.

 

Ugovor o reosiguranju

Suglasno izjavljena volja između osiguratelja i reosiguratelja s njihovim utvrđenim pravima i obvezama.

 

Ugovorena svota

Vrijednost osiguranog predmeta sporazumno utvrđena ugovorom o osiguranju. Sustav ugovorene vrijednosti u osiguranju imovine primjenjuje se kod osiguranja stvari koje nisu u redovnom trgovačkom prometu tj. stvari koje nemaju redovnu tržišnu vrijednost.

 

Ugovori za razliku (CFD)

Ugovor o razlici ili CFD je ugovor između dviju strana za razmjenu razlike u vrijednosti imovine, određene od trenutka otvaranja ugovora, do trenutka zatvaranja ugovora.

 

Ugovorne strane

Jedan od najvažnijih elemenata police; ugovorne strane su ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik (najčešće je riječ o istoj osobi) te osiguratelj (društvo za osiguranje).

 

Ugovorne štedne institucije

Osiguravatelji imovine i života i mirovinski fondovi.

 

UIT (Unit Investment Trust)

Investicijski je fond financijskog sektora SAD-a koji formira stalan portfolio dionica ili obveznica i drži te vrijednosne papire do određenog datuma, nakon kojeg ih prodaje i isplaćuje vrijednost udjela. Ovaj fond se formira preko inicijalne javne ponude, rasprodajom određenog broja udjela ili dionica.

 

Ulaganje

Najvažnija stavka aktive bilance društava za osiguranje; u strukturi ulaganja najzastupljenija su ulaganja u vrijednosne papire.

 

Ulazna naknada

Iznos koji se plaća jednokratno pri kupnji udjela u fondu (odbija se od iznosa uplate).

 

Unaprijednice

Ugovori o kupoprodaji po dogovorenoj cijeni u dogovoreno vrijeme.

 

Unit-linked životno osiguranje (Investicijsko životno osiguranje)

Štedno-investicijsko-osigurateljni proizvod.

 

Univerzalno životno osiguranje i investicijsko univerzalno životno osiguranje

Promjenjiva polica osiguranja kod koje se može mijenjati osigurani iznos, premija osiguranja, trajanje police ili stratefija ulaganja kod investicijskog univerzalnog životnog osiguranja.

 

Unutarnji upravitelj

UAIF koji upravlja zatvorenim AIF-om i koji je istovremeno taj zatvoreni AIF te koji ne može obavljati niti jednu drugu djelatnost osim upravljanja tim AIF-om.

 

Unutarrobni rasponski nalog

Nalozi za istovremenu kupnju i prodaju s namjerom ostvarivanja profita na razlici između dviju cijena iste robe u različitim vremenskim periodima.

 

Upravljačka naknada

Naknada za upravljanje isplaćuje se jednom mjesečno, a izračunava se svakodnevno jednostavnim kamatnim računom na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, a izračunati iznosi terete imovinu Fonda.

 

Upravljanje rizicima

Odnosi se na analizu i procjenu rizika kako bi potencijalni profit bio što veći sa što manje preuzetog rizika. Znanstveni pristup rizicima, značajan za osiguratelja i reosiguratelja, ali i gospodarstvo države.

 

UPREIT

Posebna vrste REITa koja dopušta vlasniku nekretnina da zamijeni svoju nekretninu za dioničarsko vlasništvo u UPREITu. Kada investitor proda svoje vlasnišvo UPREITU, tada UPREIT postaje vlasnik te nekretnine.

 

Uprosječivanje cijene udjela

Sistematičan pristup dugoročnom investiranju, odnosno investiranje jednakog novčanog iznosa u isti fond u jednakim intervalima bez obzira na tržišne prilike.

 

Utvrđivanje omjera razmjera

Odnos koji se koristi u likvidaciji šteta; dobije se stavljanjem u odnos svote osiguranja iz ugovora i utvrđene stvarne vrijednosti.

 

Uvjeti osiguranja

Skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravatelja i osiguranika iz ugovora o osiguranja. Prilažu se polici ili su već tiskani na njoj. Sastavni su dio ugovora o osiguranju.

 

Uzajamno osiguranje

Oblik osiguranja prema načinu pokrića rizika.

 

Uzlazni ili rastući trend

Trend sa uzastopno višim razinama vrhova i dna.

 

Uzajamni fondovi (UIF)

Poseban oblik ulaganja novca u redoslijed kolektivnog sudjelovanja investitora. Pretpostavlja se prijenos financijskih sredstava na upravljanje povjerenstvom posebne organizacije i naknadni dobitak ako se rad partnera pokazao uspješnim.

Valuta

Riječ talijanskog porijekla koja označava novčanu jedinicu neke zemlje (sredstvo plaćanja u toj zemlji). Hrvatska valuta zove se kuna. Svaka valuta ima svoje ime, nominalnu strukturu te jasna pravila izdavanja. Valuta se dijeli na konvertibilnu i nekonvertibilnu. Valuta se također može podijeliti u dva sustava: robni i fiat novac.

 

Valutna klauzula

Zaštitna klauzula kojom se iznos ugovorene osigurane svote, premije veže uz tečaj stabilne valute.

 

Valutni rizik

Rizik koji nastaje kao rezultat trgovanja stranim valutama, kreditnih odnosa u stranim valutama, kupovine vrijednosnih papira denominiranih u stranoj valuti, valutne strukture aktive i pasive te je sadržan u ugovorima o reosiguranju.

 

Vanjski upravitelj

UAIF koji upravlja jednim ili više otvorenih ili zatvorenih AIF-ova te obavlja ostale djelatnosti predviđene Zakonom. UAIF se osniva i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

Vezani nalog

Predstavlja kombinaciju naloga gdje se izvršavanje jednog naloga veže uz određeni događaj na tržištu ili uz izvršavanje nekoga drugog naloga.

 

Venture capital fond

Fondovi koji ulažu u poduzeća koja su u početnoj fazi rasta, a podrazumijevaju upravljanje, savjetovanje i moguće priključenje poduzeća drugom

 

Vinkulacija police

Izjava u polici osiguranja ili ispravi koja se polici prilaže polici o ustupanju prava na naknadu osigurnine trećoj osobi. Vinkulacija može biti upisana u policu osiguranja ili može biti sastavljena kao isprava koja se prilaže dodatno uz policu osiguranja, a obično se vrši na zahtjev kreditora ili vjerovnika radi osiguranja njegove tražbine u slučaju smrti dužnika. Ustupanje prava na naknadu obavlja se prije nastanka osiguranog slučaja.

 

Viša sila

Događaj koji se nije mogao ni predvidjeti ni otkloniti. Mora biti izvanjski, ne može dolaziti iz upotrebljavane stvari ili pogona, odnosno djelatnosti. Osnova je za oslobođenje od odgovornosti.

 

Višegodišnje osiguranje

Osiguranje zaključeno za razdoblje duže od jedne godine s naznačenim datumom početka i isteka osiguranja. Prema ZOO-u ne može se raskinuti prije proteka 5 godina od datuma početka, a nakon toga se može raskinuti na skadenci uz otkazni rok od 6 mjeseci.

 

Višekratna premija

U osiguranju života premija koja se plaća svake godine kroz dio ili kroz cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Može se plaćati jednom godišnje ili u više godišnjih obroka.

 

Višestruko osiguranje

Kada je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguravatelja od istog rizika, za isti interes, za isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da zbroj osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari. Svaki osiguratelj odgovara za ispunjenje u potpunosti obveza nastalih iz ugovora o osiguranju. (ZOO, Čl. 958.) Ako, pak zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost osigurane stvari (dvostruko osiguranje), a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno, sva ta osiguranja pravovaljana su i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdoblje osiguranja u tijeku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakoga pojedinog osiguratelja naknadu prema ugovoru sklopljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete. Kad se dogodi osigurani slučaj, ugovaratelj osiguranja dužan je obavijestiti o tome svakog osiguratelja istog rizika i priopćiti mu imena i adrese ostalih osiguratelja te iznose osiguranja pojedinih ugovora sklopljenih s njima.

 

Vjerovnik

Fizička ili pravna osoba koja u okviru obavljanja svoje poslovne ili profesionalne djelatnosti odobrava kredit ili obećava odobriti kredit.

 

Vodeći indikatori

Služe za određivanje momentuma cijena kroz određeni vremenski interval i pružanje ranih signala budućih tržišnih kretanja.

 

Volatilnost

Prikazuje brzinu i raspon kretanja cijena te se njenim praćenjem može pokušati mjeriti rizik.

 

Vrste institucionalnih investitora

Investicijski fondovi, društva za osiguranje, mirovinski fondovi.

 

Vukovi

Ulagatelji koji u uskom krugu međusobno razmjenjuju informacije, najčešći plijen su im ulagatelji ovce koji će nasjesti na njihove lažne informacije, ali na taj način vukovi štete tržištu (eliminiranjem prevelikog broja ovaca).

Zadužnica

Isprava kojom korisnik kredita, sudužnik ili jamac daju suglasnost banci da zbog naplate potraživanja može plijeniti sredstva po svim njihovim računima koje imaju otvorene u bilo kojoj financijskoj instituciji, nakon što se ovjeri kod javnog bilježnika, zadužnicom može se naplatiti potraživanje.

 

Zahtjev za izdavanje udjela

Dokument koji podnositelj zahtjeva (klijent, investitor) ispunjava u banci prilikom izdavanja udjela u fondu.

 

Zahtjev za otkup udjela

Dokument koji vlasnik udjela ispunjava u banci prilikom otkupa udjela u fondu.

 

Zajam

Pravni posao kojim vjerovnik dužniku stavlja na raspolaganje određeni novčani iznos ili neku drugu zamjenjivu stvar, a zajmoprimac određenog dana ili u više određenih dana mora vratiti primljene stvari iste po vrsti, kakvoći i količini, najčešće s kamatama.

 

Zajamčena isplata

Isplata mirovine u zajamčenom razdoblju koju mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini.

 

Zajamčeni prinos

Svakom članu obveznog mirovinskog fonda jamči se prinos u visini referentnog prinosa odgovarajuće kategorije mirovinskih fondova umanjenog za 12 postotnih bodova u mirovinskom fondu kategorije A, 6 postotnih bodova u mirovinskom fondu kategorije B te 3 postotna boda u mirovinskom fondu kategorije C.

 

Zajamčeno razdoblje

Razdoblje utvrđeno ugovorom o mirovini koje započinje s datumom umirovljenja i traje tijekom razdoblja ugovorenog između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine, a koje je utvrđeno u ugovoru o mirovini, a to razdoblje ne može biti kraće od pet godina.

 

Zajednička mirovina

Mirovina koja se isplaćuje korisniku mirovine, odnosno koja se isplaćuje doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika.

 

Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem

Mirovina koja se isplaćuje doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika, a ukoliko oba supružnika umru unutar zajamčenog razdoblja, isplaćuje se imenovanom korisniku do isteka zajamčenog razdoblja. Imenovanje korisnika je valjano samo uz suglasnost bračnih drugova.

 

Zajednički rizici

Rizici s obzirom na posljedice koje mogu izazvati; posljedice su im sveobuhvatne i/ili katastrofalne pa je osigurateljno nemoguće obuhvatiti sve posljedice.

 

Zaklada

Neprofitna pravna osoba bez članova. Zaklada je namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe.

 

Zakon o osiguranju

Zakon kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja poslova u društvima za osiguranje i reosiguranje te nadzor nad njihovim poslovanjem; donosi ga Hrvatski sabor.

 

Zakon velikih brojeva

Prirodni zakon po kojem određeni događaj predstavlja slučaj ako se promatra pojedinačno, a postaje zakonitost u velikom broju promatranja; ako je broj promatranih događaja na širem području, a trajanje promatranja duže, odstupanje stvarnih događaja od statistički predviđenih je manje.

 

Zaračunata bruto premija

Uključuje sve iznose premija koje su ugovorene (policirane) u tekućem obračunskom razdoblju za razdoblje najduže do godinu dana, a bez obzira odnose li se ti iznosi u cijelosti ili djelomično na kasnije obračunsko razdoblje. Iznosi idućeg obračunskog razdoblja obračunavaju se preko prijenosnih premija. Zaračunata bruto premija životnih osiguranja uključuje sve premije osiguranja koje su naplaćene do kraja obračunskog razdoblja, bez obzira odnose li se ti iznosi u cijelosti ili djelomično na kasnije obračunsko razdoblje ili razdoblja. U osnovi se ne obračunavaju prijenosne premije, već se oblikuje matematička pričuva kao dio premije koji ima karakter štednje.

 

Zarađena premija

Ukupna zaračunata bruto premija umanjena za prijenosnu premiju iz tekuće godine i uvećana za prijenosnu premiju iz prethodne godine.

 

Zastupnici u osiguranju

Osobe čiji je posao da u ime i za račun društva za osiguranje distribuiraju proizvode osiguranja, odnosno predlažu sklapanje ugovora o osiguranju. Za to imaju pravo na određenu naknadu, a koju naplaćuju od društva za osiguranje. Poslove zastupanja u osiguranju smiju obavljati samo zastupnici u osiguranju tj. fizičke osobe koje za to posjeduju odgovarajuću dozvolu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga a koju su dobile temeljem položenog ispita za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Zastupnik u osiguranju ne smije u svoje ime i za svoj račun naplaćivati premije osiguranja niti ostale iznose od ugovaratelja osiguranja.

 

Zatvaranje pozicije

Odnosi se na suprotnu radnju od otvaranja pozicije, tj. ako smo prvo kupili, zatvaranje pozicije bi se odnosilo na prodaju i obrnuto.

 

Zatvoreni AIF

Pravna osoba osnovana u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću koju osniva i upravlja UAIF u njezino ime i na njezin račun. Ako je osnovan kao dioničko društvo, može se nuditi i javnom i privatnom ponudom. Dionicama zatvorenog AIF-a može se trgovati na uređenom tržištu tj. burzom i njihova će cijena u tom slučaju ovisiti isključivo o ponudi i potražnji. Zatvoreni AIF može ulagati u razne vrste imovine te postoje značajno manja ograničenja ulaganja nego za UCITS fondove. Zatvoreni AIF s javnom ponudom može biti specijaliziran i za ulaganje u nekretnine.

 

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

U smislu Zakona o MOD-ovima, dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima zakonom, mogu učlaniti fizičke osobe koje su zaposlene kod poslodavca ili su članovi sindikata, članovi udruge samostalnih djelatnosti ili samozaposlene osobe.

 

Zatvoreni fondovi

Vrsta investicijskih fondova koji imaju određen broj udjela. Imovina zatvorenih investicijskih fondova podijeljena je na dionice kojima se trguje na organiziranim tržištima. Njihova cijena se određuje prema tržišnoj vrijednosti, ovisno temeljem trenutne ponude i potražnje. Prilikom osnivanja zatvorenog fonda novčana sredstva se prikupljaju javnom prodajom dionica.

 

Zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima

Zatvoreni fond koji pokriva biometričke rizike ili jamči investicijski rezultat ili određenu razinu mirovine.

 

Zaštićena vrijednost udjela

Vrijednost udjela na početku referentnog razdoblja zaštite. U referentnom razdoblju zaštite nastoji se zaštiti vrijednost udjela Fonda na način da vrijednost udjela na kraju referentnog razdoblja ne bude manja od iznosa zaštićene vrijednosti udjela. Zaštićena vrijednost nije garantirana vrijednost.

 

Zdravstveno osiguranje

Omogućuje nadoknadu ekonomskog gubitka zbog mogućeg gubitka zdravlja. Uplaćuju ga poduzeća za svoje zaposlenike ili pojedinci za sebe.

 

Zelena karta

Međunarodna potvrda izdana od ovlaštenog osiguratelja kojom se potvrđuje postojanje urednog osiguranja za štete iz uporabe motornih vozila nastalih u jednoj ili više država koje su u njoj naznačene.

Ženevsko udruženje (engl. The Geneva Association)

Analizira utjecaj društava za osiguranje na financijsku stabilnost. U analizama Ženevskog udruženja su naglašene razlike između bankovnog i osigurateljnog poslovanja koje ukazuju na manji značaj i utjecaj osiguratelja i reosiguratelja na sustavni rizik i ukupnu financijsku stabilnost. Smatraju da djelatnosti poput upravljanja sredstvima i ostalih dodatnih financijskih usluga osiguratelja mogu biti važne za financijsku stabilnost i imaju značajan sustavni rizik. Ključna prednost osiguratelja je drugačija priroda rizika izvora sredstava, dugoročnost i ugovorna komponenta police osiguranja te dugoročna strategija ulaganja, koja u vrijeme financijske krize djeluje stabilizirajuće na financijsko tržište i financijski sustav.

 

Žirafa

Ulagatelj koji pronalazi jeftine dionice tamo gdje ih drugi ne vide ciljajući na visoke ulagateljske multiplikatore u budućnosti.

 

Životinjska farma ulagatelja

Karakteristike specifične za određene životinje korištene u svrhu što slikovitijeg opisa ponašanja različitih ulagatelja na tržištu kapitala.

 

Životno osiguranje

Dugoročno svotno osiguranje u kojem isplata ugovorene svote ovisi o vrsti police odnosno osiguranom riziku. Životna osiguranja razvrstavaju se na osiguranje života i rentna osiguranja. Najčešće vrste osiguranja života su mješovito osiguranje, osiguranje za slučaj smrti (riziko) i osiguranje za slučaj doživljenja.

 

Životno osiguranje vezano za jedinice investicijskih fondova

Kombinacija osiguranja života i ulaganja u investicijske fondove. Kod ove vrste osiguranja ugovaratelj osiguranja sam snosi rizik ulaganja, a visina ugovorene svote ovisi o kretanju cijene vrijednosnica, odnosno udjela investicijskog fonda na tržištu kapitala.

Izvori:

AZ - Mirovinski fondovi: https://www.azfond.hr/

Čondić Jurkić, I., i Dadić, T. (2008). 'Investicijski fondovi na hrvatskom tržištu kapitala: strategije trgovanja i kretanje tržišta', Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 6(1), str. 61-77. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/30946

Dumičić, M., Ridzak, T. (2016): Skrivaju li se banke u sjeni u Hrvatskoj, HNB pregledi p-28

Europska komisija: https://ec.europa.eu/info/index_hr

Europsko vijeće Vijeće Europske unije, dostupno na: https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/money-market-funds/key-facts-mmfs/#

EUR-lex; Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20200627&from=EN#tocId3

Ereste Asset Managemetnt, dostupno na: https://www.erste-am.hr/hr/ulagatelji/fund-know-how/sto-je-investicijski-fond

Erste rječnik: https://www.ersteplavi.hr/financijska-pismenost/

ESA 2010 - Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa, dostupno na: https://www.dzs.hr/hrv/National%20Accounts/ESA2010/ESA_2010_H.htm

Generali rječnik osigurateljnih termina: https://www.generali.hr/korisnicka-zona/rjecnik-osigurateljnih-termina/osnovni-pojmovi-u-osiguranju

Grawe rječnik: https://www.grawe.hr/pitanja-i-pojmovi/?gclid=Cj0KCQiA3Y-ABhCnARIsAKYDH7vMud1uc1PFwEs4Lii2G0BeAIcR8ldBVK0iyltQhmk42RgPaz0KNOQaAvCkEALw_wcB

HNB, dostupno na: https://www.hnb.hr/

HANFA: https://www.hanfa.hr/

HANFA – brošura: https://www.hanfa.hr/getfile.ashx/?fileId=42496

HANFA- drugi i treći stup mirovinskog osiguranja i isplata imovina https://www.hanfa.hr/drugi-i-treci-mirovinski-stup-i-isplata-mirovina/

HANFA; Investicijski fondovi, dostupno na: https://www.hanfa.hr/getfile.ashx/?fileId=42495

HANFA-mirovinski sustav https://www.hgk.hr/documents/hanfamirovinski57877d5bcf60d.pdf

HANFA – regulativa vezana za MOD: https://www.hanfa.hr/drugi-i-treci-mirovinski-stup-i-isplata-mirovina/regulativa/mirovinska-osiguravajuca-drustva-i-drustva-za-dokup-mirovine/

HANFA rječnik s portala Novac za sutra: https://www.novaczasutra.hr/glossary

HANFA- tržište osiguranja https://www.hanfa.hr/trziste-osiguranja/

HANFA – zakoni i drugi propisi te opće smjernice za tržište osiguranja: https://www.hanfa.hr/trziste-osiguranja/regulativa/zakoni-i-drugi-propisi-te-op%C4%87e-smjernice/

HANFA-zastupnici u osiguranju https://www.hanfa.hr/trziste-osiguranja/registri/zatupnici-u-osiguranju/

HGK; Ulaganje u investicijske fondove, dostupno na: https://www.hgk.hr/documents/ulaganje-u-investicijske-fondove-300316-35770fc9ebe613.pdf

HZMO: https://www.mirovinsko.hr/

International Monetary Fund; Financial Soundness Indicators and the IMF, dostupno na: https://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm

Jurić, D. (2008). 'Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti', Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 29(1), str. 149-185. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/25344

Krišto, J. i dr. INSTITUCIONALNI INVESTITORI: Upravljanje i tržišno okruženje

Krišto, J. (2020): “ 1. UII obvezna literatura”

Lazibat, T., Brizar, B., Baković, T., „Burzovno poslovanje - terminska trgovina“, (2007.), Znanstvena knjiga, Zagreb

National Bureau of Economic Research: https://www.nber.org/

Moj - bankar.hr: https://www.moj-bankar.hr/

Morić Milovanović, B., i Galetić, F. (2006). 'Otvoreni investicijski fondovi u Hrvatskoj', Financijska teorija i praksa, 30(1), str. 79-91. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/5243

PBZ obvezni mirovinski fondovi: https://www.pbzco-fond.hr/fondovi/fond-a/opis-fonda/

PBZ riječnik: https://www.pbzco-fond.hr/info-zona/ii-stup/rjecnik-pojmova/

Pravo osiguranja dostupno na: https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Ugovor_o_osiguranju%5B2%5D.pdf

Prezentacije doc. dr. sc. Jakše Krišto iz predmeta Upravljanje institucionalnim investitorima

Raiffeisen MOD rječnik: http://www.rmod.hr/default.aspx?id=21

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_22_399.html

Vukas, H. (2016). 'INVESTICIJSKI FONDOVI', Završni rad, Veleučilište u Šibeniku https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:932012

N Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_140_2639.html

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18, 115/18): https://www.zakon.hr/z/712/Zakon-o-mirovinskim-osiguravaju%C4%87im-dru%C5%A1tvima

Zakon o osiguranju (NN 30/15, 112/18, 63/20, 133/20): https://www.zakon.hr/z/369/Zakon-o-osiguranju

Zakon o osiguranju (NN, br. 30/15): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_30_611.html

Zakon hr; Zakon o zakladama , dostupno na: https://www.zakon.hr/z/1435/Zakon-o-zakladama

Wikipedia: https://hr.wikipedia.org/wiki/Glavna_stranica

WMD riječnik: https://webhosting-wmd.hr